mapa

Regulamin Usługi GGwallet
dla właścicieli portfeli

Obowiązuje od dnia 15.05.2023 r.

PREAMBUŁA

„GGwallet” jest Usługą dostępną jako Aplikacja mobilna, będącą częścią Komunikatora GG, umożliwiającą dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz zweryfikowanych Użytkowników komunikatora GG, poszukujących wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie twórczej działalności czy też poszukujących środków na realizację prywatnych celów. Za pośrednictwem GGwallet można również przekazać komuś finansowy prezent np. z okazji urodzin, jubileuszu, pokazać, że się o kimś pamięta czy wspiera jego zbiórkę. Środki finansowe zebrane przez Użytkownika do GGwallet, mogą być przeznaczone na dowolny cel zgodny z Regulaminem.

Poniższy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usługi GGwallet świadczonej przez Fintecom sp. z o.o.  Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fintecom, a także warunki świadczenia przez Fintecom usług płatniczych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi.

I. Definicje:

 1. GG (dawniej Gadu-Gadu) – Komunikator internetowy, którego właścicielem jest Fintecom Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie.
 2. Fintecom – Fintecom sp. z o. o. założona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Adres siedziby: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45; 75-502 Koszalin. Numer KRS 0000362067; REGON 320877907; NIP 6692501424; posiadająca status Krajowej Instytucji Płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (Nr zezwolenia IP4/2013 ). Kapitał zakładowy spółki wynosi 600 000 zł i został wpłacony w całości.
 3. KNF – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa; www.knf.gov.pl
 4. Rzecznik finansowy – oznacza Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl
 5. GIIF – oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Adres: Departament Informacji Finansowej, Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
 6. PayU S.A.  firma świadcząca usługi płatnicze, za pośrednictwem której można  dokonać wpłat do GGwallet. Administrator płatności dokonywanych m.in. za pośrednictwem kart płatniczych. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 7. GGwallet – odpłatna usługa świadczona przez Fintecom w komunikatorze GG.
 8. Aplikacja GGwallet – oprogramowanie, które pracuje głównie na serwerze GG i komunikuje się poprzez sieć internetową z urządzeniem użytkownika np. komputerem czy urządzeniem przenośnym posiadającym wbudowany system operacyjny, np. telefon komórkowy.
 9. Rachunek GGwallet – dedykowany indywidualnej portmonetce, wirtualny rachunek bankowy Fintecom, na którym gromadzone będą środki wpłacane na rzecz Użytkowników w ramach usługi GGwallet.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin dla właścicieli GGwallet.
 11. Regulamin GG – Regulamin korzystania z usług komunikatora GG.
 12. Odbiorca wypłaty – osoba fizyczna lub firma posiadająca Rachunek w PLN w dowolnym banku w Polsce, właściciel GGwallet.
 13. Usługa / Serwis – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach internetowej platformy komunikacyjnej GG polegający na obsłudze Instrumentu Płatniczego pod nazwą GGwallet.
 14. Umowa GGwallet/umowa o instrument płatniczy – umowa, zawarta z Użytkownikiem GG o świadczenie usługi GGwallet.
 15. Konto GGwallet / Panel Użytkownika – indywidualny panel transakcyjno-administracyjny Użytkownika GGwallet, za pomocą którego może on dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, służący do zlecania wypłat, podglądu historii transakcji oraz zarządzania danymi osobowymi. Logowanie do Panelu odbywa się z wykorzystaniem informacji bezpieczeństwa.
 16. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Wymagane dokumenty – kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika GGwallet oraz dokumentu potwierdzającego jego adres zamieszkania. W przypadku Użytkownika firmowego także dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej oraz dane jej reprezentanta.
 18. Dane Osobowe – dane podane przez Użytkownika, a zgromadzone w Serwisie m.in. w ramach rejestracji, oraz wszelkie inne informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zebrane od Użytkownika i przetwarzane przez Fintecom w celu prawidłowego świadczenia Usługi. 
 19. Polityka Prywatności – dokument opisujący obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w ramach świadczonych usług, dostępny na stronie: https://www.gg.pl/info/polityka-prywatnosci/ .
 20. Ustawa o UP – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 21. Ustawa AML Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 22. Instrument Płatniczy  –  GGwallet, zbiór procedur wprowadzony przez Fintecom w ramach Aplikacji, wykorzystywany przez Użytkownika do składania Zleceń Płatniczych. 
 23. Przelew weryfikacyjny – przelew z rachunku bankowego Użytkownika lub rachunku bankowego, którego Użytkownik jest współposiadaczem i do którego przypisane są dane Użytkownika niezbędne do identyfikacji jego tożsamości, mający na celu weryfikację tożsamości Użytkownika.
 24. Rachunek bankowy Użytkownika – rachunek bankowy, którego posiadaczem lub współposiadaczem jest Użytkownik, (Właściciel GGwallet), na który Użytkownik może zrealizować wypłatę środków ze swojego  Instrumentu Płatniczego GGwallet powiązanego z tym rachunkiem bankowym oraz z którego Użytkownik wykonuje Przelew weryfikacyjny.
 25. Użytkownik GG oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej , zarejestrowaną na platformie GG za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego, celem korzystania z Usługi  Komunikatora GG, a której to osobie lub firmie przydzielono unikatowy numer GG.
 26. Wspierający/Wpłacający – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przekazuje wybranemu przez siebie Właścicielowi  GGwallet dobrowolne wsparcie, w dowolnej wysokości, która zawarła z Fintecom lub z PayU umowę na realizację pojedynczej transakcji płatnicze drogą elektroniczną.
 27. Rejestracjarejestracja w Serwisie GGwallet dostępna tylko dla zalogowanych Użytkowników komunikatora GG, polegająca na podaniu loginu i hasła do Usługi i uzupełnieniu o dane otrzymane przez Serwis w przelewie weryfikacyjnym.
 28. Użytkownik GGwallet/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która ukończyła proces Rejestracji i zakończyła proces Weryfikacji I poziomu.
 29. Użytkownik zweryfikowany – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ukończyła proces Rejestracji i zakończyła proces Weryfikacji II poziomu.
 30. Weryfikacja I poziomupotwierdzenie tożsamości Użytkownika, polegające na potwierdzeniu przez Fintecom zgodności danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji w GG, z danymi Użytkownika zawartymi na bankowym potwierdzeniu wpłaty z Przelewu Weryfikacyjnego
 31. Weryfikacja II poziomu – potwierdzenie tożsamości Użytkownika na podstawie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego (lub innego dowodu tożsamości), dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania a w przypadku firmy dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz dane jej reprezentanta.
 32. Zlecenie Płatnicze – skierowane do Fintecom oświadczenie Użytkownika zawierające polecenie wykonania wypłaty środków na Rachunek bankowy Użytkownika (wypłata środków zgromadzonych w GGwallet). 

II. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin Usługi dla Właścicieli GGwallet określa zasady świadczenia przez Fintecom usług płatniczych w Komunikatorze GG, w tym prawa i obowiązki Użytkowników wynikające z zawarcia przez nich Umowy o Instrument Płatniczy, obejmującej zasady wydawania i korzystania przez Użytkowników z Instrumentu Płatniczego, określa sposób korzystania z Usługi w  komunikatorze GG oraz zasady dotyczące zakończenia korzystania z Usługi.
 2. Umowa o Instrument Płatniczy stanowi umowę dodatkową do umowy ramowej zawartej z Użytkownikiem na podstawie Regulaminu Platformy GG, której przedmiotem jest świadczenie  usługi telekomunikacyjnej przez Fintecom.
 3. Umowa GGwallet zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy GGwallet jest prawidłowe dokonanie przez Użytkownika Rejestracji w GG oraz pozytywne przejście przez niego procesu Weryfikacji tożsamości co najmniej na I poziomie.
 5. Fintecom Sp.z o.o. prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, będąc Krajową Instytucją Płatniczą wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług płatniczych pod numerem IP4/2013.
 6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, przed zaakceptowaniem jego treści, co stanowi warunek konieczny do korzystania z usług płatniczych świadczonych przez Fintecom w ramach Umowy. Rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza, że Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fintecom, zgodnie z Polityką Prywatności.
 8. GGwallet jest instrumentem płatniczym w rozumieniu Ustawy o UP.
 9. Z usługi GGwallet mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których konto GG zostało pozytywnie zweryfikowane przez Fintecom.
 10. Usługa świadczona jest jedynie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Warunkiem założenia GGwallet jest posiadanie przez Użytkownika konta bankowego w jednym z banków operujących na terenie Polski.
 12. W celu korzystania z Instrumentu Płatniczego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wraz z zainstalowanym na tym urządzeniu systemem operacyjnym iOS lub Android umożliwiającym pobranie i zainstalowanie Aplikacji GGwallet, a także aktywnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty e-mail.
 13. Fintecom zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez nieuprawnione osoby trzecie.
 14. Fintecom podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi GGwallet, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.
 15. Fintecom udostępnia Użytkownikowi Regulamin nieodpłatnie, na trwałym nośniku informacji, przed rozpoczęciem przez Użytkownika  korzystania z Usługi GGwallet (zawarciem umowy). Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis lub wydruk. Regulamin jest również w każdej chwili dostępny dla Użytkownika na stronie internetowej: https://www.gg.pl/info/regulamin-dla-wlascicieli-GGwallet  oraz w Aplikacji GGwallet w profilu Użytkownika.

III. Weryfikacja konta Użytkownika GG

 1. GGwallet może być założony jedynie dla zweryfikowanych użytkowników GG.
 2. Pierwszym krokiem do weryfikacji konta GG jest wysłanie przelewu weryfikacyjnego w wysokości 0,01 zł, na dedykowane konto Fintecom (Weryfikacja I poziomu).
 3. Jeden Użytkownik GG może wysłać tylko jeden przelew weryfikacyjny i założyć tylko jeden GGwallet.
 4. Po uzgodnieniu z Fintecom, Użytkownik ma możliwość założenia więcej, niż jednego portfela GGwallet (np. oddzielny dla prowadzonej  działalności gospodarczej). W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Fintecom pisząc wiadomość na adres: ggwallet@gg.pl. 
 5. Na podstawie danych wymienionych poniżej, może być zarejestrowany tylko jeden GGwallet, z zastrzeżeniem punktu 4 powyżej. tj. danych:
  1. przekazanych w trakcie rejestracji w  Komunikatorze GG tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
  2. przekazanych wraz z przelewem weryfikacyjnym tj. imię, nazwisko, adres i numer konta bankowego.
 6. Przelew weryfikacyjny może być wykonany tylko w walucie polskiej, z konta bankowego jednego z banków prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. Przelew weryfikacyjny nie może być wykonany za pośrednictwem operatorów bramek płatniczych.
 8. Przelew weryfikacyjny musi być wykonany z konta bankowego osoby lub firmy, która zakłada GGwallet.
 9. Po przekroczeniu limitu środków,  określonego w Rozdziale XI niniejszego Regulaminu, konieczne jest przedstawienie dokumentów pozwalających na pełną weryfikację Użytkownika GGwallet (Weryfikacji II poziomu).
 10. W celu pełnej weryfikacji Użytkownika (Weryfikacja II poziomu) Użytkownik podaje Fintecom następujące swoje dane osobowe:
  1. imię i nazwisko; 
  2. numer PESEL, 
  3. adres zamieszkania; 
  4. państwo urodzenia; 
  5. rodzaj, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; 
  6. obywatelstwo; 
  7. oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym Użytkownika oraz o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego przez Użytkownika lub beneficjenta rzeczywistego Użytkownika, w tym o byciu członkiem rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. 
 11. Fintecom nie wydaje Instrumentu Płatniczego (GGwallet), jeżeli dane wskazane przez Użytkownika w procesie rejestracji konta GG nie są zgodne z danymi Przelewu weryfikacyjnego lub nie występują w danych Przelewu weryfikacyjnego.
 12. Po potwierdzeniu Weryfikacji I poziomu Fintecom księguje wartość przelewu weryfikacyjnego na saldo GGwallet danego Użytkownika (zwrot 0,01 zł).
 13. Fintecom nie zwraca wartości przelewu weryfikacyjnego w wysokości 0.01 zł, w przypadku negatywnej weryfikacji poziomu I-go.
 14. O ewentualnym negatywnym wyniku Weryfikacji, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość tekstową wysłaną na konto GG Użytkownika.
 15. Fintecom  zapewnia ochronę danych i dokumentów przesyłanych przez Użytkownika.
 16. W przypadku zmiany lub stwierdzenia błędów dotyczących danych, informacji i dokumentów, które były podstawą Weryfikacji tożsamości Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z BOK Fintecom poprzez adres e-mail: ggwallet@gg.pl i przedstawienia aktualnych oraz prawidłowych danych, informacji i dokumentów.

IV. Rejestracja

 1. Warunkiem rejestracji w Usłudze GGwallet, jest posiadanie zarejestrowanego zwykłego konta w Komunikatorze GG.
 2. W celu rejestracji w Usłudze GGwallet, Użytkownik:
  1. powinien posiadać najnowszą wersję Komunikatora GG na urządzenia mobilne lub pobrać ze sklepu (Google Play lub App Store) aktualną wersję Komunikatora i zainstalować na swoim urządzeniu  mobilnym,
  2. o ile konto GG Użytkownika nie zostało wcześniej zweryfikowane przez Fintecom, Użytkownik wykonuje przelew weryfikacyjny (w wysokości 0,01 zł) w celu weryfikacji swojego konta GG,
  3. użytkownik wprowadza adres e-mail oraz hasło (zalecamy hasło inne, niż użyte przy zakładaniu konta w Komunikatorze GG)
  4. jeżeli konto Użytkownika jest zweryfikowane, Użytkownik akceptuje Regulamin GGwallet, deklaruje czy zajmuje eksponowane stanowisko polityczne oraz ustanawia PIN dostępu do Aplikacji.

V. Opis Usługi GGwallet

  1. Użytkownik może korzystać z Usługi GGwallet jeżeli jego konto GG zostało zweryfikowane przez Fintecom, za pomocą przelewu weryfikacyjnego.
  2. Użytkownik loguje się do Aplikacji GGwallet przy użyciu loginu i hasła ustalonego oddzielnie dla Konta GGwallet, niezależnego od loginu i hasła używanego do logowania do komunikatora GG.
  3. Po pierwszym logowaniu Użytkownik jest proszony o ustalenie sześciocyfrowego PIN-u, przyspieszającego kolejne logowania do GGwallet.
  4. Udostępnienie Instrumentu Płatniczego osobom nieuprawnionym, poprzez ujawnienie im jakichkolwiek danych logowania lub dostępu, jest zabronione.
  5. Środki w GGwallet można zbierać na dowolny cel, który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz zasadami prowadzenia Kont GG określonych w Rozdziale III Regulaminu Platformy GG oraz określonymi w Rozdziale XX punkt 7 i 8 niniejszego Regulaminu.
  6. Środki pieniężne wpłacane do GGwallet Użytkownika, będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, na żadnym etapie nie będą łaczone z środkami własnymi Fintecom i bę podlegały ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie o UP.
  7. Dla każdego GGwallet-u jest generowany oddzielny wirtualny rachunek wraz z indywidualnym QR kodem służące do dokonywania wpłat, na ten GGwallet.
  8. Rachunek konkretnego GGwallet-u można zasilić na kilka sposobów wskazanych w Dziale VIII.
  9. Wpłat środków na Rachunek GGwallet Użytkownika GG może dokonać dowolna osoba, również nie będąca zarejestrowanym Użytkownikiem GG.
  10. Scieżka do bramki płatniczej PayU, jest widoczna na stronie www.gg.pl lub www.ggapp.com, w profilu publicznym Użytkownika GG, który posiada aktywny GGwallet.  
  11. QR kod jest widoczny na stronie www.gg.pl lub www.ggapp.com, w profilu publicznym Użytkownika GG będącego właścicielem GGwallet dla której ten kod QR jest przypisany.
  12. Dostęp do Panelu Użytkownika GGwallet ma Użytkownik zalogowany do komunikatora GG oraz posiadający aktywny GGwallet. Dostęp do GGwallet-u jest chroniony dodatkowo numerem PIN, ustanowionym przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu do Usługi.
  13. Wszystkie wpłaty na rzecz konkretnego GGwallet-u są dla Wpłacającego wolne od wszelkich opłat lub prowizji.
  14. Wszelkie opłaty za prowadzenie GGwallet-u będzie ponosił wyłącznie jej właściciel.
  15. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 14 powyżej, określa Rozdział IX. niniejszego Regulaminu.
  16. Saldo prezentowane w GGwallet jest saldem dostępnym dla użytkownika GGwallet, tzn. już pomniejszonym o opłaty.
  17. Pobrane przez Fintecom opłaty, widoczne są po zalogowaniu do GGwallet w zakładce „Historia” i wybraniu filtra “Opłata”.

VI. Prawa i obowiązki Fintecom

 1. Fintecom umożliwia:
  1. prowadzenie GGwallet poprzez Konto Użytkownika GG.
  2. zasilania konkretnego GGwallet-u bez konieczności posiadania Konta Użytkownika GG.
 2. Fintecom ma prawo do odmowy rejestracji GGwallet, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał nieprawdziwe dane, 
  2. nie dokonał przelewu weryfikacyjnego,
  3. dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, 
  4. dopuścił się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Fintecom ma prawo do usunięcia założonego GGwallet-u, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. unika weryfikacji wynikającej z Ustawy AML
  2. dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, 
  3. dopuścił się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
  4. dokonuje zbiorek za pośrednictwem GGwallet na cele sprzeczne z Regulaminem.
 4. Fintecom zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Fintecom zobowiązuje się do prawidłowej obsługi zleceń płatniczych złożonych za pośrednictwem GGwallet z zachowaniem należytej staranności podczas ich wykonywania.
 6. Fintecom, jako administrator GGwallet, zobowiązuje się dokonać likwidacji Konta GGwallet, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Użytkownika żądania jego zamknięcia. Zamknięcie GGwallet nie oznacza zamknięcia Konta Użytkownika w Komunikatorze GG.
 7. Fintecom jest zobowiązana do wystawienia faktury za pobrane opłaty, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania Usługi. Faktury dostępne są do pobrania na Koncie Użytkownika.

