Polityka Prywatności

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych Użytkowników usług świadczonych przez England.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, z adresem siedziby: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000362067, NIP: 6692501424, REGON: 320877907 (dalej: „England.pl”). Akceptacja Regulaminu świadczenia usług przez England.pl oznacza również akceptację Polityki Prywatności.

Podmiot zbierający dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest: England.pl.

Dane kontaktowe

W sprawach związanych z Polityką Prywatności Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Michałem Danesem: iod@gadu-gadu.pl

Można się z nami skontaktować również za pomocą:

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. England.pl zapewnia transparentność w zakresie gromadzonych przez England.pl danych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu England.pl informuje o rodzaju i celu wykorzystania następujących danych:

  Dane wprowadzane przez Użytkownika, w tym dane osobowe Użytkownika – podczas rejestracji konta GG Użytkownik jest proszony o podanie określonych danych, w tym za jego zgodą danych osobowych. W celu świadczenia usług definiowanych Regulaminem (dalej: „Usługa”) oraz niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem Usług, England.pl przetwarza wybrane i wprowadzone przez Użytkownika dane, w tym za zgodą Użytkownika dane osobowe oraz udostępnia innym Użytkownikom, w celu świadczenia usług innym Użytkownikom, wybrane i wprowadzone przez Użytkownika dane, w tym za zgodą Użytkownika dane osobowe. Przekazywane dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z Użytkownikiem. Wprowadzone przez Użytkownika dane, w tym dane osobowe, mogą być przetwarzane za jego zgodą w celach marketingowych.

  Dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług gromadzone są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz wprowadzane są przez Użytkownika dobrowolnie podczas rejestracji.

  Dane osobowe wymagane do rejestracji:

  • imię,
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • płeć,
  • adres e-mail oraz
  • dane lokalizacji.

  Dane osobowe niewymagane do rejestracji (opcjonalne):

  • numer telefonu.

  Za zgodność podanych danych osobowych odpowiada Użytkownik.

  Uwaga. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, niektóre Usługi mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika do czasu skorygowania danych.

  Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, spośród danych podanych dobrowolnie podczas rejestracji konta Użytkownika. Przetwarzanie danych w tym celu wymaga odpowiedniej zgody Użytkownika, która może być wyrażona lub cofnięta w dowolnym momencie korzystania z usług.

  Dane dotyczące logowania – w celu logowania do Usług wykorzystywane mogą być dane osobowe Użytkownika w postaci adresu e-mail.

  Dane eksploatacyjne – England.pl przetwarza Numer GG nadany Użytkownikowi przy rejestracji konta GG oraz inne dane charakteryzujące sposób korzystania z usług, tj. informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika z systemem teleinformatycznym England.pl w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, zakres każdorazowego skorzystania z usług i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach.

  Komunikacja – w celu komunikacji z Użytkownikiem, England.pl może gromadzić i przechowywać prowadzoną z nim korespondencję. England.pl może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie e-mail lub numerze telefonu Użytkownika, treści wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z England.pl za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, Numeru GG Użytkownika. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z Użytkownikiem, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielania odpowiedzi na pytanie lub udzielania informacji.

  Cookie – England.pl stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości usług świadczonej przez England.pl dzięki przechowywaniu preferencji Użytkownika. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Pliki cookie stanowią łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego England.pl do komputera Użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.

  1) England.pl stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie:

  • – Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania.
  • – Cookie „Stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie, lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  2) England.pl stosuje:

  • (1) „niezbędne” cookie tj. umożliwiające korzystanie z usług np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,
  • (2) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług,
  • (3) „wydajnościowe” cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług,
  • (4) „funkcjonalne” cookie tj. umożliwiające utrwalenie („zapamiętanie”) wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
  • (5) „reklamowe” cookie tj. umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego preferencji i zainteresowań.

  3) England.pl gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek.

  4) England.pl informuje, że pliki cookie mogą pochodzić również od osób trzecich np. podmiotów realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców.

  5) Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

  6) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.

  7) Oprócz plików cookie, England.pl używa również innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze świadczonych usług, np. technologii Local Storage, która służy do przechowywania danych w wydzielonej części pamięci przeglądarki lub innych dodatkowych modułach rozszerzających możliwości funkcjonalne przeglądarki (tzw. wtyczkach). Co do zasady technologia Local Storage zbliżona jest w swoim działaniu i funkcji do plików cookie z tą wszakże różnicą, że w przeciwieństwie do plików cookie przechowywanie danych w Local Storage ma charakter długotrwały tzn. nie mają one określonego czasu ważności. Ponadto dane przechowywane w Local Storage nie są wysyłane z urządzenia końcowego do serwera w sposób automatyczny, tak jak to ma miejsce w przypadku plików cookie lecz mogą być jedynie pobierane za pośrednictwem strony internetowej, przez którą zostały wcześniej zapisane.

  8) Wykorzystując narzędzia udostępniane w ramach każdej z dostępnych na rynku przeglądarek można w każdym czasie z poziomu ustawień w zakresie prywatności, dokonać zmiany ustawień dotyczących zarówno plików cookie jak i innych technologii służących do przechowywania danych (w tym również technologii Local Storage), w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach poszczególnych przeglądarek i wtyczek, ewentualnie - w zależności od wykorzystanej technologii i narzędzia - informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek i wtyczek. Zmiana ustawień może jednak powodować pewne utrudnienia w korzystaniu z usług lub jej poszczególnych funkcjonalności.

  Aplikacje osób trzecich – England.pl umożliwia także dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie. Informacje zbierane przez England.pl po włączeniu aplikacji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Informacje zbierane przez dostawcę takiej aplikacji są objęte polityką prywatności osoby trzeciej.

 2. Ponadto England.pl może wykorzystywać gromadzone dane:
  • do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonych usług, jak również w celu ich doskonalenia;
  • do tworzenia nowych usług;
  • do ochrony praw England.pl;
  • jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez England.pl albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Czas przetwarzania

1) Dane Użytkownika niezbędne do korzystania z usług, w tym dane osobowe, przetwarzane są przez okres świadczenia usług, do czasu wycofania zgody albo do czasu wyrażenia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż 5 lat od odnotowania ostatniego logowania Użytkownika na swoje konto GG. Po wskazanym czasie dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanimizowane. O zbliżającym się upływie powyższego okresu Użytkownik zostanie powiadomiony na 60 dni przed jego dopełnieniem. Usunięcie swojego zarejestrowanego konta GG przez Użytkownika jest równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług.

2) Usunięcie konta GG nie jest równoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych przez dostawcę aplikacji osoby trzeciej. Wycofanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przekazanych do dostawcy aplikacji osoby trzeciej odbywa się na zasadach ujętych w polityce prywatności osoby trzeciej.

3) Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych przetwarzane są przez okres świadczenia usług, do czasu wycofania zgody albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż 5 lat od odnotowania ostatniego logowania Użytkownika na swoje konto GG.

4) Dane Użytkownika, w tym dane osobowe, mogę być przetwarzane po ustaniu świadczenia usług wyłącznie na zasadach określonych w art. 19 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

Udostępnianie danych przez England.pl

 1. Przetwarzane przez England.pl dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
  • osoby upoważnione przez England.pl – pracownicy i współpracownicy;
  • podmiotom, którym England.pl zlecił czynności związane ze świadczeniem usług dla Użytkowników, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
  • partnerom England.pl w celach marketingowych, tylko za zgodą Użytkownika.
 2. Przetwarzane przez England.pl dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba, że:
  • a) obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw England.pl lub rozstrzyganiu sporów; lub
  • b) Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 3. England.pl zastrzega jednak, że:
  • a) dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których England.pl wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności np. rozliczanie lub wysyłanie nagród w konkursach. England.pl dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  • b) dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym England.pl;
  • c) dane osobowe oraz dane inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku korzystania przez Użytkownika z aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie, o czym Użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji. Przekazanie danych z systemu teleinformatycznego England.pl następuje w takim przypadku na żądanie i ryzyko Użytkownika.

Uprawnienia Użytkowników w zakresie danych osobowych

Użytkownik ma prawo:

 1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich w każdym czasie, bez podania przyczyny, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje dane osobowe dokonując czynności wskazanych w Regulaminie. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl.
 2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Sprzeciw można wnieść na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl.
 3. Cofnąć każdą ze zgód w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  → Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia tych usług. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  → Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie wiązało się z zaprzestaniem kontaktowania się z Użytkownikiem w celu przekazywania informacji marketingowych.
 4. Wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez England.pl.

Bezpieczeństwo danych osobowych

England.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez England.pl danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze England.pl dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez England.pl. England.pl regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. England.pl współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

Zmiany Polityki Prywatności

Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których England.pl będzie informować. O nadchodzących zmianach do niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności, England.pl prosi o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych - Michałem Danesem, e-mail: iod@gadu-gadu.pl.

Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij