mapa

REGULAMIN USŁUGI GGWALLET
dla Użytkowników GGwallet

Obowiązuje od dnia 21.02.2024 r.

PREAMBUŁA

Usługa GGwallet jest usługą dostępną w ramach aplikacji mobilnej, będącą częścią Komunikatora GG i umożliwiającą przyjmowanie wpłat przez zweryfikowanych Użytkowników komunikatora GG, poszukujących wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie twórczej działalności, czy też poszukujących środków na realizację prywatnych celów. Za pośrednictwem Usługi GGwallet można również przekazać komuś finansowy prezent np. z okazji urodzin, jubileuszu, pokazać, że się o kimś pamięta czy wspiera jego zbiórkę. Środki finansowe zebrane przez Użytkownika GGwallet na Rachunku GGwallet, mogą być przeznaczone na dowolny, zgodny z Regulaminem, cel.

Poniższy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usługi GGwallet świadczonej przez Fintecom S.A.. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników GGwallet oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fintecom, a także warunki świadczenia przez Fintecom usług płatniczych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi GGwallet.

I. Definicje:

 1. Aplikacja GGwallet – oprogramowanie, które pracuje głównie na serwerze GG i komunikuje się poprzez sieć internetową z urządzeniem mobilnym Użytkownika GGwallet (np. smartfonem), instalowane w ramach pobrania GG na urządzenie mobilne, umożliwiające korzystanie z Usługi GGwallet, w tym zlecanie wypłat środków zgromadzonych na Rachunku GGwallet, przeglądanie historii wpłat na Rachunek GGwallet, weryfikację salda Rachunku GGwallet i pobranych opłat.
 2. GGwallet DEMO – Aplikacja GGwallet w wersji demonstracyjnej, uniemożliwiająca Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji GGwallet, w tym przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat. Umożliwiająca jedynie na zapoznanie się przez Użytkownika z podstawami funkcjonalnościami GGwallet, do chwili dokonania przez Użytkownika weryfikacji II poziomu.
 3. Dane Osobowe – dane podane przez Użytkownika m.in. w ramach Rejestracji oraz wszelkie inne informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zebrane od Użytkownika GGwallet i przetwarzane przez Fintecom m.in. w celu prawidłowego świadczenia Usługi GGwallet.
 4. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Fintecom – Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45; 75-502 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001056179; REGON 320877907; NIP: 6692501424; o kapitale zakładowym w wysokości 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych); posiadająca status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP4/2013.
 6. GG (dawniej Gadu-Gadu) – komunikator internetowy, którego właścicielem jest Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie.
 7. Konto GGwallet/Panel Użytkownika – panel administracyjny udostępniony Użytkownikowi GGwallet, za pomocą, którego może on dokonywać określonych działań w ramach Aplikacji GGwallet, m.in. składać Zlecenia Płatnicze, dokonywać podglądu historii transakcji oraz zarządzać danymi osobowymi.
 8. PayU S.A. – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 7 789 000 zł (siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w całości wpłaconym, posiadająca status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012, świadcząca usługi płatnicze (dostawca usług płatniczych), za pośrednictwem, której można dokonać wpłat na Rachunek GGwallet. PayU jest operatorem płatności dokonywanych przez Wpłacających poprzez bramkę PayU, zgodnie z zasadami uregulowanymi w odrębnym regulaminie wydanym przez
 9. Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady zbierania i przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w ramach świadczonych przez Fintecom usług, w tym Usługi GGwallet, dostępny na stronie: https://www.gg.pl/info/polityka-prywatnosci/.
 10. Przelew weryfikacyjny – przelew z Rachunku Użytkownika, do którego przypisane są dane Użytkownika GG niezbędne do identyfikacji jego tożsamości, mający na celu weryfikację tożsamości Użytkownika GG oraz Użytkownika GGwallet.
 11. Rachunek GGwallet – rachunek płatniczy o ograniczonych funkcjonalnościach prowadzony przez Fintecom dla Użytkownika GGwallet, na którym gromadzone są środki wpłacane na rzecz Użytkownika GGwallet.
 12. Rachunek Użytkownika – rachunek bankowy lub rachunek w jednej ze spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, którego posiadaczem lub współposiadaczem jest Użytkownik GG, powiązany z Rachunkiem GGwallet poprzez wykonanie przez Użytkownika GG Przelewu weryfikacyjnego, na który Użytkownik GGwallet może zrealizować wypłatę środków ze swojego Rachunku GGwallet.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin dla Użytkowników GGwallet.
 14. Regulamin Platformy GG – Regulamin korzystania z usług komunikatora GG, dostępny na stronie https://www.gg.pl/info/regulamin/.
 15. Rejestracja – rejestracja w Aplikacji GGwallet dostępna tylko dla zalogowanych Użytkowników GG, w trakcie, której Użytkownik GG ustanawia login i hasło do Usługi GGwallet oraz akceptuje Regulamin. Warunkiem Rejestracji jest wykonanie Przelewu weryfikacyjnego i pozytywne zakończenie procesu Weryfikacji I poziomu.
 16. Umowa GGwallet – umowa o świadczenie Usługi GGwallet zawarta z Użytkownikiem GG przez Fintecom w oparciu o treść Regulaminu.
 17. Usługa GGwallet – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Fintecom w ramach internetowej platformy komunikacyjnej GG, polegająca na prowadzeniu Konta GGwallet, Rachunku GGwallet oraz przyjmowaniu Zleceń Płatniczych.
 18. Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 19. Ustawa o UP – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 20. Użytkownik GG – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowaną na platformie komunikacyjnej GG, celem korzystania z GG, której przydzielono unikatowy numer GG.
 21. Użytkownik GGwallet – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która ukończyła proces Rejestracji i zakończyła proces Weryfikacji I poziomu.
 22. Użytkownik zweryfikowany – Użytkownik GGwallet, który ukończył proces Weryfikacji II poziomu.
 23. Weryfikacja I poziomu – weryfikacja tożsamości Użytkownika GG, polegająca na potwierdzeniu przez Fintecom zgodności danych podanych przez Użytkownika GG podczas rejestracji w GG z danymi Użytkownika otrzymanymi przez Fintecom w związku z realizacją Przelewu weryfikacyjnego.
 24. Weryfikacja II poziomu – potwierdzenie tożsamości Użytkownika GGwallet na podstawie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego (lub innego dowodu tożsamości), dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą także dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku Użytkownika GGwallet niebędącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą weryfikacja następuje na podstawie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz danych jego reprezentanta. W przypadku Użytkownika GGwallet niebędącego osobą fizyczną i nieprowadzącego działalności gospodarczej (np. fundacja) weryfikacja następuje na podstawie dokumentów potwierdzające formę prawną oraz dane jego reprezentanta.
 25. Wspierający/Wpłacający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która przekazuje wybranemu przez siebie Użytkownikowi GGwallet dobrowolne wsparcie, w dowolnej wysokości. Wspierający/Wpłacający może przekazać wybranemu przez siebie Użytkownikowi GGwallet wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, m.in. w ramach elektronicznej pojedynczej transakcji płatniczej na podstawie odrębnej umowy zawartej z Fintecom lub z PayU.
 26. Wymagane dokumenty – kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika GGwallet oraz dokumentu potwierdzającego jego adres zamieszkania, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku Użytkownika GGwallet niebędącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej oraz dane jego reprezentanta. W przypadku Użytkownika GGwallet niebędącego osobą fizyczną i nieprowadzącego działalności gospodarczej (np. fundacja) są to dokumenty potwierdzające formę prawną oraz dane jego reprezentanta.
 27. Zlecenie Płatnicze – skierowane do Fintecom oświadczenie Użytkownika GGwallet zawierające polecenie wykonania wypłaty środków na Rachunek Użytkownika (lub inny rachunek wskazany przez Użytkownika GGwallet zgodnie z pkt 2 zdanie drugie rozdziału XIII Regulaminu) (wypłata środków zgromadzonych na Rachunku GGwallet).

II. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Fintecom usług płatniczych w komunikatorze GG, w tym prawa i obowiązki Użytkowników GGwallet wynikające z zawarcia przez nich Umowy GGwallet, zasady wydawania i korzystania przez Użytkowników GGwallet z instrumentu płatniczego w ramach Aplikacji GGwallet. Regulamin określa również sposób korzystania z Usługi GGwallet w komunikatorze GG oraz zasady dotyczące zakończenia korzystania z Usługi GGwallet.
 2. Umowa GGwallet stanowi umowę dodatkową do umowy zawartej z Użytkownikiem GG na podstawie Regulaminu Platformy GG, której przedmiotem jest świadczenie usługi telekomunikacyjnej przez Fintecom.
 3. Umowa GGwallet zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy GGwallet jest prawidłowe dokonanie przez Użytkownika GG Rejestracji oraz pozytywne przejście przez niego procesu weryfikacji tożsamości, (Weryfikacja II poziomu).
 5. Fintecom prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych w rozumieniu Ustawy o UP, będąc krajową instytucją płatniczą wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP4/2013.
 6. Warunkiem korzystania z Usługi GGwallet jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 7. Administratorem danych osobowych Użytkownika GGwallet jest Fintecom, zgodnie z Polityką Prywatności.
 8. Z Usługi GGwallet mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy GG, których konto GG zostało pozytywnie zweryfikowane przez Fintecom. Zasady i tryb weryfikacji konta GG znajdują się na stronie: https://www.gg.pl/info/weryfikacja-profili-gg/.
 9. Usługa GGwallet świadczona jest jedynie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Warunkiem założenia Konta GGwallet jest posiadanie przez Użytkownika GG konta bankowego w jednym z banków lub rachunku w jednej ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzących działalność na terytorium Polski.
 11. W celu korzystania z Usługi GGwallet niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego (np. smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet wraz z zainstalowanym na tym urządzeniu mobilnym systemem operacyjnym iOS lub Android umożliwiającym pobranie i zainstalowanie GG wraz z Aplikacją GGwallet, a także aktywnego konta poczty e-mail.
 12. Fintecom zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez nieuprawnione osoby trzecie.
 13. Fintecom podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi GGwallet, w tym m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi lub usług podmiotów trzecich, które mają to umożliwić.
 14. Fintecom udostępnia Użytkownikowi GG Regulamin nieodpłatnie, na trwałym nośniku przed rozpoczęciem przez Użytkownika GG korzystania z Usługi GGwallet (przed zawarciem umowy). Użytkownik GG, jak również Użytkownik GGwallet mogą utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób (np. poprzez zapisanie na swoim urządzeniu lub wydruk). Regulamin jest również w każdej chwili dostępny dla Użytkownika GG lub Użytkownika GGwallet na stronie internetowej: Regulamin dla Użytkowników GGwallet oraz w Aplikacji GGwallet w Panelu Użytkownika.

III. Weryfikacja konta Użytkownika GG

 1. Konto GGwallet DEMO może być założone jedynie dla Użytkowników GG, którzy przeszli, co najmniej I poziom Weryfikacji. Weryfikacja I poziomu umożliwia Użytkownikowi GGwallet zalogowanie się do Aplikacją w wersji DEMO, w celu zapoznania się z zasadami jej działania, jednak bez możliwości korzystania ze wszystkich jej możliwości, w tym otrzymywania wpłat i dokonywania wypłat.
 2. Pierwszym krokiem weryfikacji Użytkownika GG, o której mowa w pkt 1 powyżej, jest wysłanie Przelewu weryfikacyjnego w wysokości 0,01 zł, na dedykowane konto Fintecom (Weryfikacja I poziomu).
 3. Jeden Użytkownik GG może wysłać tylko jeden Przelew weryfikacyjny i założyć tylko jedno Konto GGwallet, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej.
 4. Po uzgodnieniu z Fintecom, Użytkownik GG ma możliwość założenia więcej niż jednego Konta GGwallet (np. oddzielny dla prowadzonej działalności gospodarczej). W tym celu Użytkownik GGwallet powinien skontaktować się z Fintecom pisząc wiadomość na adres: ggwallet@gg.pl.
 5. Na podstawie danych:
  1. przekazanych w trakcie rejestracji w komunikatorze GG (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
  2. przekazanych wraz z Przelewem weryfikacyjnym (Weryfikacja I poziomu) tj. imię, nazwisko, adres i numer konta bankowego,

  może być zarejestrowane tylko jedno Konto GGwallet, z zastrzeżeniem pkt 4 powyżej.

 6. Przelew weryfikacyjny może być wykonany tylko w walucie polskiej, z konta bankowego w jednym
  z banków lub z rachunku w jednej ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzących działalność na terytorium Polski.
 7. Przelew weryfikacyjny nie może być wykonany za pośrednictwem operatorów bramek płatniczych.
 8. Przelew weryfikacyjny może być wykonany wyłącznie z konta/rachunku prowadzonego na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (lub którego jest ona współwłaścicielem), która zakłada Konto GGwallet.
 9. Po przekroczeniu limitu środków zgromadzonych na Rachunku GGwallet określonego w rozdziale XI Regulaminu, konieczne jest przedstawienie dokumentów pozwalających na pełną weryfikację Użytkownika GGwallet (Weryfikacji II poziomu).
 10. W celu pełnej weryfikacji Użytkownika GGwallet (Weryfikacja II poziomu), Użytkownik GGwallet podaje Fintecom następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL,
 3. adres zamieszkania,
 4. państwo urodzenia,
 5. rodzaj, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 6. obywatelstwo,
 7. nazwa (firma), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 1. nazwa (firma),
 2. forma organizacyjna,
 3. adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
 4. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, nazwa właściwego rejestru oraz numer i data rejestracji,
 5. dane identyfikacyjne, o których mowa w ppkt 10.1 lit. a oraz c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

oraz składa oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym Użytkownika GGwallet (jeżeli dotyczy) oraz o zajmowaniu lub niezajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego przez Użytkownika GGwallet lub beneficjenta rzeczywistego Użytkownika GGwallet (jeżeli dotyczy), w tym o byciu członkiem rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

 1. Umowa GGwallet nie zostanie zawarta, jeżeli dane wskazane przez Użytkownika GG w procesie rejestracji konta GG nie są zgodne z danymi Przelewu weryfikacyjnego lub nie występują w danych Przelewu weryfikacyjnego.
 2. Po potwierdzeniu Weryfikacji I poziomu Fintecom księguje wartość przelewu weryfikacyjnego na saldo Rachunku GGwallet danego Użytkownika GGwallet (zwrot 0,01 zł).
 3. Fintecom nie zwraca wartości przelewu weryfikacyjnego w wysokości 0,01 zł w przypadku negatywnej Weryfikacji I poziomu.
 4. O ewentualnym negatywnym wyniku Weryfikacji I poziomu, Użytkownik GG zostanie poinformowany poprzez wiadomość tekstową wysłaną na konto GG Użytkownika GG.
 5. Fintecom zapewnia ochronę danych przekazywanych przez Użytkownika GG, jak również Użytkownika GGwallet, w tym także ochronę dokumentów przekazywanych przez Użytkownika GGwallet.
 6. W przypadku zmiany lub stwierdzenia błędów dotyczących danych, informacji i dokumentów, które były podstawą weryfikacji tożsamości Użytkownika GGwallet, Użytkownik GGwallet zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (BOK) Fintecom poprzez adres e-mail: ggwallet@gg.pl i przedstawienia aktualnych oraz prawidłowych danych, informacji i dokumentów.

IV. Rejestracja

 1. Warunkiem Rejestracji w Aplikacji GGwallet jest posiadanie konta w komunikatorze GG.
 2. W celu Rejestracji, Użytkownik GG:
  1. powinien posiadać najnowszą wersję komunikatora GG na urządzenia mobilne lub pobrać ze sklepu (Google Play dla systemu operacyjnego Android lub App Store dla systemu operacyjnego iOS) aktualną wersję komunikatora GG i zainstalować ją na swoim urządzeniu mobilnym,
  2. o ile konto GG Użytkownika GG nie zostało wcześniej zweryfikowane przez Fintecom, Użytkownik GG wykonuje Przelew weryfikacyjny (w wysokości 0,01 zł) w celu weryfikacji swojego konta GG,
  3. Użytkownik GG wprowadza w Aplikacji GGwallet adres e-mail oraz hasło (zalecane hasło inne niż użyte przy zakładaniu konta w komunikatorze GG),
  4. jeżeli konto Użytkownika GG jest zweryfikowane, Użytkownik GG akceptuje niniejszy Regulamin i deklaruje czy zajmuje eksponowane stanowisko polityczne. Przy pierwszym logowaniu do Aplikacji GGwallet Użytkownik GGwallet ustanawia PIN dostępu do Aplikacji GGwallet
 3. Użytkownik GG zobowiązuje się niezwłocznie udzielać Fintecom informacji, których Fintecom zażąda na potrzeby wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu.
 4. W terminie do dwóch Dni Roboczych od wypełnienia formularza Rejestracji w Aplikacji GGwallet, przekazania Fintecom wymaganych informacji oraz wykonania Przelewu weryfikacyjnego (jeśli dotyczy), Fintecom potwierdza dokonanie Rejestracji lub informuje o odmowie dokonania Rejestracji wiadomością przesłaną na numer GG Użytkownika GG. Brak informacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza konieczność kontaktu Użytkownika GG z BOK pod adresem ggwallet@gg.pl.
 5. Umowa GGwallet zostaje zawarta z momentem potwierdzenia Rejestracji zgodnie z niniejszym paragrafem.

V. Opis Usługi GGwallet

 1. Na podstawie Umowy GGwallet, Fintecom prowadzi dla Użytkownika GGwallet Rachunek GGwallet, na którym mogą być przechowywane środki Użytkownika GGwallet w złotych oraz umożliwia Użytkownikowi GGwallet wypłatę środków z Rachunku GGwallet na Rachunek Użytkownika.
 2. Środki przechowywane w ramach Rachunku GGwallet nie są w żaden sposób oprocentowane, a Użytkownik GGwallet nie uzyskuje żadnych pożytków z tytułu ich przechowywania na Rachunku GGwallet.
 3. Środki przechowywane w ramach Rachunku GGwallet nie stanowią depozytu oraz nie są przez Fintecom w żaden inny sposób obciążane ryzykiem.
 4. Użytkownik GGwallet loguje się do Aplikacji GGwallet przy użyciu loginu i hasła ustalonego oddzielnie dla Konta GGwallet, niezależnego od loginu i hasła używanego do logowania do komunikatora GG.
 5. Po pierwszym logowaniu Użytkownik GGwallet jest proszony o ustalenie sześciocyfrowego PIN-u, przyspieszającego kolejne logowania do Aplikacji GGwallet. Użytkownik GGwallet może w każdym czasie wyłączyć opcję logowania do Aplikacji GGwallet numerem PIN. W tym celu konieczne jest odznaczenie (wyłączenie) w Panelu Użytkownika opcji logowania do Aplikacji GGwallet za pomocą numeru PIN.
 6. Użytkownik GGwallet może zmienić numer PIN dostępu do Aplikacji GGwallet w Panelu Użytkownika. W tym celu konieczne jest odznaczenie opcji logowania do Aplikacji GGwallet za pomocą numeru PIN i ponowny wybór tej opcji logowania do Aplikacji GGwallet. Użytkownik GGwallet zostanie poproszony o ustanowienie nowego numeru PIN.
 7. Środki na Rachunku GGwallet można zbierać na dowolny cel, który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz zasadami prowadzenia konta GG określonymi w rozdziale III Regulaminu Platformy GG oraz określonymi w rozdziale XX pkt 8 Regulaminu.
 8. Środki pieniężne wpłacane na Rachunek GGwallet Użytkownika GGwallet, będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Fintecom, na żadnym etapie nie będą łączone ze środkami własnymi Fintecom i będą podlegały ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie o UP.
 9. Każdy Rachunek GGwallet posiada indywidualny numer oraz QR kod służący do dokonywania wpłat na ten Rachunek GGwallet.
 10. Rachunek GGwallet można zasilić na kilka sposobów wskazanych w rozdziale VIII Regulaminu.
 11. Wpłat środków na Rachunek GGwallet może dokonać dowolna osoba. Wpłacający nie musi być Użytkownikiem GG.
 12. Ścieżka do bramki płatniczej PayU jest widoczna na stronie gg.pl lub www.ggapp.com, w profilu publicznym Użytkownika GG, który posiada aktywne Konto GGwallet.
 13. QR kod jest widoczny na stronie gg.pl lub www.ggapp.com, w profilu publicznym Użytkownika GG będącego Użytkownikiem GGwallet, dla którego ten kod QR jest przypisany.
 14. Dostęp do Panelu Użytkownika ma Użytkownik GGwallet zalogowany do komunikatora GG oraz posiadający aktywne Konto GGwallet. Dostęp do Konta GGwallet jest chroniony dodatkowo numerem PIN, ustanowionym przez Użytkownika GGwallet przy pierwszym logowaniu do Aplikacji GGwallet lub zmienionym później przez Użytkownika GGwallet w ustawieniach Aplikacji GGwallet (pod warunkiem, że opcja logowania numerem PIN nie została wyłączona przez Użytkownika GGwallet).
 15. Fintecom nie pobiera od Wpłacających opłat za wpłaty dokonywane na Rachunek GGwallet.
 16. Opłaty z tytułu wpłat na Rachunek GGwallet, o których mowa w rozdziale IX Regulaminu, będzie ponosił wyłącznie Użytkownik GGwallet.
 17. Wysokość opłat, o których mowa w pkt 16 powyżej, określa rozdział IX Regulaminu.
 18. Saldo Rachunku GGwallet prezentowane na Koncie GGwallet jest saldem dostępnym dla Użytkownika GGwallet, tzn. już pomniejszone o opłaty, zgodnie z treścią postanowień rozdziału IX Regulaminu.
 19. Pobrane przez Fintecom opłaty, widoczne są po zalogowaniu do Konta GGwallet w zakładce „Historia” i wybraniu filtra „Opłata”.

