INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW GG

(English version below)


Informujemy, że w dniu 30 października 2015 roku nastąpiło zbycie serwisu Platforma GG (Serwis) na rzecz Xevin Consulting Limited (Nabywca).

Transakcja nie wpływa w jakikolwiek sposób na korzystanie z Serwisu. W związku z tym, że jesteś użytkownikiem Serwisu, w celu dalszego świadczenia usług w Serwisie, koniecznym jest przetwarzanie przez Nabywcę udostępnionych przez Ciebie danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie ustawy z 2001 roku o przetwarzaniu danych osobowych (138(I)2001) [wraz z poprawkami numer 37(I)/2003) oraz 105(I)/2012] oraz rozporządzenia dotyczącego komunikacji elektronicznej i usług pocztowych z 2004 roku (112(I)/2004).

Informujemy, że od dnia 30 października 2015 roku administratorem Twoich danych osobowych jest Xevin Consulting Limited z siedzibą przy ulicy Gr. Xenopoulou 17, 3106 Limassol, Cypr, a dane przetwarzane są w celu i w zakresie właściwym dla usług świadczonych w Serwisie.

Źródłem danych jest GG Network S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (03–812) przy ul. Kamionkowskiej 45.

Przypominamy, że masz prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania w każdym czasie, jak również żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych, co może jednak ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Jednocześnie informujemy, że możesz korzystać z zainstalowanej na Twoim urządzeniu aplikacji Komunikator GG. Jeśli do 15 listopada 2015 roku nie dokonasz jej deinstalacji, wówczas uznamy, że w tym dniu nastąpi zawarcie umowy licencyjnej na korzystanie z Komunikatora GG z Nabywcą, na dotychczasowych warunkach, określonych tutaj, a umowa dotychczasowa w tym dniu wygaśnie.


ANNOUNCEMENT FOR USERS
OF GG INSTANT MESSENGER


We would like to inform you that on 30th of October 2015, the GG platform (Website) was disposed of for the benefit of Xevin Consulting Limited (Acquirer).

The said transaction does not affect the use of the Website in any way.

You are a user of the Website. Therefore, the Acquirer needs to process the personal data that you provided in order to ensure the continuity of provision of services via the Website. Your personal data will be processed in accordance with the act of 2001 on processing of personal data (138(I)2001) [with amendments No. 37(I)2003 and 105(I)2012] and the ordinance of 2004 concerning electronic communication and postal services (112(I)2004).

We would like to inform you that as of 30th of October 2015, your personal data will be administered by Xevin Consulting Limited with the registered seat at Gr. Xenopoulou 17, 3106 Limassol, Cyprus. The data are processed for the purpose and to the extent suitable to the services provided via the Website.

The source of data is GG Network S.A. in liquidation with the registered seat in Warsaw (03-812), at ul. Kamionkowska 45.

We would like to remind you that you have the right to access and correct your data at any time, as well as demand that processing of your data should be discontinued, which can, however, disturb or prevent your use of the Website.

Moreover, we would like to inform you that you can use the GG Instant Messenger installed on your device. If you do not uninstall the application by 15th of November 2015 we will assume that on that day you make with the Acquirer a license agreement on the use of the GG Instant Messenger on the existing conditions specified here. The existing agreement will expire at the same time.

Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij