mapa

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12.03.2022 r.
Pobierz dokument

PREAMBUŁA

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych Użytkowników Usług świadczonych przez Fintecom Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, w ramach Platformy komunikacyjnej GG.

Akceptacja jednego z Regulaminów świadczenia usług przez Fintecom, wymienionych poniżej:

 • Regulamin Platformy GG,
 • Regulamin “GG Premium”,
 • Regulamin usługi dla właścicieli “Skarbonki GG”,
 • Regulamin dokonywania wpłat na Rachunek „Skarbonki GG”,

oznacza również akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

I. Definicje:

 1. Fintecom – Fintecom Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, z adresem siedziby: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000362067, NIP: 6692501424, REGON: 320877907.
 2. Komunikator GG / Platforma komunikacyjna GG – Komunikator internetowy, którego właścicielem jest Fintecom Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie.
 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach internetowej platformy komunikacyjnej GG.
 4. Użytkownik GG – osoba fizyczna lub osoba prawna, zarejestrowana na platformie GG za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego, celem korzystania z Usługi Komunikatora GG, a której to osobie lub firmie przydzielono unikatowy numer GG.
 5. Użytkownik Usług – Użytkownik GG lub inna, niezarejestrowana w komunikatorze GG osoba fizyczna lub osoba prawna, korzystająca z Usługi w ramach internetowej platformy komunikacyjnej GG, w tym z usług płatniczych świadczonych przez Fintecom.
 6. Skarbonka GG – usługa płatnicza świadczona drogą elektroniczną w ramach internetowej platformy komunikacyjnej GG, polegająca na obsłudze Instrumentu Płatniczego pod nazwą “Skarbonka GG”.
 7. Użytkownik Skarbonki GG – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która ukończyła proces Rejestracji i zakończyła proces weryfikacji.
 8. Wspierający/Wpłacający – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przekazuje wybranemu przez siebie Użytkownikowi Skarbonki GG dobrowolne wsparcie, w dowolnej wysokości.
 9. GG Premium – odpłatna usługa, w formie pakietu korzyści, świadczona przez Fintecom w Komunikatorze GG.
 10. Przelew weryfikacyjny – przelew z Rachunku bankowego Użytkownika GG lub Rachunku bankowego, którego ten Użytkownik jest współposiadaczem i do którego przypisane są dane osobowe Użytkownika, niezbędne do identyfikacji jego tożsamości.
 11. Ustawa AML – Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 12. Partnerzy Fintecom – podmioty, które oferują usługi lub informacje marketingowo-handlowe Użytkownikom GG, a które to podmioty podpisały z Fintecom umowę o współpracy.

II. Podmiot zbierający dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Fintecom Sp. z o.o., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, KRS: 0000362067, NIP: 6692501424, REGON: 320877907.

III. Dane kontaktowe:

W sprawach związanych z Polityką Prywatności Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Hanną Majchrowską: iod@gadu-gadu.pl.

IV. Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Fintecom zapewnia transparentność w zakresie gromadzonych danych osobowych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu Fintecom informuje o rodzaju i celu wykorzystania zbieranych danych osobowych.
 2. W celu świadczenia Usług zdefiniowanych Regulaminami, (o jakich mowa w Preambule), oraz wykonywania niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem tych usług, Fintecom przetwarza wprowadzone dane, w tym za zgodą Użytkownika dane osobowe. Zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z Użytkownikiem.
 3. Dane wprowadzane przez Użytkownika Usług, w tym za jego zgodą dane osobowe – są to dane dobrowolnie wprowadzane przez Użytkownika Usług podczas: rejestracji Konta GG, weryfikacji konta GG lub podczas dokonywania wpłat na rzecz Użytkownika Skarbonki GG za pomocą przelewu bankowego.
 4. Dane osobowe Użytkownika GG mogą być przetwarzane w celach marketingowych wyłącznie za oddzielną zgodą Użytkownika.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usługi komunikatora GG gromadzone są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz wprowadzane są przez Użytkownika dobrowolnie podczas rejestracji.
  Dane osobowe wymagane do rejestracji w GG:

  • Imię i nazwisko lub pseudonim,
  • adres e-mail,
  • dane lokalizacji (miejscowość),
  • płeć,
  • data urodzenia*
  • numer telefonu komórkowego**
  • NIP, nazwa firmy, profil działalności***
  • adres****

  *Usługa świadczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Użytkownik akceptując Regulamin i Politykę Prywatności podczas rejestracji Konta GG, potwierdza, że ma ukończone 16 lat.
  **Numer telefonu podany przy rejestracji:

  • zostanie użyty przez Fintecom do przesłania kodu weryfikacyjnego SMS, koniecznego do dokonania rejestracji w GG,
  • może być użyty do podpowiedzi znajomym, którzy mają zapisany Twój numer na liście kontaktów w telefonie, ale nie mają Cię jeszcze w GG,
  • może zostać użyty podczas logowania do GG oraz odzyskiwania hasła do konta Użytkownika.

  *** dotyczy wyłącznie kont firmowych.

  **** widoczny na potwierdzeniu przelewu, podczas dokonywania weryfikacji konta.

 1. Za zgodność podanych danych osobowych odpowiada Użytkownik.Uwaga: W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, niektóre funkcjonalności Usługi mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika GG do czasu skorygowania danych.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, spośród danych podanych dobrowolnie podczas rejestracji Konta Użytkownika GG. Przetwarzanie danych w tym celu wymaga odpowiedniej zgody Użytkownika GG, która może być wyrażona lub wycofana w dowolnym momencie korzystania z usług.
  Ważne: W celach marketingowych, Fintecom przetwarza za zgodą Użytkownika GG, wyłącznie adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. Automatyczne systemy wywołujące – systemy służące Fintecom oraz Partnerom Fintecom, do przekazywania Użytkownikom GG komunikatów (wyświetlania reklam) będących integralną częścią komunikatora GG. Wyświetlanie reklam w aplikacji oraz na stronach internetowych GG odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fintecom oraz partnerów Fintecom (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Użytkownik GG może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w każdym czasie, co będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia usług.
 4. Dane dotyczące logowania – w celu logowania do Usług wykorzystywane mogą być dane osobowe Użytkownika GG w postaci adresu e-mail, numeru GG lub numeru telefonu Użytkownika.
 5. Wysyłanie kontaktów – jeżeli Użytkownik GG wyrazi zgodę na przekazanie listy kontaktów ze swojego urządzenia (np. telefonu, tabletu), na serwery GG, Fintecom powiadomi Użytkownika o tym, że osoba znajdująca się na liście kontaktów w jego urządzeniu posiada już konto w GG. Zgodę na przekazywanie listy kontaktów Użytkownik może w każdej chwili wycofać z poziomu ustawień GG.
  Kontakty z urządzenia znajdujące się na liście kontaktów GG, Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć, co spowoduje usunięcie tych kontaktów również z serwerów GG.
  Lista kontaktów z urządzenia Użytkownika, będzie wykorzystana wyłącznie do podpowiedzi Użytkownikowi, że osoba z jego listy kontaktów posiada konto w GG i nie będzie nikomu udostępniana.
 6. Dane eksploatacyjne – Fintecom przetwarza Numer GG nadany Użytkownikowi GG przy rejestracji Konta GG oraz inne dane charakteryzujące sposób korzystania z usług, tj. informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika GG z systemem teleinformatycznym Fintecom w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, zakres każdorazowego skorzystania z usług i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach.
  W celu ograniczenia korzystania z GG przez Użytkowników w sposób niezgodny z regulaminem, oraz zapewnienia bezpieczeństwa innym Użytkownikom, Fintecom może przetwarzać zanonimizowany identyfikator urządzenia Użytkownika GG.
 7. Dane dotyczące lokalizacji – Fintecom za zgodą Użytkownika GG przetwarza dane dotyczące przybliżonej lokalizacji urządzenia Użytkownika podczas wyszukiwania osób przy użyciu funkcji „Losuj Rozmówcę”.
 8. Kontakt z Fintecom – Komunikacja z Użytkownikiem Usług za pomocą telefonu, poczty elektronicznej i innych kanałów komunikacji, może wymagać przekazania przez Użytkownika danych osobowych takich jak np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, numeru GG Użytkownika. Dane osobowe i treść wiadomości wraz z datą i godziną korespondencji, które przekazywane są w związku z komunikacją z Użytkownikiem Usług, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielania odpowiedzi na pytanie lub udzielania informacji.
 9. Fintecom może wykorzystywać gromadzone dane w celach innych, niż opisane w pkt. 1-13 powyżej, między innymi:
  1. do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonych usług, jak również w celu ich doskonalenia,
  2. do tworzenia nowych usług,
  3. do ochrony praw Fintecom,
  4. jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Fintecom albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 10. Dane przetwarzane przez Fintecom, nie są poddawane profilowaniu, o ile Użytkownik GG nie wyraził na to zgody.

V. Cookie

 1. Fintecom stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie, jakości usług świadczonych przez Fintecom dzięki przechowywaniu preferencji Użytkownika Usług.
 2. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Pliki cookie stanowią łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Fintecom do komputera Użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.
 3. Fintecom stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie:
  1. Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania.
  2. Cookie „Stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie, lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Fintecom stosuje:
  1. „niezbędne” cookie tj. umożliwiające korzystanie z usług np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,
  2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług,
  3. „wydajnościowe” cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług,
  4. „funkcjonalne” cookie tj. umożliwiające utrwalenie („zapamiętanie”) wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
  5. „reklamowe” cookie tj. umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego preferencji i zainteresowań.
 5. Fintecom gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek.
 6. Fintecom informuje, że pliki cookie mogą pochodzić również od osób trzecich np. podmiotów realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców.
 7. Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 9. Oprócz plików cookie, Fintecom używa również innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze świadczonych usług, np. technologii Local Storage, która służy do przechowywania danych w wydzielonej części pamięci przeglądarki lub innych dodatkowych modułach rozszerzających możliwości funkcjonalne przeglądarki (tzw. wtyczkach). Co do zasady technologia Local Storage zbliżona jest w swoim działaniu i funkcji do plików cookie z tą wszakże różnicą, że w przeciwieństwie do plików cookie przechowywanie danych w Local Storage ma charakter długotrwały tzn. nie mają one określonego czasu ważności. Ponadto dane przechowywane w Local Storage nie są wysyłane z urządzenia końcowego do serwera w sposób automatyczny, tak jak to ma miejsce w przypadku plików cookie, lecz mogą być jedynie pobierane za pośrednictwem strony internetowej, przez którą zostały wcześniej zapisane.
 10. Wykorzystując narzędzia udostępniane w ramach każdej z dostępnych na rynku przeglądarek, można w każdym czasie z poziomu ustawień w zakresie prywatności, dokonać zmiany ustawień dotyczących zarówno plików cookie jak i innych technologii służących do przechowywania danych (w tym również technologii Local Storage), w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach poszczególnych przeglądarek i wtyczek, ewentualnie – w zależności od wykorzystanej technologii i narzędzia – informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek i wtyczek. Zmiana ustawień może jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z usług lub jej poszczególnych funkcjonalności.

VI. Aplikacje osób trzecich

Fintecom umożliwia Użytkownikom GG dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie (inne niż Fintecom). Informacje zbierane przez Fintecom po włączeniu aplikacji są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Informacje zbierane przez dostawcę takiej aplikacji są objęte polityką prywatności tego dostawcy (osoby trzeciej).

VII. Płatności

Fintecom udostępnia Użytkownikowi Usług możliwość odpłatnego korzystania z niektórych usług w komunikatorze GG, za pośrednictwem zewnętrznych (nienależących do Fintecom) Administratorów Płatności. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych, które udostępnia Administrator Płatności będący jednocześnie administratorem danych osobowych, podanych przez Użytkownika w celu dokonania płatności.

Fintecom nie przetwarza danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności za pośrednictwem zewnętrznych (nienależących do Fintecom) Administratorów płatności. Fintecom nie ma dostępu do danych karty Użytkownika, dane Karty przechowuje Administrator płatności, za pośrednictwem, którego Użytkownik Usług dokonuje płatności.

Administratorem płatności, mogą być:

 • PayU S.A.,
 • Google Ireland Ltd,
 • Apple Inc.

VIII. Przelew weryfikacyjny

Fintecom przetwarza dane Użytkownika GG niezbędne do dokonania przez niego przelewu weryfikacyjnego (w wysokości 0,01 zł) w celu weryfikacji konta w GG, wykonanego z jego rachunku bankowego wyłącznie na życzenie Użytkownika.

W związku z dokonaniem przez Użytkownika GG przelewu weryfikacyjnego, Fintecom przetwarza następujące dane osobowe widoczne na potwierdzeniu przelewu:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer rachunku bankowego.

Użytkownik dokonując przelewu weryfikacyjnego wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do weryfikacji jego konta w GG.

IX. Czas przetwarzania

 1. Dane Użytkownika GG niezbędne do korzystania z nieodpłatnych Usług Komunikatora GG, w tym dane osobowe, przetwarzane są przez okres świadczenia Usług, do czasu wycofania zgody albo do czasu wyrażenia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż 2 lata od dnia, w którym:
  1. odnotowano ostatnie logowanie Użytkownika na swoje Konto GG,
  2. konto Użytkownika zostało usunięte przez Użytkownika,
  3. konto Użytkownika zostało usunięte przez Fintecom z powodu naruszania przez Użytkownika regulaminu usługi.
 2. W przypadku numerów GG zakupionych przez Użytkownika GG w sklepie GG, okres, o którym mowa w punkcie powyżej wynosi odpowiednio 2 lata.
 3. Dane Użytkownika GG, Przekazane Fintecom podczas dokonywania przelewu weryfikacyjnego, oraz dane przekazane podczas zakupu GG Premium, przetwarzane są przez okres świadczenia Usług, oraz przez 5 lat od zakończenia świadczenia Usług zgodnie z Ustawą AML.
 4. Dane Użytkownika GG, niezbędne do weryfikacji konta Użytkownika Skarbonki GG takie jak:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. numer rachunku bankowego,
  4. dane zawarte na dokumencie tożsamości,
  5. dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego,

  oraz inne dane podane przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem usługi dla właścicieli „Skarbonki GG”, przetwarzane są przez okres świadczenia Usług, oraz przez 5 lat od zakończenia świadczenia Usług zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 1. Wszelkie dane dotyczące płatności dokonywanych przez Użytkownika Usług (potwierdzenia przelewu, potwierdzenia płatności) za Usługi świadczone przez Fintecom, przetwarzane są przez okres świadczenia Usług, oraz przez 5 lat od zakończenia świadczenia Usług zgodnie z Ustawą AML
 2. Dane osobowe Wpłacających/Wspierających, dokonujących wpłat na rzecz Skarbonek Użytkowników GG, oraz dane dotyczące tych wpłat, takie jak:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. numer rachunku bankowego,

  przetwarzane są zgodnie z Ustawą AML, przez 5 lat od dnia dokonania wpłaty. Usunięcie Konta GG przez jego Użytkownika jest równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 1. Po okresie wskazanym w pkt 1 – 6 powyżej, dane osobowe Użytkownika Usług zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 2. Usunięcie Konta GG nie jest równoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej dostawcy aplikacji osoby trzeciej. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika GG przekazanych do dostawcy aplikacji osoby trzeciej odbywa się na zasadach ujętych w polityce prywatności tej osoby trzeciej.
 3. Dane osobowe Użytkownika GG wykorzystywane w celach marketingowych przetwarzane są przez okres świadczenia usług, lub do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres wskazany w pkt. 1 – 5 powyżej.
 4. Dane Użytkownika GG, w tym dane osobowe, mogą być przetwarzane po ustaniu świadczenia usług w celu i zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jednak nie dłużej niż przez okres wskazany w pkt. 1 –  5 powyżej

X. Udostępnianie danych przez Fintecom

 1. Przetwarzane przez Fintecom dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
  1. osoby upoważnione przez Fintecom – pracownicy i współpracownicy,
  2. podmioty, którym Fintecom zlecił czynności związane ze świadczeniem usług dla Użytkowników Usług, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  3. partnerzy Fintecom w celach marketingowych, tylko za zgodą Użytkownika Usług.
 2. Przetwarzane przez Fintecom dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba, że:
  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa,
  2. przekazanie danych służy celom ochrony praw Fintecom lub rozstrzyganiu sporów;
  3. Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 3. Fintecom zastrzega jednak, że:
  1. dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy, których Fintecom wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności np. rozliczanie lub wysyłanie nagród w konkursach. Fintecom dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  2. dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników GG, aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym Fintecom,
  3. dane osobowe oraz dane inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku korzystania przez Użytkownika GG z aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie, o czym ten Użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji. Przekazanie danych z systemu teleinformatycznego Fintecom następuje w takim przypadku na żądanie i ryzyko Użytkownika GG.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

XI. Uprawnienia Użytkowników Usług w zakresie danych osobowych

Użytkownik Usług ma prawo:

 1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich w każdym czasie, bez podania przyczyny, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl
 2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fintecom lub partnerów Fintecom (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Sprzeciw można wnieść na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl → Wniesienie sprzeciwu wobec używania automatycznych systemów wywołujących (wyświetlania reklam) będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia usług.
 3. Wycofać każdą ze zgód w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia tych usług. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane. W celu wycofania tej zgody Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub samodzielnie usunąć Konto GG korzystając z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Konta.
  2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie wiązało się z zaprzestaniem kontaktowania się z Użytkownikiem w celu przekazywania informacji marketingowych
 4. Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Fintecom.

XII. Bezpieczeństwo danych osobowych

Fintecom stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Fintecom danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Fintecom dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez Fintecom. Fintecom regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz niniejszą Polityką Prywatności. Fintecom współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

XIII. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których Fintecom będzie informować z piętnastodniowym wyprzedzeniem
 2. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności wejdzie w życie:
  1. z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni; w przypadku braku zgody Użytkownika GG na zmianę, Użytkownik ten zobowiązany jest złożyć Fintecom stosowne oświadczenie, w tym poprzez system teleinformatyczny Fintecom, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Usługi.
  2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Polityki Prywatności, niemających wpływu na sytuację Użytkownika Usługi.
aGGa Twoja asystentka AI