Konkurs: ŚWIĄTECZNY PREZENT

Regulamin konkursu organizowanego na Facebooku w dniach 07.12 – 13.12.2018 r.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest firma England.pl Sp. z o.o. właściciel komunikatora GG (dawne Gadu-Gadu) z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 45 w Koszalinie 75-502, nr NIP 6692501424 (zwanym dalej „Organizatorem”) → www.england.pl
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest organizowany na fanpage
  Organizatora → GG - Gadu Gadu nocą i w dzień,oraz w komunikatorze GG → www.gg.pl.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 2001 poz. 1540).

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne które ukończyły 18 lat, konsumenci w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz ich rodzin.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  1. a. posiadanie aktywnego konta w komunikatorze GG → www.gg.pl
  2. b. zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§3. ZASADY KONKURSU

 1. Czas trwania konkursu: od godz. 17:00 w dniu 07.12.2018 (piątek) do godz. 23.59 dnia 13.12.2018 r. (czwartek).
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. a) w Komunikatorze GG skontaktować się z numerem 777
  2. b) zaakceptować postanowienia Regulaminu
  3. c) w komunikatorze GG odpowiedzieć na pytanie otrzymane od numeru 777
  4. d) pod postem konkursowym na funpage GG - Gadu Gadu nocą i w dzień oznaczyć znajomego
 3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na fanpage Organizatora → GG - Gadu Gadu nocą i w dzień, nie później niż w dniu 18.12.2018 r. do godz. 23:59
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§4. NAGRODY

 1. W konkursie do wygrania są nagrody pieniężne o łącznej wartości 1 000 zł:
  1. - 1x 500 zł (pięćset złotych)
  2. - 1x 200 zł (dwieście złotych)
  3. - 3x po 100 zł (sto złotych)
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na prezenty rzeczowe lub inne.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna nagroda.
 4. Nie można przekazać nagrody na rzecz osób trzecich.

§5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które w interesujący sposób odpowiedzą na pytanie konkursowe, i w ocenie oraz w ocenie Komisji Konkursowej ich odpowiedzi będą najciekawsze.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości na Facebook. Natomiast o warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości FB lub przez komunikator GG.
 3. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom na koszt Organizatora wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zwycięzcy.
 4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej swoje imię i nazwisko, adres, oraz dokładny numer rachunku bankowego.
 5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 6. Organizator ma prawo ogłosić Zwycięzców na Fanpage oraz przedstawić ich odpowiedzi w poście pokonkursowym.
 7. Nagroda zostanie przesłana na rachunek bankowy adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych/ fałszywych danych lub zmiany danych Uczestnika o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

§6. REKLAMACJE

 1. Skargi i reklamacje związane z Konkursem nie mogą być kierowane do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook. Należy je kierować do Organizatora, na adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 45 , Koszalin 75-502 , lub adres e-mail: reklamacje@england.pl
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs w GG świąteczny prezent ”, lub w przypadku wysłania jej na adres email, dopisek umieścić w tytule wiadomości.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

§7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest England.pl Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 45 w Koszalinie 75-502, nr NIP 6692501424
 2. Uczestnik konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zgłoszenie przez Uczestnika Pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu opublikowania Pracy lub jej fragmentu. Dane teleadresowe będą przetwarzane tylko w celu przekazania nagrody i nie będą udostępniane osobom trzecim
 4. Uczestnik konkursu zgłaszając swoją Pracę do konkursu, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 5. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych, nie bierze udziału w konkursie.
 6. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników przez administratora danych jest organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie Prac konkursowych oraz zdjęć, wyłonienie Zwycięzcy, zapewnienie kontaktu ze Zwycięzcą i realizację Nagrody, uiszczenie podatku od nagród, jak również rozpatrywanie reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu.
 7. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo:
  1. - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia ich, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  2. - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie można złożyć na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl, z dopiskiem Konkurs GG
  3. - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli były one przetwarzane niezgodnie z prawem, Regulaminem lub bez zgody osoby, której dane dotyczą. Sprzeciw można wnieść na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl, z dopiskiem Konkurs GG
  4. - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 11. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij