mapa

Konkurs – 20 lat minęło

Regulamin konkursu organizowanego w komunikatorze GG w dniach 20.08.2020 r. - 27.08.2020 r

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Fintecom Sp. z o. o., właściciel komunikatora GG (GaduGadu) z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, NIP 6692501424 (zwanym dalej „Organizatorem”), adres e-mail konkursy@gg.pl
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs jest organizowany w komunikatorze GG (do pobrania na gg.pl).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
  loterią promocyjną których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
  przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201
  poz. 1540).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, należy kontaktować się z
  Organizatorem pod adres e-mail konkursy@gg.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne które ukończyły 18 lat, konsumenci w
  rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za
  wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz ich rodzin.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  1. posiadanie aktywnego konta w komunikatorze GG,
  2. zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie
   danych osobowych wyłączne w celu przekazania nagrody w konkursie,
 3. Na każdym etapie uczestnik może wycofać się z udziału w konkursie wysyłając przed
  ogłoszeniem wyników konkursu, wiadomość o treści ,,Rezygnacja z konkursu” pod adres e-mail
  Organizatora: konkursy@gg.pl.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Czas trwania konkursu: od godz. 07:00 w dniu 20.08.2020 r. (czwartek) do godz. 23:59
  27.08.2020 r. (czwartek).
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. w Komunikatorze GG (do pobrania na gg.pl) skontaktować się z numerem 777,
  2. zaakceptować postanowienia Regulaminu,
  3. w komunikatorze GG odpowiedzieć na pytanie otrzymane od numeru 777.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że odpowiedzi na pytanie konkursowe są jego autorstwa i nie
  naruszają praw autorskich osób trzecich (osobistych i majątkowych).
 4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana w komunikatorze GG pod numerem 777
  oraz na fanpage Organizatora → GG – Gadu Gadu nocą i w dzień, nie później niż w dniu
  04.09.2020 r. do godz. 23:59. (piątek).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
  teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek itp.

IV. NAGRODY

 1. W konkursie do wygrania są:
  1. Nagroda główna – Krótki, pięciocyfrowy, upamiętniający 20 lat istnienia komunikatora numer
   GG + kubek GG + torba eco Bagg,
  2. 10 Wyróżnień – do wyboru Kubek GG lub torba eco Bagg.
 2. Zwycięzcy konkursu oraz pozostałym Laureatom (po wyborze nagrody) nie przysługuje prawo
  wymiany nagród na inne.
 3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna nagroda.
 4. Nie można przekazać nagrody na rzecz osób trzecich.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Spośród odpowiedzi zakwalifikowanych do Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze jedenaście
  (11) najbardziej merytorycznych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o warunkach przekazania nagród,
  wiadomością wysłaną w komunikatorze GG z nr GG 10777.
 3. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca w ciągu 14 dni od daty otrzymania na GG wiadomości
  o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej na adres e-mail: konkursy@gg.pl swoje
  imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.
 4. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda przepada.
 5. Organizator ma prawo opublikować nagrodzone odpowiedzi Laureatów (bez podawania danych
  osobowych Laureatów), w komunikatorze GG pod numerem 777, oraz na fanpage Organizatora
  → GG – GG – Gadu Gadu nocą i w dzień.
 6. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres wskazany przez Zwycięzców. Nagrody zostaną
  przesłane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przesłania danych niezbędnych do ich wysyłki.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
  leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych/
  fałszywych danych lub zmiany danych Uczestnika o której nie został poinformowany. W takim
  przypadku nagroda przepada.

VI. REKLAMACJE

 1. Skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora, na adres: ul.
  Marszałka Piłsudskiego 45 , 75-502 Koszalin, lub adres e-mail: reklamacje@gg.pl.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w
  czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania
  Nagród.
 3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
  opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres
  Organizatora z dopiskiem “Konkurs – 20 lat minęło”, lub w przypadku wysłania jej na adres email, dopisek należy umieścić w tytule wiadomości.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Fintecom Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Marszałka
  Piłsudskiego 45 w Koszalinie 75-502, nr NIP 6692501424.
 2. Uczestnik konkursu akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
  osobowych w celu przekazania ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Zgłoszenie przez Uczestnika Pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik
  wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu
  przeprowadzenia Konkursu oraz w celu opublikowania Pracy lub jej fragmentu. Dane
  teleadresowe będą przetwarzane tylko w celu przekazania nagrody i nie będą udostępniane
  osobom trzecim.
 4. Uczestnik konkursu zgłaszając swoją pracę do konkursu, zobowiązany jest do zapoznania
  się z niniejszym Regulaminem.
 5. Jeżeli uczestnik nie zaakceptuje Regulaminu, nie bierze udziału w konkursie.
 6. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników przez administratora danych jest
  organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie prac konkursowych, wyłonienie Zwycięzcy,
  zapewnienie kontaktu ze Zwycięzcą i realizację Nagrody, jak również rozpatrywanie reklamacji
  dotyczących przebiegu Konkursu.
 7. W celu wysłania Nagród Konkursowych mogą być zbierane od Uczestników następujące dane
  osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
   oraz usunięcia ich, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na
   zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   Oświadczenie można złożyć na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl, z dopiskiem Konkurs GG,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli były one przetwarzane niezgodnie z
   prawem, Regulaminem lub bez zgody osoby, której dane dotyczą. Sprzeciw można wnieść na
   adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl, z dopiskiem Konkurs GG,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z
   przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne
  do otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego
  przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną
  usunięte.
 11. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO
  (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa o ochronie danych
  osobowych z 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000).
aGGa Twoja asystentka AI