Regulamin konkursu organizowanego w komunikatorze GG w dniach 07-14.03.2019 r.

Konkurs – Dzień Kobiet

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest firma England.pl Sp. z o.o. właściciel komunikatora GG (dawne Gadu-Gadu) z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, nr NIP 6692501424 (zwanym dalej „Organizatorem”), adres e-mail bok@gg.plEngland.pl.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs jest organizowany w komunikatorze GG (do pobrania na gg.pl).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, należy kontaktować się z Organizatorem pod adres e-mail bok@gg.pl.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne które ukończyły 18 lat, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz ich rodzin.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  1. a) posiadanie aktywnego konta w komunikatorze GG;
  2. b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłączne w celu przekazania nagrody w konkursie;
 3. Na każdym etapie uczestnik może wycofać się z udziału w konkursie wysyłając przed ogłoszeniem wyników konkursu, wiadomość o treści ,,Rezygnacja z konkursu” pod adres e-mail Organizatora bok@gg.pl.

3. ZASADY KONKURSU

 1. Czas trwania konkursu: od godz. 07:00 w dniu 07.03.2019 r. (czwartek) do godz. 23:59 14.03.2019 r. (czwartek).
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. a) w Komunikatorze GG (do pobrania na gg.pl) skontaktować się z numerem 777,
  2. b) zaakceptować postanowienia Regulaminu,
  3. c) w komunikatorze GG odpowiedzieć na pytanie otrzymane od numeru 777.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że prace przesłane w odpowiedzi na pytanie konkursowe są jego autorstwa i nie naruszają praw autorskich osób trzecich (osobistych i majątkowych).
 4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana, na Fanpage Organizatora → GG - Gadu Gadu nocą i w dzień, oraz w komunikatorze GG pod numerem 777, nie później niż w dniu 21.03.2019 r. do godz. 23:59. (czwartek).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek itp.

4. NAGRODY

 1. W konkursie do wygrania są:
  1. a) bon 1x 100 zł (sto złotych) do sklepu z biżuterią Apart + 1 eco baGG,
  2. b) bon 1x 50 zł (pięćdziesiąt złotych) do sklepu z biżuterią Apart + 1 eco baGG,
  3. c) 3x po 1 szt. eco baGG.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na inne.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna nagroda.
 4. Nie można przekazać nagrody na rzecz osób trzecich.

5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które odpowiedzą na pytania konkursowe, i w ocenie Komisji Konkursowej ich odpowiedzi będą najciekawsze.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o warunkach odbioru nagród, za pośrednictwem komunikatora GG.
 3. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej lub na adres e-mail bok@gg.pl swoje imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.
 4. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda przepada.
 5. Organizator ma prawo ogłosić imiona Zwycięzców na Fanpage Organizatora → GG - GG - Gadu Gadu nocą i w dzień, oraz przedstawić ich odpowiedzi w poście pokonkursowym.
 6. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres wskazany przez Zwycięzców. Nagrody zostaną przesłane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przesłania danych niezbędnych do ich wysyłki.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych/ fałszywych danych lub zmiany danych Uczestnika o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

6. REKLAMACJE

 1. Skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora, na adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 45 , 75-502 Koszalin, lub adres e-mail: reklamacje@england.pl.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Dzień Kobiet”, lub w przypadku wysłania jej na adres e-mail, dopisek należy umieścić w tytule wiadomości.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest England.pl Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 45 w Koszalinie 75-502, nr NIP 6692501424.
 2. Uczestnik konkursu akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Zgłoszenie przez Uczestnika Pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu opublikowania Pracy lub jej fragmentu. Dane teleadresowe będą przetwarzane tylko w celu przekazania nagrody i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Uczestnik konkursu zgłaszając swoją pracę do konkursu, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. Jeżeli uczestnik nie zaakceptuje Regulaminu, nie bierze udziału w konkursie.
 6. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników przez administratora danych jest organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie prac konkursowych, wyłonienie Zwycięzcy, zapewnienie kontaktu ze Zwycięzcą i realizację Nagrody, jak również rozpatrywanie reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu.
 7. W celu wysłania Nagród Konkursowych mogą być zbierane od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo:
  1. a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia ich, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  2. b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie można złożyć na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl, z dopiskiem Konkurs GG,
  3. c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli były one przetwarzane niezgodnie z prawem, Regulaminem lub bez zgody osoby, której dane dotyczą. Sprzeciw można wnieść na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl, z dopiskiem Konkurs GG,
  4. d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 11. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij