mapa

Oświadczenie PEP

Na potrzeby usługi GGwallet

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, oświadczam, że jestem / nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP).

W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej, Klient zostanie zobowiązany do udokumentowania źródła majątku oraz źródła pochodzenia wartości majątkowych.  Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Szczegółowy wykaz stanowisk będących eksponowanym stanowiskiem politycznym określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r.

Skrótowe objaśnienie statusu PEP:

Osoby zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP), to m.in:

 1. szefowie państw, rządów, ministrowie, wiceministrowie oraz sekretarze stanu,
 2. członkowie parlamentu,
 3. członkowie organów zarządzających partii politycznych,
 4. członkowie organów sądowych wysokiego szczebla,
 5. członków zarządów banków centralnych,
 6. ambasadorzy, chargés d’affaires,
 7. wyżsi oficerowie sił zbrojnych,
 8. członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 9. dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych,
 10. dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych, dyrektorzy urzędów wojewódzkich oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast,
 11. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Członek rodziny osoby o statusie PEP – rozumie się przez to:

 1. Małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,
 2. Dziecko osoby o statusie PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 3. Rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Osoba znana, jako bliski współpracownik PEP:

 1. Osoba fizyczna będąca beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, wspólnie z osobą o statusie PEP lub utrzymująca z taką osobą bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. Osoba fizyczna będąca jednym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, utworzonych w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę PEP.

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Fintecom Sp. z o.o., o zmianie dotyczącej statusu jego osoby, w kontekście zajmowania przez niego eksponowanego stanowiska politycznego, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.

aGGa Twoja asystentka AI