Zasady korzystania z Usługi GG

(English version below)

Zgodnie z uprzednio rozsyłaną informacją od dnia 30 października 2015 roku Usługa GG jest oferowana przez firmę Xevin Consulting Limited. Nie powoduje to żadnych zmian w zakresie korzystania z komunikatora GG i jego aplikacji. Usługa dalej pozostaje bezpłatna i można z niej korzystać na dotychczasowych zasadach.

Przypominamy, że korzystanie z Usługi GG odbywa się na podstawie Regulaminu Platformy GG, którego treść pozostała niezmieniona, za wyjątkiem odniesienia do firmy oferującej usługę.

W związku ze zmianą właściciela przypominamy również, iż korzystając z Usługi GG:

 1. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Xevin Consulting Limited, z siedzibą na Cyprze, z adresem siedziby: 17, Gr. Xenopoulou street, P.C. 3106 Limassol, wpisaną do rejestru Spółek i Urzędowych Likwidatorów (Registrar of Companies and Official Receiver) prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki, za numerem 193370, w celach marketingowych Xevin Consulting Limited oraz partnerów Xevin Consulting Limited, jak też dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Usługi zdefiniowanej Regulaminem.

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje ponadto zgodę na przetwarzanie podanego przez Użytkowników adresu e-mail po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi zawartej z Xevin Consulting Limited, dla ochrony Użytkowników przed nieuprawnionym wykorzystywaniem ich danych wprowadzonych do systemu teleinformatycznego Xevin Consulting Limited lub innymi naruszeniami „Regulaminu Platformy GG” przez osoby trzecie, w szczególności poprzez masową rejestrację.

  Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści danych, poprawiania bądź usunięcia.
 2. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Xevin Consulting Limited, oraz Partnerów Xevin Consulting Limited służących do prowadzenia działań marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany przeze Ciebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
 3. Wyrażasz zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Xevin Consulting Limited oraz partnerów Xevin Consulting Limited.

Jeśli nie zgadzasz się na zmianę firmy przetwarzającej Twoje dane osobowe, lub na zakres i cel ich przetwarzania, zaloguj się w serwisie www.gg.pl i usuń swoje konto.


Terms of use of GG Service

Referring to the previously distributed information, we inform you that since the 30th October 2015, GG Service is offered by the company Xevin Consulting Limited. This causes no change in the use of GG instant messenger and its applications. The service remains free and can be used on the basis of the existing rules.

We remind you that the use of GG Service is based on the Rules of GG Platform, the content of which has remained unchanged, except for a reference to the company offering the service.

In connection with the change of ownership, we also remind you that by using GG Service:

 1. You agree to the processing of your personal data by Xevin Consulting Limited with the registered office in Cyprus at 17, Gr. Xenopoulou Street, PC 3106 Limassol, entered into the Register of Companies and Official Receiver maintained by the Minister of Commerce, Industry and Tourism, under number 193370, for marketing purposes by Xevin Consulting Limited and by partners of Xevin Consulting Limited as well as for the purpose of meeting the needs requisite for the provision of the Service defined in the Rules.

  The consent to the processing of personal data also includes the consent to the processing of e-mail addresses provided by the Users after termination of the agreement for the provision of the Service, concluded with Xevin Consulting Limited, to protect the Users against an unauthorized use of their data entered into the data communications system of Xevin Consulting Limited or against other violations of the "Rules of GG Platform" by the third parties, in particular through massive registration.

  The agreement also covers the processing of data in future providing that the purpose of processing does not change. Providing of personal data is voluntary. A person whose personal data are processed, shall have the right to access the data, correct and delete them.
 2. You agree to receive commercial information from Xevin Consulting Limited and Partners of Xevin Consulting Limited used for marketing activities by means of electronic communication to your designated e-mail address or your phone number, sent by the company or in cooperation with other entities.
 3. You consent to the use of automated calling systems for direct marketing purposes of Xevin Consulting Limited and partners of Xevin Consulting Limited.

If you do not agree to the change of the company processing your personal data or to the scope and purpose of processing, log in to the website at: www.gg.pl and delete your account.

Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij