Regulamin Konkursu SMS

WIOSENNY KONKURS Z KASĄ

Dział I

DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

 1. Organizator – Właściciel Komunikatora GG - England.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. KRS nr 0000362067; REGON 320877907; NIP 6692501424, www.england.pl;
 2. Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „WIOSENNY KONKURS Z KASĄ” opisany w niniejszym Regulaminie;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu;
 4. Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w dziale III Regulaminu;
 5. Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
 6. Operatorzy Telefonii Komórkowej – firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski;
 7. Premium SMS – usługa, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez operatora telefonii komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy (opłata za wysłanie jednego SMS-a pod numer 7268 wynosi 2,00 zł netto / 2,46 zł z VAT). Bezpośrednim dostawcą usług opisanych w niniejszym Regulaminie, za które opłata regulowana jest za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie (SMS Premium) jest Organizator;
 8. Numer Premium SMS – numer SMS podany Uczestnikowi w celu zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie;
 9. Wiadomość SMS (SMS) – wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika z telefonu komórkowego pod wskazany nr SMS (do Konkursu nie będą rejestrowane zgłoszenia SMS wysyłane z bramek SMS);
 10. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dział II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w dniach 8.05.2019 r. do 17.05.2019 r. Konkurs trwa od dnia 08.05.2019 r. do dnia 28.06.2019 r., przy czym dniem zakończenia Konkursu jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. 2009 nr 201 poz 1540 ).
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

Dział III.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 dz. III Regulaminu, Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
  1. a) posiada aktywne konto w komunikatorze GG -> do pobrania na gg.pl,
  2. b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. c) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien posiadać numer telefonu komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz nie ma włączonej blokady SMS Premium.
 3. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy England.pl Sp. z o.o., współpracownicy England.pl Sp. z o.o., oraz podmioty współpracujące z England.pl Sp. z o.o. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób.

Dział IV.

§ 1.

ZASADY KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:
  1. a) W komunikatorze GG, dodać nr GG 777 do kontaktów;
  2. b) Napisać do numeru GG 777 wiadomość o treści ,,Konkurs”;
  3. c) Potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, wysyłając wiadomość zwrotną do numeru GG 777 o treści TAK. Wyrażenie „TAK”, oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem w tym zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów związanych wyłącznie z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, z wydaniem nagród oraz z obowiązkami podatkowymi.
  4. d) Wysłać zgłoszenie zawierające rozwiązanie zadania Konkursowego które polega na udzieleniu własnej autorskiej propozycji odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Czego najbardziej brakuje Ci w GG?” , za pośrednictwem SMS, wysyłając SMS o treści GG.TWÓJ NUMER GG.PRACA KONKURSOWA pod numer 7268 (koszt SMS 2,00 zł netto/ 2,46 zł z VAT). SMS nie powinien zawierać polskich znaków tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź, dż, które powodują skrócenie standardowej długości SMS-a ze 160 do 70 znaków. SMS może być dłuższy niż 160 znaków łącznie ze spacjami, jednak za jeden SMS rozumie się wiadomość do 160 znaków, przekroczenie tej liczby znaków spowoduje naliczenie kosztu kolejnego SMS-a; maksymalna długość zgłoszenia konkursowego to 2 SMSy, tj. 320 znaków.
  5. e) Format SMS-a zgłoszeniowego zawierającego rozwiązanie zadania Konkursowego powinien być następujący: GG.TWÓJ NUMER GG.PRACA KONKURSOWA
   1. Przykładowy SMS zgłoszeniowy z rozwiązaniem zadania Konkursowego, dla Uczestnika który zgłasza chęć udziału w Konkursie: GG.1234567.TWOJA PRACA KONKURSOWA
   2. SMS zgłoszeniowy powinien zawierać treść odpowiedzi napytanie Konkursowe, czyli po słowie GG i numerze GG Uczestnika, Uczestnik powinien bezpośrednio wpisać treść rozwiązania zadania Konkursowego (jak w powyższym przykładzie).
 2. Uczestnik może wysłać dowolną ilość odpowiedzi Konkursowych. Każdy kolejny wysłany SMS, musi być przesłany w formacie podanym w ust. 1e powyżej. Każdy wysłany SMS, zostanie obciążony opłatą w wysokości 2,00 zł netto / 2,46 zł z VAT.

§ 2.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Prawidłowe zgłoszenie do Konkursu powinno, zgodnie z dz. IV § 1 ust. 1 Regulaminu, zawierać w treści SMS-a rozwiązanie zadania Konkursowego (poprzedzone słowem GG i numerem GG Uczestnika Konkursu). SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania Konkursowego może składać się z maksimum 160 znaków w całości (łącznie ze słowem GG, numerem GG oraz rozwiązaniem zadania Konkursowego wraz ze „spacjami”) i nie może zawierać polskich znaków. Dopuszcza się użycie małych i dużych liter.
 2. Nr GG Uczestnika zostanie zweryfikowany przy wydawaniu nagród.
 3. Zgłoszenia do Konkursu mogą być wysyłane codziennie w okresie: od godziny 00:00:00 dnia 08.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 17.05.2019 r.
 4. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie Konkursowej. Uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora SMS potwierdzający prawidłowe zgłoszenie oraz rejestrację w bazie Konkursowej o następującej treści: „Dziekujemy za udzial w Konkursie. Lista Laureatow zostanie ogloszona w GG 777 do dnia 24 maja 2019 r. ”.
 5. Rozwiązanie zadania Konkursowego, o którym mowa w dz. IV § 1 ust. 1e Regulaminu:
   a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń.
 7. Ocenie będą poddawane tylko prace Konkursowe z prawidłowo wysłanym zgłoszeniem Konkursowym zawierające czynny numer GG.
 8. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania Konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie, Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe i prawa autorskie do tego rozwiązania zadania Konkursowego na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  2. b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  4. d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
  5. e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  6. f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  7. g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
  8. h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
 9. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu bez dodatkowego wynagrodzenia , w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik Konkursu narusza zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie

Dział V.

WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD

 1. Wyłonienie Laureatów nagród w Konkursie oraz zapewnienie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powierza komisji Konkursowej, o której mowa w dziale VII Regulaminu.
 2. Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Zgłoszenia zawierające błędny numer GG lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie. Czas nadesłania SMS-a zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez komputer Organizatora.
 3. Rozstrzygniecie Konkursu polegać będzie na wyłonieniu przez komisję Konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w Konkursie, najlepszych rozwiązań zadań Konkursowych. Komisja Konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane zgłoszenia, uwzględniając ich walory artystyczne, jakość i oryginalność każdego zgłoszonego rozwiązania zadania Konkursowego i wybierze dziesięciu Laureatów nagród.
 4. Wyłonienie Laureatów nagród w Konkursie, nastąpi do dnia 24.05.2019 r.

Dział VI.

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Nagroda główna w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
  2. Nagroda druga w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych);
  3. Nagroda trzecia w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych);
  4. Cztery wyróżnienia w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;
  5. Trzy nagrody pocieszenia: Torby eco baGG.
 2. Łączna ilość nagród w Konkursie wynosi 10 sztuk.
 3. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody.
 4. Całkowita wartość nagród w konkursie wynosi 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).

Dział VII.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w dziale VI Regulaminu, będzie komisja Konkursowa. W skład komisji wchodzą minimum dwaj przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa dokonując wyboru najlepszych rozwiązań zadania Konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszeń zgodnie z działem III i IV Regulaminu oraz najciekawsze rozwiązania zadania Konkursowego biorąc pod uwagę pomysłowość, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne każdej odpowiedzi Konkursowej.

Dział VIII.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

 1. Lista Laureatów zostanie ogłoszona w GG nr 777 oraz na Fanpage Organizatora GG - Gadu Gadu nocą i w dzień, najpóźniej do dnia 24.05.2019 r.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia Laureata o wygranej z powodu nieodczytania przez Laureata wiadomości otrzymanej od Organizatora, lub z powodu podania przez Uczestnika błędnego/nieaktywnego numeru GG.
 3. Wyniki niniejszego Konkursu, każdy Uczestnik może sprawdzić wysyłając wiadomość w komunikatorze GG na numer GG 777 o treści ,,Konkurs ” do dnia 31.05.2019 r. włącznie.
 4. Warunkiem wydania nagród, jest przesłanie w terminie do dnia 31.05.2019 r. włącznie, na adres Organizatora konkursy@gg.pl wszelkich niezbędnych danych i oświadczeń, które umożliwią wydanie nagrody, tj.:
  1. a) imię i nazwisko Laureata,
  2. b) numer rachunku bankowego (wyłącznie w celu wypłaty nagrody pieniężnej),
  3. c) adres (do wysyłki nagrody),
  4. d) numer GG Laureata który został podany w zgłoszeniu do Konkursu,
  5. e) adres e-mail Laureata,
  6. f) własnoręcznie podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału (w przypadku nagród pieniężnych w wysokości od 200 złotych).
 5. W przypadku niedoręczenia Organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których mowa w dz. VIII ust. 4 Regulaminu, lub niespełnienia innych warunków przez Laureatów które uniemożliwiają wydanie nagród, niewydane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.

Dział IX.

WYDANIE NAGRÓD

 1. Warunkiem odebrania nagrody jest przedłożenie (zgodnie z zapisami Regulaminu) kompletu wymaganych danych i oświadczeń, w tym w razie konieczności, oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów przelewem bankowym na numer rachunku wskazany przez Laureata, lub przesyłką pocztową w przypadku nagród rzeczowych nie później, niż do dnia 07.06.2019 r.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności przekazania nagrody Laureatowi z powodu podania przez niego błędnego numeru rachunku bankowego / adresu do wysyłki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, wiadomości e–mail od Organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika.
 4. Wydanie nagród odbędzie się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Dział X.

REKLAMACJE

 1. Skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora, na adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 45 , 75-502 Koszalin, lub adres e-mail: reklamacje@england.pl.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer GG, który został przesłany przez Uczestnika w wiadomości zgłoszeniowej do Konkursu, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Wiosenny Konkurs z kasą”, lub w przypadku wysłania jej na adres e-mail, dopisek należy umieścić w tytule wiadomości.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 28.06.2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej na podstawie Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, lub na adres e-mail jeżeli Uczestnik wyrazi taką wolę.
 6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Dział XI.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z rozwiązaniem zadania Konkursowego, o którym mowa w Dziale IV Regulaminu.
 2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

Dział XII.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest England.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie,ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin.
 2. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu w tym ogłoszenia wyników i przekazania nagród w Konkursie.
 3. Zgłoszenie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu opublikowania Pracy lub jej fragmentu. Dane teleadresowe będą przetwarzane tylko w celu przekazania nagrody i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Uczestnik Konkursu zgłaszając swoją pracę do Konkursu, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. Jeżeli Uczestnik nie zaakceptuje Regulaminu, nie bierze udziału w Konkursie.
 6. Regulamin należy zaakceptować w komunikatorze GG, pisząc wiadomość do numeru GG 777 i postępując zgodnie z procedurą opisaną w dziale IV niniejszego Regulaminu
 7. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników przez administratora danych jest organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie prac Konkursowych, wyłonienie Zwycięzcy, zapewnienie kontaktu ze Zwycięzcą i realizację nagrody, jak również rozpatrywanie reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu.
 8. W celu wysłania nagród Konkursowych, w zależności od rodzaju wygranej, od Laureatów mogą być zbierane następujące dane:
  1. a) imię i nazwisko,
  2. b) adres e-mail,
  3. c) pesel (tylko jeśli jest konieczny dla celów podatkowych),
  4. d) adres zamieszkania (w celu wysyłki nagrody),
  5. e) nr GG,
  6. f) nr rachunku bankowego (tylko w przypadku wygrania nagrody pieniężnej).
  7. 9. Uczestnikowi przysługuje prawo:
  8. a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia ich, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  9. b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie można złożyć na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl, z dopiskiem „Konkurs GG”,
  10. c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli były one przetwarzane niezgodnie z prawem, Regulaminem lub bez zgody osoby, której dane dotyczą. Sprzeciw można wnieść na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl, z dopiskiem Konkurs GG,
  11. d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 11. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Dział XIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest jawny i powszechnie dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem gg.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem używając internetowego adresu kontaktowego konkursy@gg.pl lub też kontaktować się wysyłając wiadomość na nr GG 10777.Załącznik nr. 1 do Regulaminu Konkursu SMS wyłącznie dla osób które wygrały nagrody wysokości 200zł lub 500zł. Podatek w pełni opłaci Organizator Konkursu. Pobierz

Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij