mapa

Regulamin Platformy GG

Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2023 r.
Pobierz regulamin

Definicje:

GG – (d. Gadu-Gadu) – Komunikator internetowy, którego właścicielem jest Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie;

Fintecom – Fintecom S.A. założona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Adres siedziby: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45; 75-502 Koszalin; Polska. Numer KRS 0001056179; REGON 320877907; NIP 6692501424; posiadająca status Krajowej Instytucji Płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (Nr zezwolenia IP4/2013). Kapitał zakładowy spółki wynosi 600 000 zł i został wpłacony w całości;

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa; www.knf.gov.pl;

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach internetowej platformy komunikacyjnej GG;

GG Standard – podstawowa, darmowa usługa świadczona w Komunikatorze GG;

GG Premium – odpłatna usługa, w formie pakietu korzyści, świadczona przez Fintecom w Komunikatorze GG;

Funkcjonalności Usługi – poszczególne usługi, z których Użytkownik korzysta w ramach Komunikatora GG;

Regulamin – niniejszy regulamin usługi świadczonej w Komunikatorze GG;

Użytkownik GG – osoba fizyczna lub osoba prawną, zarejestrowana w Komunikatorze GG, której to osobie lub firmie przydzielono unikatowy numer GG;

Rejestracja konta – podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do założenia konta w GG;

Weryfikacja konta – potwierdzenie tożsamości Użytkownika, polegające na potwierdzeniu przez Fintecom zgodności danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, z danymi Użytkownika zawartymi na bankowym potwierdzeniu Przelewu Weryfikacyjnego;

Skarbonka GG – odpłatna usługa świadczona przez Fintecom w Komunikatorze GG, umożliwiająca dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz zweryfikowanych Użytkowników Komunikatora GG;

Dane Osobowe – dane podane przez Użytkownika, a zgromadzone w Serwisie m.in. w ramach rejestracji, oraz wszelkie inne informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zebrane od Użytkownika i przetwarzane przez Fintecom w celu prawidłowego świadczenia Usługi;

Polityka Prywatności – dokument opisujący obowiązujące w serwisie GG zasady zbierania i przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w ramach świadczonych usług, dostępny na stronie: https://www.gg.pl/info/polityka-prywatnosci-od-dnia-12-03-2022-r/

Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Spis treści:

Dział I: Postanowienia ogólne.

Dział II: Rodzaje i zakres świadczonej usługi objętej Regulaminem.

Dział III: Warunki świadczenia usługi.

Dział IV. Limity stosowane w wersji GG Standard.

Dział V. Warunki odpłatnego świadczenia usługi.

V.1. GG Premium.

V.2. Skarbonka GG.

Dział VI: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi oraz rozwiązywania umowy.

Dział VII: Odpowiedzialność.

Dział VIII: Własność intelektualna.

Dział IX: Tryb postępowania reklamacyjnego.

Dział X: Postanowienia końcowe.

Załącznik: Umowa licencyjna.

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: Regulamin), o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144, poz. 1204 z późn zm.) (dalej: Ustawa).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie, z adresem siedziby: ul. Marszałka Piłsudskiego 45 75-502 Koszalin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalina IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0001056179 (dalej: Fintecom), w ramach internetowej platformy komunikacyjnej, udostępnianej w systemie teleinformatycznym Fintecom (dalej: Platforma).
 3. Fintecom, posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej, jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i może w ramach udzielonej licencji świadczyć Usługi Płatnicze (Nr zezwolenia IP4/2013).
 4. System teleinformatyczny Fintecom obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 5. Świadczenie przez Fintecom usług drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikom określonych funkcjonalności Platformy (w przypadku niektórych wraz z oprogramowaniem służącym do korzystania z nich), o swoistych cechach (dalej: Funkcjonalności) i następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych (dalej: Usługa).
 6. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:
  1. osób fizycznych posiadających pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 16 rok życia,
  2. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, które zaakceptowały Regulamin i zawarły umowę o świadczenie Usługi (dalej: Użytkownik GG).
 7. Fintecom zapewnia pod adresem: https://www.gg.pl/info/zagrozenia/ dostęp do informacji, o których mowa w przepisie art. 6 Ustawy.
 8. Podstawowa Usługa świadczona jest bezpłatnie, jednak część dodatkowych Funkcjonalności Komunikatora może być limitowana i dostępna w pełnym zakresie za opłatą w wersji GG PREMIUM.
 9. Świadczenie Usługi bezpłatnie następuje w wyniku rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z udostępnionych Funkcjonalności Platformy.
 10. Udostępnienie Funkcjonalności za opłatą następuje na indywidualne żądanie Użytkownika, po akceptacji przez Użytkownika regulaminu odpłatnego świadczenia Usługi.
 11. Użytkownik, zakładając konto w Komunikatorze GG wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Akceptując regulamin GG, Użytkownik wyraża zgodę na publikacje zamieszczanych przez siebie treści, zdjęć/grafik, w tym zgodę na publikację swojego wizerunku, jeżeli publikowane zdjęcia /grafiki będą go zawierały.

Dział II: RODZAJE I ZAKRES USŁUGI OBJĘTEJ REGULAMINEM.

 1. Fintecom świadczy w ramach Platformy Usługę o różnych Funkcjonalnościach.
 2. Funkcjonalnościami mogą być, w szczególności:
  1. przesyłanie komunikatów tekstowych,
  2. przesyłanie komunikatów graficznych,
  3. przesyłanie komunikatów tekstowo – graficznych,
  4. rozmowy audio/wideo,
  5. przesyłanie skompresowanych komunikatów multimedialnych,
  6. archiwizacja przesyłanych komunikatów,
  7. udostępnianie miejsca w zasobach systemu teleinformatycznego Fintecom (hosting) w celu przechowywania danych (plików) i ich synchronizacja pomiędzy systemem teleinformatycznym a urządzeniami końcowymi,
  8. udostępnianie innym Użytkownikom wprowadzonych danych (plików),
  9. zapewnianie możliwości korzystania z aplikacji rozszerzających Funkcjonalności, udostępnianych zarówno przez Fintecom jak i przez osoby trzeciej,
  10. funkcja losowania rozmówcy,
  11. funkcja otrzymywania kodów i powiadomień od podmiotów zewnętrznych.
 3. Fintecom udostępnia w ramach Platformy informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące Usługi lub Funkcjonalności, w postaci wyodrębnionej (m.in. pola graficzne, okienka pop-up i inne) lub poprzez odesłanie do instrukcji postępowania, z chwilą dokonywania przez Użytkownika określonych czynności przy użyciu narzędzi lub oprogramowania udostępnionych przez Fintecom, w ramach Usługi.
 4. Fintecom umożliwia Użytkownikowi dokonania weryfikacji jego konta GG za pomocą przelewu weryfikacyjnego wykonanego z konta bankowego Użytkownika, na rachunek bankowy Fintecom. Jeden Użytkownik może dokonać weryfikacji jednego konta GG.
 5. Fintecom aktualizuje dane, o których mowa w ust. 2 oraz 3 w przypadku wprowadzenia zmian w zakresie świadczonej Usługi lub Funkcjonalności.
 6. Fintecom udostępnia pod adresem: https://www.gg.pl/info/parametry-techniczne-uslugi/ informacje o zmianach parametrów dotyczących Funkcjonalności.
 7. Platforma umożliwia także dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie. W takim przypadku aplikacja nie stanowi części Platformy i korzystanie z niej przez Użytkownika nie stanowi korzystania z Usługi, o czym Użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji, a przekazanie danych z systemu teleinformatycznego Fintecom, wymaganych do korzystania z takiej aplikacji, następuje na żądanie i ryzyko Użytkownika. Zakończenie przez Użytkownika procesu instalacji aplikacji udostępnionej poprzez Platformę przez osobę trzecią, jest równoznaczne z wnioskiem Użytkownika do Fintecom o przekazywanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika danych osobowych, z systemu teleinformatycznego Fintecom. Deinstalacja danej aplikacji udostępnionej przez osoby trzecie jest równoznaczna z odwołaniem zgody Użytkownika na przekazywanie danych.

Dział III: WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI.

 1. Świadczenie Usługi wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do Internetu,
  2. urządzenie końcowe,
  3. zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).
 2. Zasady wprowadzania i przechowywania danych w systemie teleinformatycznym Fintecom oraz wymagania techniczne Fintecom udostępnia pod adresami:
 1. Jeżeli Fintecom udostępnia oprogramowanie służące do korzystania z danej Funkcjonalności Użytkownik ma prawo korzystania z Usługi w tym zakresie jedynie za pomocą oprogramowania Fintecom lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego za zgodą i przez Fintecom. Korzystanie przez Użytkownika w takim przypadku z Usługi lub jej Funkcjonalności za pomocą oprogramowania podmiotów innych niż Fintecom lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego bez zgody Fintecom, stanowi naruszenie Regulaminu. Fintecom udostępnia pod adresem: https://gg.pl/info/lista-autoryzowanego-oprogramowania informacje o oprogramowaniu służącym do korzystania z danej Funkcjonalności udostępnianym przez Fintecom.
 2. Fintecom udostępnia w systemie teleinformatycznym Fintecom innym Użytkownikom, w celu świadczenia Usługi innym Użytkownikom, wybrane i wprowadzone przez Użytkownika dane.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet,
  2. korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw Fintecom lub osób trzecich,
  3. powstrzymywania się od masowego rejestrowania Kont GG w celach niezgodnych z przeznaczeniem Usługi.
 5. W celu ograniczenia masowego rejestrowania Kont GG, Fintecom ogranicza ilość kont zakładanych z użyciem tego samego numeru telefonu.
 6. W przypadku, kiedy Użytkownik korzystając z jednego numeru telefonu chce założyć więcej kont GG, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta GG, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na stronie GG. W uzasadnionych przypadkach jest możliwe założenie więcej kont GG korzystając z jednego numeru telefonu i dotyczy głównie firmowych kont GG. Fintecom zastrzega sobie podejmowanie indywidualnych decyzji w tej sprawie.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:
  1. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  2. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa Fintecom lub osób trzecich,
  3. korzystania z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie Fintecom lub oprogramowanie osób trzecich udostępniane za zgodą Fintecom,
  4. dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Fintecom danych:
   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Fintecom lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi,
   2. niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy w rozumieniu Ustawy (spam),
   3. naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Fintecom lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
 8. Fintecom stosuje systemy techniczne w celu przeciwdziałania przypadkom niewłaściwego korzystania z Usług.
 9. Fintecom może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi lub Funkcjonalności w przypadku:
  1. naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw Fintecom lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
  2. niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę Regulaminu, w terminie określonym w punkcie 2 ppkt. a w Dziale X Regulaminu.
 10. Trwałe lub czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi może nastąpić między innymi w wyniku popełnienia następujących naruszeń przez Użytkownika:
  1. udostępnianie lub przesyłanie treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, obrażające uczucia religijne, namawiających do nienawiści i użycia przemocy, treści nieprzyzwoitych, obraźliwych lub innych naruszających prawo lub dobre obyczaje,
  2. przedstawianie nagości, jeśli osoba jest w pełni naga lub tylko nieznacznie okryta w sposób, który byłby nie do przyjęcia w miejscu publicznym,
  3. zamieszczanie zdjęć, obrazków, rysunków o charakterze erotycznym, opisywanie fetyszy,
  4. zamieszczanie zdjęć, obrazków, rysunków, symboli ustrojów totalitarnych,
  5. zamieszczanie lub przesyłanie materiałów propagujących nienawiść lub przedstawiających przemoc, samookaleczenie itp.,
  6. zakładanie kont, których celem jest wymiana, sprzedaż erotycznych zdjęć lub filmów,
  7. posiadanie kont trudniących się sprzedażą używanej bielizny, zdjęciami stóp, gadżetów erotycznych itp.
  8. prowadzenie kont poszukujących sponsoringu w zamian za usługi erotyczne czy wprost oferujących usługi seksualne.
  9. zakładanie kont typu „Romance scammers”,
  10. przedstawianie płci oraz preferencji seksualnych w polu: „Nazwa”, „Miejscowość”,
  11. stosowanie gróźb, nękania, stalkingu lub innych czynności naruszających prawa osób trzecich (naruszenia zgłaszane przez innych Użytkowników),
  12. Używanie programów do automatycznego losowania rozmówcy,
  13. bezprawne wykorzystanie wizerunku, kradzież tożsamości lub podszywanie się pod inną osobę,
  14. wyłudzenia danych dostępu do konta GG,
  15. oszustwa, kradzież informacji, piractwo komputerowe lub naruszenia praw autorskich,
  16. wyłudzenia danych, nieuprawnione przechwytywanie danych, naruszenie integralności danych,
  17. oszustwa lub nakłanianie do przelewów pieniężnych, wyłudzanie kodów blik, prośby o pieniądze,
  18. namawianie do inwestycji finansowych bez stosownej licencji,
  19. nakłanianie do rozmów w innych serwisach społecznościowych (opisy w profilu, wiadomości do Użytkowników),
  20. umieszczania w profilu Użytkownika w polach: „nazwa”, „opis”, „o mnie”:
   • określeń i opisów o charakterze erotycznym (np.  zboczony/a, napalony/a, fwb – friends with benefits, suggar daddy, pan/i do towarzystwa, szukamy do trójkąta itp.),
   • linków i informacji przekierowujących do stron o charakterze erotycznym, pornograficznym, rasistowskim, homofobicznym, nawołującym do nienawiści.
  21. inne czynności naruszające Regulamin, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet, prawo powszechnienie obowiązujące, prawa Fintecom lub prawa osób trzecich.
 11. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi oznacza wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym i jest nieodwracalne. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi ponadto może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Fintecom, chyba, że:
  1. przepisy prawa stanowią inaczej,
  2. upoważnione organy państwowe wystąpiły do Fintecom o zabezpieczenie danych,
  3. usunięcie z systemu teleinformatycznego Fintecom wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika może nie być możliwe z uwagi na charakter Usługi lub Funkcjonalności (np. w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
 12. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z:
  1. Usługi, lub
  2. jej Funkcjonalności.

  Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi może zostać odwołane po udzieleniu odpowiednich wyjaśnień ze strony Użytkownika w sprawie zaistniałych naruszeń.

 13. Fintecom może przetwarzać dane Użytkownika, któremu trwale zaprzestano świadczenia usługi, w celu i zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
 14. Na podstawie art 14. ust. 2 i 3 Ustawy, Fintecom uprawniona jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Fintecom w przypadku:
  1. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,
  2. uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
 15. W przypadku, o którym mowa w punkcie 16, Fintecom niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych (blokady). Zawiadomienie zostanie przesłane na Numer GG Użytkownika.
 16. Fintecom zastrzega sobie prawo do blokowania rejestracji Konta GG w przypadku wykrycia prób rejestracji Kont GG w celach naruszających Regulamin lub niezgodnych z przeznaczeniem Platformy GG, w szczególności:
  1. masowej rejestracji Kont GG,
  2. rejestracji przez spam boty,
  3. używania w czasie rejestracji VPN, Proxy czy TOR,
  4. kont założonych z wykorzystaniem kodów SMS przesyłanych na tymczasowe numery telefonów,
  5. używanie tymczasowych adresów e-mail z domen o złej reputacji,
  6. rejestracji z adresów IP używanych do fraudów.

Dział IV. LIMITY STOSOWANE W WERSJI GG STANDARD

 1. W darmowej wersji GG Standard, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Komunikatora GG, w tym do następujących w formie limitowanej:
  1. ograniczone miejsce w Galerii na zdjęcia,
  2. limit wiadomości i zaproszeń wysyłanych comiesięcznie do osób nieznajomych,
  3. czas dostępu do wysłanych plików.
 2. Szczegóły dotyczące limitowanych funkcjonalności w wersji GG Standard oraz pełne ich możliwości w GG Premium przedstawiono na stronie: https://www.gg.pl/info/gg_premium/.

Dział V. WARUNKI ODPŁATNEGO ŚWIADCZENIA USŁUGI.

 1. Podstawowa Usługa jest bezpłatna – GG Standard.
 2. Fintecom umożliwia Użytkownikom odpłatne korzystanie z niektórych funkcjonalności Usługi.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych funkcjonalności GG jest możliwe tylko za zgodą Użytkownika oraz po zaakceptowaniu Regulaminu konkretnej usługi, oraz w niektórych przypadkach po zweryfikowaniu swojego konta GG, o jakim mowa w pkt. 4 Działu II. ­

V.1. GG PREMIUM

 1. Zakup usługi „GG Premium” dodatkowo oferuje Użytkownikowi:
  1. wyłączenie reklam na każdym urządzeniu, na jakim Użytkownik się zaloguje,
  2. więcej miejsca w Galerii na zdjęcia (do 200 zdjęć/łącznie do 25 MB),
  3. brak limitu na wiadomości i zaproszenia wysłane do nieznajomych,
  4. wydłużony dostęp do wysłanych plików z 3 do 24 miesięcy,
  5. profil Użytkownika będzie znajdował się w czołówce wyników wyszukiwania w katalogu publicznym
  6. dostęp do AmiGGo, bota AI pod nr GG 100.
 2. Okres trwania usługi GG Premium uzależniony jest od tego, jaki pakiet zostanie zakupiony przez Użytkownika. Pakiet może być:
  1. miesięczny,
  2. półroczny,
  3. roczny.
 3. Użytkownik przed dokonaniem zakupu pakietu GG Premium zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem GG Premium dostępnym pod adresem: https://www.gg.pl/info/regulamin_gg_premium/.
 4. Dokonując zakupu pakietu GG Premium, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem GG Premium i zaakceptowanie jego postanowień.

V.2. GGwallet

 1. Fintecom umożliwia Użytkownikowi założenie w swoim koncie GG wirtualnej „Skarbonki GG”.
 2. Skarbonka GG jest usługą płatniczą świadczoną w ramach GG, polegającą na obsłudze Instrumentu Płatniczego pod nazwą „Skarbonka GG”,
 3. Skarbonka GG jest Usługą dostępną, jako aplikacja mobilna, będącą częścią Komunikatora GG, umożliwiającą dokonywanie i przyjmowanie dobrowolnych wpłat na rzecz zweryfikowanych Użytkowników GG. Środki finansowe zebrane przez Użytkownika w Skarbonce GG, mogą być przeznaczone na dowolny cel, zgodny z Regulaminem Skarbonki GG.
 4. Skarbonkę GG mogą założyć wyłącznie Użytkownicy zweryfikowani przez Fintecom, zgodnie z Regulaminem Usługi dla właścicieli Skarbonki GG dostępnym pod adresem Regulamin usługi GGwallet
 5. Jeden Użytkownik GG może założyć tylko jedną Skarbonkę GG.
 6. Szczegółowe zasady świadczenia przez Fintecom usług płatniczych „Skarbonka GG”, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, zasady wydawania i korzystania przez Użytkowników ze Skarbonki, oraz sposób korzystania i zasady dotyczące zakończenia korzystania z Usługi Skarbonki, określone są w Regulaminie Usługi dla właścicieli Skarbonki GG.
 7. Zakładając Skarbonkę GG, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Usługi dla właścicieli Skarbonki GG, co stanowi warunek konieczny do korzystania z usług płatniczych świadczonych przez Fintecom..
 8. Wpłaty do Skarbonki GG, może dokonać dowolna osoba, również niezalogowana do Komunikatora GG, która zaakceptowała Regulamin Skarbonki GG – dla osób wpłacających, dostępny pod adresem: Regulamin dla wpłacających do GGwallet.

Dział VI: WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY I ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUGI ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMOWY.

 1. Świadczenie Usługi wymaga rejestracji Konta GG.
 2. Podczas rejestracji wymagane jest podanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika, danych osobowych.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik potwierdza, że ma ukończone 16 lat oraz przyjmuje odpowiedzialność za poprawność podanych danych. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, niektóre funkcjonalności Usługi mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika do czasu skorygowania danych.
 4. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie konta (Numer GG).
 5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rozporządzania Numerem GG w sposób inny, niż określony Regulaminem.
 6. W przypadku rozwiązania przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi (usunięcie konta), lub w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi przez Fintecom z powodu korzystania z Usługi przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem:
  1. Użytkownik traci prawo korzystania z Numeru GG,
  2. Fintecom przysługuje prawo do przyznania Numeru GG innemu Użytkownikowi,
  3. w przypadku numerów GG zakupionych w Oficjalnym Sklepie GG (https://shop.gg.pl/) Fintecom przysługuje prawo do przyznania Numeru GG innemu Użytkownikowi po upływie, co najmniej 24 miesięcy od dnia ostatniego logowania do Usługi GG.
 7. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje z chwilą zaakceptowania Regulaminu i rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 8. Użytkownik zachowuje dostęp do Usługi za pomocą loginu i hasła.
 9. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
  1. na żądanie Użytkownika, lub
  2. przez Fintecom, w przypadkach wskazanych w Punkcie 9 Działu III Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień Punktów 11-16.
 10. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez Fintecom w przypadku nie korzystania z niej (rozumianego, jako brak logowania do Usługi) nieprzerwanie przez okres:
  1. co najmniej 12 miesięcy,
  2. co najmniej 24 miesięcy – w przypadku numerów GG zakupionych w Oficjalnym Sklepie GG.
 11. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi może powodować usunięcie z systemu teleinformatycznego Fintecom wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika, chyba, że:
  1. przepisy prawa stanowią inaczej, lub
  2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Fintecom nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi lub Funkcjonalności.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik dokonał więcej niż jednej rejestracji, skutek rozwiązania umowy o świadczenie Usługi nastąpi jedynie w odniesieniu do dostępu do Usługi zindywidualizowanego odpowiednim Numerem GG.
 13. Administratorem danych osobowych jest Fintecom.
 14. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia Usługi zawarte są w Polityce Prywatności.

Dział VII: ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
 2. Użytkownik korzysta z:
  1. Usługi, zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. usług świadczonych przez osoby trzecie, na własne ryzyko. Korzystanie z usług udostępnionych w Komunikatorze GG przez osoby trzecie, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Fintecom związanej ze świadczeniem Usługi w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. Fintecom ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 4. Zgodnie z przepisem art. 14 Ustawy, Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników i przechowywane w systemie teleinformatycznym Fintecom.
 5. Zgodnie z przepisem art. 13 Ustawy, Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za transmitowane dane zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu (innego Użytkownika).
 6. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.
 7. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki korzystania przez Użytkowników z aplikacji, do których dostęp umożliwia Platforma, jednakże udostępnionych przez osoby trzecie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji.
 8. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Fintecom z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Fintecom,
  2. następstwa korzystania przez Użytkowników z Usługi lub jej Funkcjonalności za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie Fintecom lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego za zgodą i przez Fintecom, wskazanych pod adresem: https://gg.pl/info/lista-autoryzowanego-oprogramowania.
  3. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła.
 9. Zabronione jest zakładanie kont GG przy użyciu numeru telefonu i/lub adresu e-mail nienależącego do osoby zakładającej to konto. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za takie działania.
 10. Fintecom może dokonać czasowego lub trwałego zablokowania konta GG, w przypadku uzyskania informacji o założeniu konta z wykorzystaniem numeru telefonu i/lub adresu e-mail innej osoby, niż osoba zakładająca to konto.
 11. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

Dział VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Spółce Fintecom przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w ramach Platformy, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
 5. Zasady korzystania z oprogramowania udostępnionego przez Fintecom określają odpowiednie umowy licencyjne.
 6. Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania udostępnionego przez Fintecom w celu świadczenia Usługi stanowi, jako załącznik część Regulaminu.

DZIAŁ IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:
  1. niewykonania Usługi, lub
  2. nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacja może być złożona w następujących formach:
  1. forma pisemna, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 45 75-502 Koszalin,
  2. forma elektroniczna, za pomocą adresu e-mail: reklamacje@gg.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko reklamującego,
  2. adres e-mail podany przy rejestracji
  3. identyfikator, pod jakim Użytkownik występuje na Platformie (Numer GG)
  4. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W uzasadnionych przypadkach, jeśli rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, Fintecom może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym reklamujący zostanie poinformowany.
 5. Jeśli reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Fintecom niezwłocznie wezwie reklamującego do uzupełnienia zgłoszenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.
 6. Reklamujący jest informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

Dział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie:
  1. z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni; w przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest złożyć Fintecom stosowne oświadczenie, w tym poprzez system teleinformatyczny Fintecom, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Usługi.
  2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników.
 3. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Polubowne rozwiązywanie sporów: Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
 5. Fintecom zastrzega, że korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Fintecom.

Załącznik – Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania udostępnionego przez Fintecom w celu świadczenia Usługi

 1. Oprogramowanie udostępniane przez Fintecom w celu świadczenia Usługi jest programem komputerowym (dalej: „Program”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „prawo autorskie”).
 2. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do Programu, jako do całości, jak i jego poszczególnych części z wyłączeniem oprogramowania pochodzącego od osób trzecich implementowanego do Programu, przysługują Fintecom.
 3. Fintecom upoważnia Użytkownika do korzystania z Programu (dalej: „Licencja”) w sposób określony przepisami prawa autorskiego dla programów komputerowych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, przez osobę, która weszła legalnie w jego posiadanie, z wyłączeniem prawa do poprawiania błędów Programu.
 4. W związku z przeznaczeniem Programu, zakres udzielonej Licencji (upoważnienia określonego w pkt. 3 powyżej) ograniczony jest do korzystania przez Użytkownika z Usługi na warunkach Regulaminu.
 5. Fintecom nie udziela Użytkownikowi prawa do wykorzystywania znaków towarowych Fintecom.
 6. Wszystkie prawa do utworów niebędących programami komputerowymi uzewnętrznionymi w strukturze Programu (fotografie, animacje, obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, muzyka, teksty i inne), z wyłączeniem utworów pochodzących od osób trzecich, przysługują Fintecom i zgodnie z postanowieniami Licencji możliwe jest korzystanie z nich wyłącznie w zakresie korzystania przez Użytkownika z Usługi na warunkach Regulaminu.
 7. Wszystkie prawa do treści, do których Program zapewnia dostęp, przysługują dysponentom takich treści (dalej: „treści osób trzecich”). Fintecom nie udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z treści osób trzecich. Treści osób trzecich mogą być chronione prawem autorskim lub innym prawem lub umowami międzynarodowymi i korzystanie z nich w sposób sprzeczny z wolą uprawnionego może stanowić naruszenie praw osób trzecich.
 8. Licencja wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 9. Fintecom nie gwarantuje przydatności Programu do założonego przez Użytkownika zastosowania.
 10. Użytkownik korzysta z Programu na własne ryzyko.
 11. Fintecom zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji za 15 dniowym terminem wypowiedzenia.
 12. Program może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje służące ulepszaniu oraz rozwojowi Programu. Aktualizacje mogą mieć formę:
  1. nowych wersji Programu,
  2. ulepszonych Funkcjonalności,
  3. nowych modułów Programu,
  4. programów poprawiających defekty.
 13. Licencja obejmuje każdorazowe aktualizacje Programu.
aGGa Twoja asystentka AI