VII. Prawa i obowiązki Użytkownika GGwallet

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Instrumentu Płatniczego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, oraz nieudostępniania go  osobom nieuprawnionym,
  2. ochrony numeru PIN z należytą starannością i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym,
  3. do niezwłocznego zgłoszenia Fintecom utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia lub dostępu do Instrumentu Płatniczego. 
 2. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Użytkownik udostępnił Konto.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i korzystania z GGwallet w sposób nie zakłócający jej prawidłowego działania.
 4. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może rozwiązać Umowę o świadczenie usług GGwallet, poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta GGwallet w Ustawieniach Konta. 
 7. Użytkownik będący osoba fizyczną akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, że ma ukończone 18 lat.
 8. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem GGwallet. Zasady składania reklamacji opisane są w niniejszym Regulaminie.
 9. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia lub dostępu do Instrumentu Płatniczego albo utraty, kradzieży, przywłaszczenia telefonu komórkowego z zainstalowaną Aplikacją, Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zgłosić ten fakt: 
  1. telefonicznie pod numerem telefonu +48 94 343 58 14, 
  2. pisemnie, na adres e-mail ggwallet@gg.pl
 10. Użytkownik wyraża zgodę na pobranie przez Fintecom kwot, o których mowa w Rozdziale IX pkt 4, ze środków pieniężnych wpłacanych do GGwallet.
 11. Na właścicielu GGwallet-u spoczywa ewentualny obowiązek rozliczenia się z odpowiednim Urzędem Skarbowym wynikający z Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, która stanowi, że opodatkowaniu podlega darowizna, od jednej osoby, o wartości przekraczającej kwotę określoną w tej ustawie.

VIII. Dostępne formy zasilenia GGwallet-u

 1. Nie ma możliwości zasilenia GGwallet-u za pośrednictwem wpłat gotówkowych. Dopuszczalna jest jedynie forma bezgotówkowa.
 2. Zasilenia GGwallet może dokonać dowolna osoba lub firma:
  1. za pośrednictwem bramki płatniczej, której operatorem jest PayU (płatność kartami debetowymi, kredytowymi VISA lub Mastercard, BLIK, pay by link),
  2. dokonując bezpośredniego przelewu na wydzielone konto bankowe danego GGwallet-u,
  3. skanując QR kod, przypisany do GGwallet-u Użytkownika, a następnie akceptując płatność w urządzeniu mobilnym.

IX. Opłaty

 1. Wydanie i korzystanie z Instrumentu Płatniczego jest nieodpłatne. 
 2. Wszystkie wpłaty na rzecz konkretnej GGwallet są dla Wspierającego wolne od wszelkich opłat lub prowizji, niezależnie od Instrumentu Płatniczego wykorzystanego do jej zasilenia.
 3. Wypłata środków z GGwallet może zostać zainicjowana, jeżeli wartość wypłacanej kwoty wynosi co najmniej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), z wyjątkiem wypłaty końcowej związanej z rozliczeniem salda i zamknięciem GGwallet.
 4. Wpłaty na rzecz konkretnego GGwalletu zostaną przez Fintecom pomniejszone:
  1. o opłatę w wysokości 0,50 zł w od każdej wpłaty dokonanej z rachunku bankowego powiązanego z GGwallet-em (z rachunku z którego dokonano przelewu weryfikacyjnego) – wpłaty własne, 
  2. o opłatę w wysokości 0,50 zł + 5% wartości każdej wpłaty, dokonanej z innego rachunku, niż rachunek powiązany z GGwallet-em lub za pośrednictwem karty płatniczej.
 5. Opłata o której mowa w pkt. 4 powyżej, zostanie pobrana w chwili wpływu środków na konto
 6. Opłata o której mowa w pkt. 4 powyżej, zostanie pobrana w chwili wpływu środków na konto konkretnego GGwallet-u, co oznacza, że opłatą o której mowa w pkt. 4 powyżej, zostanie obciążony Właściciel GGwallet.
 7. Założenie GGwallet przez Użytkownika, oznacza zgodę Użytkownika na pomniejszenie każdej wpłaty na konto GGwallet Użytkownika, o opłatę o której mowa w pkt. 4 powyżej. 
 8. Fintecom zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty w przypadkach wzrostu poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu kosztów świadczenia usług, wzrostu cen energii, kosztów połączeń telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych, w przypadku wzrostu kosztów ponoszonych przez Fintecom w związku z eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych.

X. Procedura płatności kartami płatniczymi (zasilenie GGwallet).

 1. Jedną z metod zasilenia GGwallet jest skorzystanie z bramki płatniczej, której Administratorem jest PayU S.A.
 2. Jeżeli Użytkownik wybrał metodę płatności wymienioną w pkt. 1, wówczas zostanie przekierowany na stronę PayU – Administratora Płatności.
 3. W celu dokonania płatności elektronicznej, Użytkownik powinien postępować zgodnie z procedurą wyświetlaną w serwisie PayU.
 4. Obsługujemy jedynie karty płatnicze systemów VISA oraz MASTERCARD.
 5. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia PayU S.A. Płatność odbywa się na zabezpieczonej stronie transakcyjnej PayU S.A.
 6. Fintecom nie ma dostępu do danych Karty Użytkownika, dane Karty przechowuje Administrator Płatności, PayU S.A. Użytkownik dokonując płatności za pośrednictwem PayU akceptuje Politykę prywatności PayU.
 7. Warunkiem realizacji Transakcji jest:
  1. podanie kwoty transakcji, 
  2. podanie prawidłowego numeru karty,
  3. podanie imienia i nazwiska właściciela karty,
  4. podanie adresu mailowego właściciela karty, celem otrzymania informacji o statusie płatności,
  5. podanie daty ważności karty i jej trzycyfrowego numeru zabezpieczającego,
  6. pozytywna Autoryzacja Płatności.
 8. Pozytywna Autoryzacja Płatności  dokonana będzie wyłącznie w odniesieniu do Kart, które:
  1. nie są zastrzeżone,
  2. nie upłynął ich termin ważności,
  3. bank Wydawca karty potwierdzi, że Użytkownik karty posiada dostępne środki na realizację Transakcji.

XI. Limity

 1. Warunkiem dokonania przez Użytkownika Płatności Instrumentem Płatniczym, jest posiadanie środków pieniężnych w odpowiedniej wartości, zgromadzonych w GGwallet.
 2. GGwallet, którego właściciel został zweryfikowany jedynie na podstawie wykonania przelewu weryfikacyjnego w wysokości 0,01 zł (Weryfikacja I-go poziomu), może zostać zasilony narastająco do kwoty 4 500 zł. 
 3. Wypłaty z GGwallet powyżej limitu 4500 zł są możliwe, po dokonaniu pełnej weryfikacji jej właściciela, zgodnie z wewnętrzną procedurą AML spółki Fintecom, przez dosłanie wymaganych dokumentów (Weryfikacja II-go poziomu).
 4. Fintecom zastrzega sobie prawo, do sprawdzenia Użytkownika w zewnętrznych bazach danych, w tym na listach sankcyjnych, a Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie takiego sprawdzenia.
 5. Maksymalna wartość środków pieniężnych przekazywanych na indywidualny GGwallet, w ramach pojedynczej transakcji, nie może przekraczać:
  1. 200,00 PLN – dla płatności dokonywanej za pośrednictwem bramki płatniczej PayU,
  2. 1 000,00 PLN – dla płatności dokonanych przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy powiązany z daną GGwallet.
 6. Wpłaty gotówkowe na rachunek GGwallet nie są akceptowane.

XII. Czas realizacji.

 1. Czas konieczny do zaksięgowania zasilenia GGwallet wynosi:
  1. od 5 do 15 minut, jeżeli jako metodę płatności wybrano bramkę płatniczą PayU,
  2. od kilku godzin do maksymalnie jednego dnia roboczego jeżeli do zasilenia GGwallet wybrano tradycyjny przelew bankowy (zależnie od sesje Elixir w banku),
  3. w przypadku wpłat dokonywanych tradycyjnym przelewem bankowym w dni wolne od pracy i w święta, zaksięgowanie wpłaty następuje w kolejnym dniu roboczym.
 2. Wypłata z GGwallet trwa:
  1. od kilku godzin do maksymalnie jednego dnia roboczego, zależnie od czasu złożenia Zlecenia Płatniczego, w stosunku do harmonogramu sesji Eliksir w polskich bankach.
  2. w przypadku wypłat zlecanych w dni wolne od pracy oraz w święta, realizacja wypłaty następuje w kolejnym dniu roboczym.

XIII. Wypłata środków zgromadzonych w GGwallet.

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili wypłacić zgromadzone w GGwallet środki, poprzez złożenie Zlecenia Płatniczego (polecenie wypłaty). 
 2. Fintecom dokona wypłaty środków zgromadzonych w GGwallet, wyłącznie  na rachunek bankowy z którego Użytkownik dokonał przelewu weryfikacyjnego, w celu zweryfikowania swojego konta GG (Weryfikacja I poziomu).
 3. Wypłata środków może zostać zainicjowana przez Użytkownika, jeżeli wysokość dostępnego salda i wartość wypłacanej kwoty wynosi co najmniej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
 4. Dokonanie Płatności, oznacza zgodę Użytkownika na wykonanie przez Fintecom przelewu środków na rachunek bankowy Użytkownika, powiązany z GGwallet.
 5. Płatności są nieodwołalne i nieodwracalne od chwili  otrzymania przez Fintecom informacji o złożeniu  Zlecenia Płatniczego.
 6. Dokonanie Płatności następuje nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Fintecom  prawidłowego Zlecenia Płatniczego.
 7. Po wykonaniu Płatności Fintecom dostarcza Użytkownikowi poprzez komunikat na ekranie Aplikacji informacje, umożliwiające zidentyfikowanie Płatności i jej kwoty. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia informacji umożliwiających zidentyfikowanie Płatności w zakładce „Historia”, dostępnej w Aplikacji.
 8. Brak wystarczającej wartości środków pieniężnych powiązanych z Instrumentem Płatniczym, do wykonania danej Płatności, skutkuje brakiem możliwości jej wykonania.

XIV. Wstrzymanie transakcji

 1. Fintecom zastrzega sobie prawo do wstrzymywania transakcji wykonywanych za pośrednictwem GGwallet, w następujących przypadkach:
  1. zachodzi uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  2. Użytkownik nie dostarczył wymaganych dokumentów po przekroczeniu progu 4500,00 zł salda narastająco zgromadzonego w GGwallet,
  3. Użytkownik nie zaktualizował (na prośbę Fintecom) swoich dokumentów,
  4. Użytkownik dostarczył dokumenty nieczytelne, niekompletne lub nieaktualne,
  5. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik działa na szkodę osób trzecich lub jego działanie może narazić Fintecom na utratę dobrego imienia,
  6. otrzymano od GIIF żądanie wstrzymania transakcji,
  7. otrzymano od prokuratora postanowienie o wstrzymaniu transakcji,
  8. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że transakcja lub środki Użytkownika mają związek z przestępstwem skarbowym lub przestępstwem innym niż pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu,
  9. Użytkownik używa GGwallet do celów sprzecznych z zasadami Komunikatora GG, np. do celów wymienionych w Rozdziale XX pkt 7 i 8.
 2. Transakcja zostanie zrealizowana po wyjaśnieniu problemu z Użytkownikiem.
 3. Transakcja zostanie odblokowana po uzyskaniu zezwolenia na jej realizację od GIIF, sądu lub prokuratury w przypadku, gdy wstrzymanie Transakcji nastąpiło na polecenie któregoś z tych organów.

XV. Blokada Instrumentu Płatniczego 

 1. Fintecom zastrzega sobie prawo do dokonania blokady Instrumentu Płatniczego Użytkownika:
  1. z przyczyn związanych z bezpieczeństwem Instrumentu Płatniczego,
  2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Instrumentu Płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Płatności.
  3. gdy otrzymał od GIIF lub Prokuratora postanowienie o zablokowaniu środków zgromadzonych w Skarbonce GG,
  4. jeżeli Użytkownik dokonuje zbiorek na cele sprzeczne z Regulaminem,
  5. jeżeli Użytkownik unika weryfikacji wynikającej z Ustawy AML,
  6. w przypadku łamania Regulaminu, 
  7. w przypadku potwierdzenia zasadności zastosowania przesłanek określonych w Rozdziale XIV.
 2. Fintecom informuje Użytkownika o zablokowaniu Instrumentu Płatniczego, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz informacji wysłanej w Komunikatorze GG.
 3. Do czasu wyjaśnienia przyczyny nałożenia blokady, środki pieniężne Użytkownika powiązane z zablokowanym Instrumentem Płatniczym pozostają niedostępne dla Użytkownika.
 4. Niezależnie od nałożonej blokady, Instrument Płatniczy Użytkownika może nadal być zasilany z zewnętrznego rachunku bankowego czy poprzez bramkę płatniczą.
 5. Fintecom zdejmuje blokadę nałożoną na Instrument Płatniczy, jeżeli przestały istnieć podstawy do jej utrzymywania.
 6. W przypadku braku możliwości zdjęcia blokady z Instrumentu Płatniczego Użytkownika GGwallet, wpłacane środki zostaną zwrócone Wspierającemu, w drodze standardowej procedury Reklamacyjnej.

XVI. Skargi i Reklamacje

 1. Użytkownik ma dostęp do elektronicznej wersji historii Płatności w czasie rzeczywistym, poprzez Aplikację.
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Fintecom,a w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje dokonanej Płatności, ma on prawo złożyć Reklamację. 
 3. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem GGwallet. Zasady składania reklamacji opisane są w niniejszym Rozdziale.
 4. Reklamacje dotyczące GGwallet, składane przez Użytkownika, powinny być kierowane bezpośrednio do Fintecom. W przypadku ustalenia, że powód reklamacji nie leży po stronie Fintecom, przekaże on reklamację do instytucji finansowej z jaką współpracuje, np. do firmy PayU S.A.
 5. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest znajomość, przez osobę składającą reklamację, wszelkich danych dotyczących transakcji.
 6. Reklamacja może być złożona:
  1. pisemnie – na adres Fintecom Sp. z o.o.
  2. elektronicznie – po zalogowaniu do GGwallet w zakładce „Pozostałe opcje” lub poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres reklamacje.ggwallet@gg.pl 
  3. osobiście – w siedzibie firmy,
  4. telefonicznie – na numer telefonu 94 343 58 14
 7. W każdym przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 15 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 dni, poinformujemy Użytkownika, który wystąpił z reklamacją o:
  1. przyczynach opóźnienia,
  2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla wyjaśnienia sprawy,
  3. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 35 dni od dnia otrzymania reklamacji – jest to termin ostateczny.
 9. W przypadku niedotrzymania terminu 15 dni lub w przypadkach szczególnie skomplikowanych – 35 dni, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Użytkownika.
 10. Odpowiedź na reklamację udzielana jest jedynie Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją i nie jest udzielana osobom trzecim.
 11. Odpowiedź udzielana jest w wiadomości od operatorów w Aplikacji GGwallet lub w postaci papierowej. Na wniosek Użytkownika odpowiedź na reklamację dostarczana jest pocztą elektroniczną.
 12. Roszczenia podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Użytkownika, realizowane są przez Fintecom niezwłocznie, jednak w każdym wypadku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 13. Podstawa i zakres odpowiedzialności Fintecom wobec Użytkownika jest ograniczony wyłącznie do wysokości środków zgromadzonych w GGwallet.
 14. Prawo do ubiegania się o rekompensatę za nieprawidłowo wykonaną usługę przysługuje Użytkownikowi tylko wówczas, gdy bez zbędnej zwłoki powiadomi Fintecom o tym fakcie, nie później jednak niż w ciągu 13 miesięcy od daty wykonania Usługi. Po tym terminie roszczenia Użytkownika względem Fintecom z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie dokonanych Płatności wygasają.
 15. Zgłaszając Reklamację Użytkownik musi przekazać dodatkowo następujące informacje: 
  1. unikatowy Identyfikator Użytkownika jakim jest jego numer GG,
  2. unikatowy Identyfikator transakcji, 
  3. datę i godzinę, w której reklamowana Płatność miała miejsce, 
  4. kwotę reklamowanej Płatności,
  5. metodę płatności związanej reklamowaną transakcją.
 16. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze standardowej procedury reklamacyjnej, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. 
 17. Jeżeli rozstrzygnięcie polubowne nie zostanie osiągnięte, to nierozwiązane w drodze polubownej spory, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny w RP.
 18. Użytkownik niezadowolony z polubownego rozwiązania sporu ma prawo złożyć skargę do Rzecznika Finansowego.
 19. Użytkownik może wnieść do organu sprawującego nadzór nad Fintecom (Komisja Nadzoru Finansowego) skargę na działanie Fintecom, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa oraz w przypadku odmowy świadczenia na rzecz Użytkownika usług płatniczych.

XVII. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 1. Wszystkie operacje dokonywane za pośrednictwem GGwallet są monitorowane zgodnie z wewnętrzną Procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Fintecom sp. z o.o.” 
 2. W związku ze stosowanymi w Fintecom środkami bezpieczeństwa finansowego, Fintecom ma prawo w szczególności:
  1. weryfikować Użytkowników zakładających GGwallet,
  2. weryfikować Użytkowników GGwallet względem międzynarodowych list sankcyjnch oraz list PEP,
  3. raportować transakcje podejrzane oraz ponadprogowe do GIIF.
 3. Zgodnie z Ustawą AML, Fintecom raportuje do GIIF transakcje ponadprogowe o wartości powyżej 15 000 EUR. Raportowanie dotyczy zarówno Wspierających jak również Użytkowników GGwallet.

XVIII. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Fintecom ponosi odpowiedzialność do wysokości wkładów zgromadzonych w GGwallet.
 2. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione na skutek opóźnień zawinionych przez osoby trzecie w tym m.in. przez banki polskie, przerwy w dostawie energii czy przerwy w łączności internetowej itp. które uniemożliwiają terminowe wykonanie Usługi.
 3. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za spory oraz konflikty wynikłe pomiędzy osobami wpłacającymi środki na Rachunek GGwallet, a Użytkownikiem.
 4. Fintecom jest zwolniony z obowiązku terminowego wypełnienia zobowiązań wynikających z Usługi, w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, na które Fintecom nie ma wpływu, a które uniemożliwiają wypełnienie zobowiązania.
 5. Użytkownik przyjmuje  pełną odpowiedzialność za działania wynikające z niedopełnienia przez Użytkownika należytej staranności w zabezpieczeniu przed dostępem osób nieupoważnionych do konta bankowego Użytkownika, jego karty płatniczej oraz informacji bezpieczeństwa.
 6. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za powstałe w jakikolwiek sposób straty ani szkody pośrednie, utratę zysków ani potencjalnych korzyści.
 7. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wpłacającego lub Właściciela GGwallet z powodu odmowy, o której mowa w Dziale XX. pkt. 8 Regulaminu.
 8. Zarówno niniejszy Regulamin, jak i ogólne zasady świadczenia Usługi w Komunikatorze GG, nie nakładają na Fintecom jakiegokolwiek zobowiązania i obowiązków względem innego podmiotu niż Użytkownik i nie mogą być one dochodzone na drodze prawnej przez podmioty inne niż Użytkownik.
 9. Korzystanie z GGwallet dla jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów np. oszustw czy prania pieniędzy jest surowo zabronione. Fintecom będzie zgłaszała wszelkie podejrzane działania do odpowiednich organów państwowych.
 10. Użytkownikom Usługi zabrania się prób nadużyć, wykorzystywania lub obchodzenia restrykcji użytkowania nałożonych przez Fintecom dotyczących zapewnianych przez nas Usług.
 11. W zakresie odpowiedzialności Użytkowników (a nie Fintecom) leży zapewnienie, że otrzymuje darowizny od osób trzecich w ramach obowiązującego prawa lub otrzymuje płatności jedynie od osób lub firm za sprzedaż lub dostawę towarów czy usług, które Użytkownik może dostarczać lub otrzymywać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące legalności pochodzenia środków, to nie powinien używać do tego celu GGwallet.
 12. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z GGwallet.

XIX. Kontakt z Użytkownikiem

 1. W celu korzystania z Usługi oraz aby skutecznie komunikować się z Fintecom, Użytkownik musi spełnić minimalne wymogi techniczne i sprzętowe. tj. posiadać komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Wszelki kontakt oraz zgłoszenia, Użytkownik może kierować do Fintecom za pośrednictwem w/w środków komunikacji.
 2. W związku ze świadczeniem Usługi, Fintecom kontaktuje się z Użytkownikiem przez e-mail, wiadomość systemową pozostawioną w Aplikacji, przez komunikator GG lub w inny sposób. Najczęstszym sposobem komunikacji jest wysłanie Użytkownikowi wiadomości systemowej w jego Panelu Użytkownika. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania, czy podane sposoby komunikacji, funkcjonują właściwie oraz do odbierania i natychmiastowego zapoznawania się z wiadomościami w systemie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z zaniedbań Użytkowników w tym względzie.
 4. Użytkownik podaje swój Numer GG przy każdym kontakcie z obsługą Serwisu. W czasie kontaktu telefonicznego, lub za pośrednictwem czatu, w celu weryfikacji rozmówcy, możemy poprosić o odpowiedź na dodatkowe pytania. 
 5. Fintecom zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora GG lub wiadomości e-mail, z informacjami o zmianach w funkcjonowaniu GGwallet, zmianach w Regulaminie lub Polityce Prywatności, przerwach technicznych lub z innymi istotnymi powiadomieniami w związku ze świadczoną Usługą.
 6. Użytkownik może skontaktować się z Fintecom w dowolnym momencie przesyłając wiadomość do Działu Obsługi Użytkownika Serwisu na adres ggwallet@gg.pl.  Preferowaną formą kontaktu jest wysłanie operatorowi wiadomości systemowej z własnego Panelu Użytkownika, po zalogowaniu.

XX. Zakończenie świadczenia usługi GGwallet.

 1. Użytkownik będący  konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (założenia Konta) odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 2 poniżej, przesyłając Fintecom stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
 2. W przypadku rozpoczętego na żądanie Użytkownika świadczenia usługi GGwallet, przed upływem terminu odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Fintecom ma prawo żądać zapłaty ceny  lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną.
 3. Zapis pkt. 2 powyżej oznacza, że Fintecom w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy o prowadzenie GGwallet nie zwraca Użytkownikowi pobranych opłat za świadczenie usługi od dnia zawarcia umowy do chwili otrzymania przez Fintecom oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika. 
 4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ramową, a tym samym zażądać dezaktywowania swojego GGwallet-u i zrezygnować z Usługi świadczonej przez Fintecom  z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Dezaktywacja Skarbonki GG, nie oznacza automatycznego usunięcia posiadanych przez Fintecom danych osobowych Użytkowników. Na mocy przepisów prawa (Ustawa AML), dane te wraz z historią transakcji będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od dnia, w którym zakończono świadczenie usług Użytkownikowi.
 6. Fintecom może wypowiedzieć umowę GGwallet z Użytkownikiem z zachowaniem  dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 7. Fintecom ma prawo zawiesić lub zamknąć Skarbonkę GG bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu,
  2. Użytkownik naruszył lub nastąpiło uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa powszechnie obowiązującego,
  3. nastąpiło uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik zaangażowany jest w jakąkolwiek nieuczciwą działalność, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność przestępczą,
  4. Użytkownik nie dostarczył wymaganych dokumentów lub odmawia ich uzupełnienia i aktualizacji,
  5. Użytkownik używa Skarbonki w celach niezgodnych z zasadami obowiązującymi w Usłudze oraz w  komunikatorze GG, określonych w Regulaminie komunikatora GG.
 8. W szczególności nie są tolerowane działania zmierzające do używania GGwallet-u do:
  1. dokonywania płatności za treści o charakterze pornograficznym, 
  2. dokonywania płatności za sprzedaż zdjęć, filmów i akcesoriów o charakterze erotycznym,
  3. bezprawne wykorzystanie wizerunku, kradzież tożsamości lub podszywanie się pod inną osobę, naruszania cudzych praw do znaków towarowych itp.,  
  4. oszustwa czy nakłanianie do nieuzasadnionych przelewów pieniężnych,
  5. namawianie do inwestycji finansowych bez stosownej licencji,
  6. naruszania praw autorskich przysługujących Fintecom lub innym Użytkownikom.
 9. Zamknięcie GGwallet-u z inicjatywy Fintecom lub Użytkownika oznaczać będzie zwrot zgromadzonych na niej środków na rachunek właściciela GGwallet-u z zastrzeżeniem, że:
  1. Fintecom nie otrzymała prośby z GIIF czy prokuratury nakazującej zabezpieczenie środków znajdujących się w GGwallet Użytkownika,
  2. upłynęło 5 dni roboczych od otrzymania prośby Użytkownika (czas potrzebny do zamknięcia i rozliczenia końcowego salda skarbonki). 
 10. Zwrot nierozliczonego salda zamknietej skarbonki nastąpi w ciągu siedmiu dni roboczych.
 11. Fintecom wypowiada Umowę na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji (w szczególności w formie elektronicznej) ze wskazaniem powodów wypowiedzenia.
 12. Fintecom ma prawo do niedokonania wpłaty zleconej przez Wspierającego na konto Skarbonki w przypadku kiedy:
  1. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Wspierający zaangażowany jest w jakąkolwiek nieuczciwą działalność, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność przestępczą,
  2.  Wpłacający nie wypełnia postanowień Regulaminu,
  3. Fintecom założyła blokadę na konto GGwallet ze względu na łamanie postanowień Regulaminu przez Właściciela GGwallet.

XXI. Postanowienia Końcowe

 1. Umowy na korzystanie z GGwallet, zawierane są na podstawie i zgodnie z prawem polskim.
 2. Fintecom zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu świadczenia usług w dowolnym momencie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu poinformowania o planowanej zmianie.
 3. Wszelkie inne zmiany, nie mające istotnego wpływu na warunki świadczonej usługi,  mogą być wprowadzane w trybie natychmiastowym, a Użytkownik jest o nich jedynie powiadamiany.
 4. Fintecom zobowiązuje się do zawiadamiania o wszelkich proponowanych zmianach poprzez podanie z odpowiednim wyprzedzeniem informacji na stronie internetowej https://www.gg.pl/info/ggwallet oraz  poprzez wiadomości e-mail przesyłane na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji konta Użytkownika GG (dodatkowo za pośrednictwem komunikatora GG).
 5. Proponowana zmiana wchodzi w życie co najmniej dwa miesiące po dniu wysłania powiadomienia o zmianie, o ile nie otrzymamy od Użytkownika sprzeciwu wobec tych zmian przed dniem, kiedy stają się one obowiązujące.
 6. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę ramową przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian Regulaminu, ze skutkiem od dnia poinformowania go o tych zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym te zmiany miałyby być zastosowane.
 7. Jeżeli Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec proponowanych zmian, ale sam nie wypowiedział umowy ramowej, umowa wygasa z dniem poprzedzającym wejście w życie tych zmian.
 8. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec proponowanych zmian przed dniem ich wejścia w życie, uznaje się, że wyraził na nie zgodę.
 9. Wygaśnięcie lub wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z zakończeniem świadczenia Usługi oraz dezaktywowaniem GGwallet.
 10. Żadna inna osoba, prócz Użytkownika, nie będzie miała żadnych praw wynikających z niniejszego Regulaminu.
 11. GGwallet w serwisie GG, jest Usługą przypisaną konkretnemu Użytkownikowi GG. Użytkownik nie ma prawa przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych warunków użytkowania na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej.
 12. W przypadku niemożności wywiązania się z zobowiązań Fintecom w stosunku do Użytkowników GGwallet, Użytkownikom nie przysługuje rekompensata w ramach polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ponieważ Usługa świadczona przez Fintecom w ramach GGwallet, nie jest Usługą bankową ani powierniczą objętą gwarancjami rządowymi. Niemniej jednak środki Użytkowników  podlegają ochronie na wyodrębnionych kontach bankowych zgodnie z Ustawą o UP.
 13. Fintecom zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności GGwallet, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem GGwallet a Fintecom poprzez Rejestrację Użytkownika w GGwallet, zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 15. Użytkownik jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać prawidłowość operacji i saldo środków powiązanych z Instrumentem Płatniczym.
 16. W razie zmiany danych niezbędnych do świadczenia usług w ramach Umowy obejmujących dane oraz informacje o których mowa w Dziale III pkt 5 lub w przypadku utraty dokumentu stwierdzającego tożsamość, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tych sytuacjach Fintecom, na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku braku takiego powiadomienia informacje przekazywane na dotychczasowy adres i zawierające dotychczasowe dane uważa się za dokonane skuteczne.
 17. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Umowy oraz informacji określonych w art. 27 ustawy o usługach płatniczych, na trwałym nośniku informacji. Za zgodą Użytkownika informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną lub zamieszczone na stronie internetowej. 
 18. Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Użytkownikiem a Fintecom jest prawo polskie. 
 19. Walutą obsługiwaną przez Fintecom za Płatności dokonywane przez Użytkowników jest waluta polska (PLN).
 20. Wszelkie spory wynikające z zawartej Umowy rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296). 
 21. Umowa zawierana jest w języku polskim. Podstawowym językiem wykorzystywanym w ramach świadczenia usług w ramach Umowy, w tym w ramach kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Fintecom, jest język polski. 
 22. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością Fintecom w zakresie świadczenia usług płatniczych jest Komisja Nadzoru Finansowego.

DO POBRANIA:

REGULAMIN  dla właścicieli GGwallet

REGULAMIN  dla wpłacających do GGwallet

aGGa Twoja asystentka AI