VI. Prawa i obowiązki Fintecom

 1. Fintecom umożliwia:
  1. korzystanie z Usługi GGwallet poprzez komunikator GG,
  2. zasilanie Rachunku GGwallet bez konieczności rejestracji na platformie komunikacyjnej GG.
 2. Fintecom ma prawo do odmowy Rejestracji, gdy Użytkownik GG:
  1. podał nieprawdziwe dane,
  2. nie dokonał Przelewu weryfikacyjnego (Weryfikacja I poziomu),
  3. dopuścił się bezprawnego naruszenia dóbr osobistych innych Użytkowników GG w związku
   z korzystaniem z komunikatora GG, w związku z Rejestracją lub Usługą GGwallet,
  4. gdy obowiązek odmowy wynika z przepisów Ustawy AML lub innych przepisów prawa,
  5. w związku z Rejestracją dopuścił się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Fintecom zobowiązuje się do prawidłowej obsługi Zleceń Płatniczych złożonych za pośrednictwem Aplikacji GGwallet z zachowaniem należytej staranności podczas ich wykonywania.
 4. Fintecom zobowiązuje się dokonać likwidacji Konta GGwallet, w terminie 7 Dni Roboczych od daty otrzymania od Użytkownika GGwallet żądania jego zamknięcia. Zamknięcie Konta GGwallet nie oznacza zamknięcia konta Użytkownika GG w komunikatorze GG.
 5. Fintecom jest zobowiązana do wystawienia faktury za pobrane opłaty, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania Usługi GGwallet. Faktury dostępne są do pobrania na Koncie Użytkownika GGwallet.

VII. Prawa i obowiązki Użytkownika GGwallet

 1. Użytkownik GGwallet zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Usługi GGwallet, w tym z Aplikacji GGwallet, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, oraz nieudostępniania Aplikacji GGwallet osobom nieuprawnionym,
  2. ochrony swojego numeru PIN, (jeśli dotyczy) oraz pozostałych danych do logowania w Aplikacji GGwallet, jak również urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją GGwallet, z należytą starannością i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym,
  3. niezwłocznego zgłoszenia Fintecom utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia lub dostępu do Aplikacji GGwallet oraz o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych.
 2. Użytkownik GGwallet jest zobowiązany do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia danych logowania do Aplikacji GGwallet oraz urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją GGwallet.
 3. Użytkownik GGwallet jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie GGwallet. Użytkownik GGwallet ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym udostępnił Konto GGwallet.
 4. Użytkownik GGwallet jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i korzystania z Aplikacji GGwallet w sposób niezakłócający jej prawidłowego działania.
 5. Podczas Rejestracji Użytkownik GGwallet jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.
 6. Użytkownik GGwallet zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany.
 7. Użytkownik GGwallet, który dokonał Rejestracji, może rozwiązać Umowę GGwallet, poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta GGwallet w ustawieniach Aplikacji GGwallet lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem Aplikacji GGwallet, jak również poprzez przesłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem o żądaniu usunięcia Konta GGwallet na adres ggwallet@gg.pl (ze względów bezpieczeństwa wiadomość powinna być wysłana z adresu e-mail przypisanego do Aplikacji GGwallet).
 8. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Usługi GGwallet. Zasady składania reklamacji opisane są w rozdziale XVI Regulaminu.
 9. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia lub dostępu do Aplikacji GGwallet albo utraty, kradzieży, przywłaszczenia urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją GGwallet, jak również w razie stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych Użytkownik GGwallet zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Fintecom:
  1. telefonicznie pod numerem telefonu +48 94 343 58 14, lub
  2. pisemnie, na adres e-mail ggwallet@gg.pl.
 10. Zakładając konto w Aplikacji GGwallet Użytkownik GG wyraża zgodę na pobranie przez Fintecom opłat, o których mowa w rozdziale IX pkt 4, na zasadach opisanych w Regulaminie, ze środków pieniężnych wpłacanych na Rachunek GGwallet.
 11. Na Użytkowniku GGwallet spoczywa ewentualny obowiązek rozliczenia się z odpowiednim Urzędem Skarbowym wynikający z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, która stanowi, że opodatkowaniu podlega darowizna, od jednej osoby, o wartości przekraczającej kwotę określoną w tej ustawie (z zastrzeżeniem zwolnień podatkowych przewidzianych w tej ustawie).

VIII. Dostępne formy i waluta zasilenia Rachunku GGwallet-u

 1. Nie ma możliwości zasilenia Rachunku GGwallet za pośrednictwem wpłat gotówkowych. Dopuszczalna jest jedynie forma bezgotówkowa.
 2. Zasilenia Rachunku GGwallet może dokonać Wpłacający i Użytkownik GGwallet:
  1. za pośrednictwem bramki płatniczej, której operatorem jest PayU (płatność kartami debetowymi, kredytowymi VISA lub Mastercard, BLIK, pay by link),
  2. dokonując bezpośredniego przelewu na numer rachunku przypisany do danego Rachunku GGwallet,
  3. skanując QR kod, przypisany do Rachunku GGwallet Użytkownika GGwallet, a następnie akceptując płatność w urządzeniu mobilnym.
 3. Rachunek GGwallet może zostać zasilony wyłącznie w złotych.

IX. Opłaty

 1. Prowadzenie Konta GGwallet jest nieodpłatne.
 2. Wpłaty na Rachunek GGwallet są dla Wspierającego wolne od opłat lub prowizji, niezależnie od instrumentu płatniczego wykorzystanego do wykonania wpłaty.
 3. Wypłata środków z Rachunku GGwallet może zostać zainicjowana, jeżeli wartość wypłacanej kwoty wynosi, co najmniej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), z wyjątkiem wypłaty końcowej związanej z rozliczeniem salda i zamknięciem Konta GGwallet.
 4. Wpłaty na Rachunek GGwallet zostaną przez Fintecom pomniejszone:
  1. o opłatę w wysokości 0,50 zł od każdej wpłaty dokonanej z Rachunku Użytkownika powiązanego z Rachunkiem GGwallet (z rachunku, z którego dokonano Przelewu weryfikacyjnego) – wpłaty własne,
  2. o opłatę w wysokości 0,50 zł + 5% wartości każdej wpłaty dokonanej z innego rachunku niż Rachunek Użytkownika powiązany z Rachunkiem GGwallet lub za pośrednictwem karty płatniczej.
 5. Opłata, o której mowa w pkt 4 powyżej, zostanie pobrana z Rachunku GGwallet w chwili wpływu środków na Rachunek GGwallet wskazanego Użytkownika GGwallet, co oznacza, że opłatą, o której mowa w pkt 4 powyżej, zostanie obciążony Użytkownik GGwallet. Fintecom będzie podawać Użytkownikowi GGwallet informacje o wysokości kwoty wpłaty oraz pobranych opłatach.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek Użytkownika GGwallet, opłata, o której mowa w pkt 4, może być ustalana indywidualnie dla danego Użytkownika GGwallet. W celu złożenia wniosku należy skontaktować się z Fintecom pisząc na adres e-mail ggwallet@gg.pl.
 7. Przelewy pomiędzy Użytkownikami GGwallet, są wolne od wszelkich opłat.
 8. Fintecom zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty w przypadkach wzrostu miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS (stopa inflacji), o co najmniej 0,5 punktu procentowego w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku – w takim wypadku wzrost opłaty odpowiada stopie inflacji (wzrost inflacyjny). W zakresie, w jakim wzrost inflacyjny nie zapewnia utrzymania ekwiwalentności (wartości ekonomicznej) opłaty w stosunku do jej dotychczasowej stawki – Fintecom ma prawo zmiany wysokości opłaty w przypadku udokumentowanego wzrostu ponoszonych przez Fintecom: kosztów usług wykorzystywanych do świadczenia Usługi GGwallet, cen energii, kosztów usług telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych, kosztów związanych z eksploatacją
  i utrzymaniem systemów informatycznych lub kosztów personelu – przy czym wzrost może nastąpić wyłącznie w takim stopniu, w jakim wzrost wskazanych kosztów wpływa na opłaty stosowane przez Fintecom.
 9. Każdorazowe podwyższenie opłaty nie może przekroczyć 100% dotychczasowej jej wysokości.
 10. Zmiany, o których mowa w pkt 7 powyżej, mogą zostać dokonane nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.
 11. O proponowanych zmianach opłat Fintecom poinformuje Użytkownika GGwallet poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej gg.pl/info/regulamin-uslugi-dla-wlascicieli-ggwallet/, poprzez wiadomości e-mail przesyłane na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji konta Użytkownika GG oraz dodatkowo za pośrednictwem komunikatora GG.
 12. Jeżeli Użytkownik GGwallet jest konsumentem, powiadomienie, o którym mowa w pkt 10 powyżej, następuje najpóźniej na dwa miesiące przed datą wejścia w życie zmian. Użytkowników GGwallet niebędących konsumentami Fintecom powiadomi o proponowanych zmianach opłat nie później niż na 14 dni przed datą ich wejścia w życie.
 13. Do daty wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 7 powyżej, Użytkownik GGwallet ma prawo:
  1. wypowiedzieć Umowę GGwallet ze skutkiem natychmiastowym,
  2. zgłosić sprzeciw – jeśli Użytkownik GGwallet nie wypowie Umowy GGwallet zgodnie z lit. a. powyżej, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian.
 14. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian opłat Użytkownik GGwallet nie zgłosi sprzeciwu oznacza to jego zgodę na zmiany.
 15. Wypowiedzenie Umowy GGwallet oraz sprzeciw wobec zmian Umowy GGwallet może zostać złożone w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres ggwallet@gg.pl.

X. Procedura płatności kartami płatniczymi (zasilenie Rachunku GGwallet).

 1. Jedną z metod zasilenia Rachunku GGwallet jest skorzystanie z bramki płatniczej PayU.
 2. Jeżeli Wpłacający wybrał metodę płatności wymienioną w pkt 1 powyżej, wówczas zostanie przekierowany na stronę PayU.
 3. W celu zlecenia transakcji płatniczej, Wpłacający powinien postępować zgodnie z procedurą wyświetlaną w serwisie PayU.
 4. Płatności można dokonać kartą płatniczą VISA lub MASTERCARD.
 5. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia PayU. Płatność odbywa się na zabezpieczonej stronie transakcyjnej PayU.
 6. Fintecom nie ma dostępu do danych karty Wpłacającego. Są one przechowywane przez PayU. Wpłacający dokonując płatności za pośrednictwem PayU akceptuje Politykę prywatności PayU.
 7. Zasady realizacji transakcji przez PayU, są określone w regulaminie PayU dostępnym dla Wpłacającego podczas dokonywania płatności za pośrednictwem PayU oraz na stronie: https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf

XI. Limity

 1. Warunkiem złożenia Zlecenia Płatniczego, jest posiadanie środków pieniężnych na Rachunku GGwallet w wartości odpowiadającej, co najmniej kwocie Zlecenia Płatniczego, z uwzględnieniem pkt 3 rozdziału IX Regulaminu.
 2. Fintecom zastrzega sobie prawo do sprawdzenia Użytkownika GGwallet w zewnętrznych bazach danych, w tym na listach sankcyjnych.
 3. Przelewy pomiędzy Użytkownikami GGwallet, są wolne od limitów.
 4. Maksymalna wartość środków pieniężnych przekazywanych na indywidualny Rachunek GGwallet, w ramach pojedynczej transakcji, nie może przekraczać:
  1. 200,00 zł (dwustu złotych) – dla płatności dokonywanej za pośrednictwem bramki płatniczej PayU,
  2. 1 000,00 zł (jednego tysiąca złotych) – dla płatności dokonanych przelewem bankowym bezpośrednio na Rachunek GGwallet.
 5. Wpłaty powyżej wartości wskazanych w pkt 4 powyżej będą zwracane Wpłacającemu.
 6. Wpłaty gotówkowe na Rachunek GGwallet nie są akceptowane.

XII. Realizacja wpłat.

 1. Fintecom udostępnia na Rachunku GGwallet kwotę wpłaty pomniejszoną o należne Fintecom opłaty natychmiast po uznaniu tą kwotą rachunku bankowego Fintecom.
 2. Informacje o przyjętych na Rachunek GGwallet wpłatach udostępniane są Użytkownikowi GGwallet przez Fintecom na Koncie GGwallet niezwłocznie po ich wykonaniu. Fintecom podaje informacje o wysokości pełnej kwoty wpłaty oraz o wysokości pobranych opłat.
 3. Wpłaty są realizowane przez Fintecom zgodnie z unikatowym identyfikatorem, bez względu na inne informacje o odbiorcy. Unikatowym identyfikatorem jest numer Rachunku GGwallet lub QR kod.
 4. Jeżeli podany unikatowy identyfikator jest nieprawidłowy, Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie wpłaty.

XIII. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku GGwallet. 

 1. Z zastrzeżeniem rozdziału XI Regulaminu, Użytkownik GGwallet może w dowolnej chwili wypłacić zgromadzone na Rachunku GGwallet środki poprzez złożenie Zlecenia Płatniczego (polecenie wypłaty).
 2. Fintecom dokona wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku GGwallet na Rachunek Użytkownika, z którego Użytkownik GG dokonał przelewu weryfikacyjnego, w celu zweryfikowania swojego konta GG (Weryfikacja I poziomu), z zastrzeżeniem zdania następnego. Użytkownik GGwallet może dokonać zmiany Rachunku Użytkownika i wskazać inny, właściwy do wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku GGwallet, rachunek bankowy lub rachunek w jednej ze spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, którego jest posiadaczem lub współposiadaczem, wyłącznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (BOK) Fintecom, adres e-mail: ggwallet@gg.pl.
 3. Wypłata wykonywana jest w ciężar środków na Rachunku GGwallet. Wypłata środków może zostać zainicjowana przez Użytkownika GGwallet, jeżeli wysokość dostępnego salda i wartość wypłacanej kwoty wynosi, co najmniej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
 4. Zlecając wypłatę Użytkownik GGwallet zobowiązany jest podać kwotę wypłaty. Wypłata realizowana jest w złotych. Autoryzacja wypłaty następuje poprzez potwierdzenie wprowadzonych danych (na kolejnym ekranie) i ich zatwierdzenie numerem PIN ustanowionym przez Użytkownika GGwallet. Autoryzacja wypłaty oznacza wyrażenie przez Użytkownika GGwallet zgody na wykonanie wypłaty na Rachunek Użytkownika.
 5. Momentem otrzymania Zlecenia Płatniczego jest moment, w którym Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane przez Fintecom. Zlecenia Płatnicze otrzymane w dniu innym niż Dzień Roboczy lub po godzinie 14: 00 w Dniu Roboczym uważa się za otrzymane następnego Dnia Roboczego.
 6. Zlecenia Płatnicze pomiędzy Użytkownikami GGwallet, są realizowane w czasie rzeczywistym, całą dobę przez 7 dni w tygodniu (24/7).
 7. Użytkownik GGwallet nie może odwołać otrzymanego przez Fintecom Zlecenia Płatniczego ani wycofać zgody na wykonanie otrzymanego przez Fintecom Zlecenia Płatniczego.
 8. Fintecom wykonuje Zlecenie Płatnicze poprzez doprowadzenie do uznania rachunku dostawcy usług płatniczych prowadzącego Rachunek Użytkownika (lub inny rachunek wskazany przez Użytkownika GGwallet zgodnie z pkt 2 zdanie drugie powyżej) kwotą wypłaty nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po dniu otrzymania przez Fintecom Zlecenia Płatniczego zgodnie z pkt 5 powyżej.
 9. Po dokonaniu wypłaty środków z Rachunku GGwallet Fintecom dostarcza Użytkownikowi GGwallet, poprzez komunikat na ekranie Aplikacji GGwallet, informacje umożliwiające zidentyfikowanie płatności
  i jej kwoty. Użytkownik GGwallet ma możliwość sprawdzenia informacji umożliwiających zidentyfikowanie płatności w zakładce „Historia”, dostępnej w Aplikacji GGwallet.
 10. Brak wystarczającej wartości środków pieniężnych na Rachunku GGwallet do wykonania Zlecenia Płatniczego skutkuje odmową jego wykonania.
 11. Wypłaty są realizowane przez Fintecom zgodnie z unikatowym identyfikatorem, bez względu na inne informacje o odbiorcy podane w Zleceniu Płatniczym. Unikatowym identyfikatorem jest numer Rachunku Użytkownika (lub inny rachunek wskazany przez Użytkownika GGwallet zgodnie z pkt 2 zdanie drugie powyżej).
 12. Jeżeli podany unikatowy identyfikator jest nieprawidłowy, Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie wypłaty. Fintecom jest jednak zobowiązana podjąć działania w celu odzyskania kwoty wypłaty wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

XIV. Odmowa wykonania Zlecenia Płatniczego i wstrzymanie transakcji 

 1. Fintecom jest uprawniona do odmowy wykonania autoryzowanego Zlecenia Płatniczego, jeżeli nie spełnia ono wymogów określonych w Regulaminie, a także w sytuacjach określonych w przepisach prawa, w tym w następujących przypadkach:
  1. na Rachunku GGwallet brak jest wystarczających środków,
  2. gdy w treści Zlecenia Płatniczego występują nieprawidłowości, w tym braki, uniemożliwiające jego wykonanie,
  3. gdy obowiązek odmowy wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
  4. Użytkownik GGwallet nie zaktualizował (na prośbę Fintecom) swoich dokumentów,
  5. Użytkownik GGwallet dostarczył dokumenty nieczytelne, niekompletne lub nieaktualne,
  6. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik GGwallet działa na szkodę osób trzecich lub jego działanie może narazić Fintecom na utratę dobrego imienia,
  7. Użytkownik GGwallet korzysta z Aplikacji GGwallet do celów sprzecznych z zasadami komunikatora GG, np. do celów wymienionych w rozdziale XX pkt 7 i 8 Regulaminu.
 2. W przypadku odmowy wykonania autoryzowanego Zlecenia Płatniczego Fintecom powiadomi Użytkownika GGwallet o odmowie w najbliższym możliwym terminie oraz – jeżeli to możliwe – o przyczynach odmowy i o procedurze prostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów prawa. O odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego Fintecom powiadamia Użytkownika GGwallet poprzez przesłanie informacji w Aplikacji GGwallet.
 3. Fintecom może wstrzymać wykonanie transakcji płatniczej (wpłaty lub wypłaty) zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy AML.

XV. Blokada możliwości składania Zleceń Płatniczych

 1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia:
  1. że do danych logowania do Aplikacji GGwallet lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją GGwallet, dostęp uzyskała lub mogła uzyskać osoba nieuprawniona, w tym wskutek ich utraty, kradzieży lub przywłaszczenia,
  2. nieuprawnionego użycia Aplikacji GGwallet lub danych logowania do Aplikacji GGwallet, w szczególności dokonania czynności w Aplikacji GGwallet przez osobę nieuprawnioną,

Użytkownik GGwallet powinien niezwłocznie zgłosić Fintecom te okoliczności oraz przekazać polecenie zablokowania możliwości składania Zleceń Płatniczych.

 1. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, Użytkownik GGwallet dokonuje:
  1. wiadomością poczty elektronicznej na adres ggwallet@gg.pl, lub
  2. telefonicznie pod numerem telefonu 94 343 58 14.
 2. Fintecom jest uprawniona do zablokowania możliwości składania Zleceń Płatniczych:
  1. w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Aplikacji GGwallet,
  2. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem,
  3. w przypadkach określonych przepisami prawa.
 3. Fintecom informuje Użytkownika GGwallet o zablokowaniu możliwości składania Zleceń Płatniczych, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz informacji wysłanej w komunikatorze GG, przed zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe, niezwłocznie po zablokowaniu, chyba, że przepis prawa zakazuje powiadomienia lub powiadomienie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa.
 4. Do czasu wyjaśnienia przyczyny nałożenia blokady, środki pieniężne Użytkownika GGwallet na Rachunku GGwallet pozostają niedostępne dla Użytkownika GGwallet.
 5. Niezależnie od nałożonej blokady możliwości składania Zleceń Płatniczych, Rachunek GGwallet Użytkownika GGwallet może nadal być zasilany z zewnętrznego rachunku bankowego czy poprzez bramkę płatniczą, chyba, że z przyczyn określonych przepisami prawa blokadzie podlega Rachunek GGwallet.
 6. Fintecom odblokowuje możliwość składania Zleceń Płatniczych po ustaniu przyczyn blokady. Użytkownik GGwallet składa wniosek o odblokowanie możliwości składania Zleceń Płatniczych telefonicznie pod numerem telefonu: 94 343 58 14 lub wiadomością poczty elektronicznej na adres ggwallet@gg.pl.

XVI. Skargi i Reklamacje

 1. Użytkownik GGwallet ma dostęp do elektronicznej wersji historii płatności w czasie rzeczywistym, poprzez Aplikację GGwallet.
 2. W przypadku wątpliwości lub uwag dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi GGwallet przez Fintecom, a w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik GGwallet nie akceptuje dokonanej płatności, ma on prawo złożyć reklamację.
 3. Użytkownik GGwallet ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Usługi GGwallet. Zasady składania reklamacji opisane są w niniejszym rozdziale.
 4. Reklamacje dotyczące Usługi GGwallet, składane przez Użytkownika GGwallet, powinny być kierowane bezpośrednio do Fintecom. W przypadku ustalenia, że powód reklamacji nie leży po stronie Fintecom, przekaże on reklamację do instytucji finansowej, z jaką współpracuje, np. do PayU.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. unikatowy Identyfikator Użytkownika GGwallet, jakim jest jego numer GG,
  2. opis przedmiotu reklamacji,
  3. określenie żądania Użytkownika GGwallet,
  4. adres do korespondencji, a jeżeli Użytkownik GGwallet chce otrzymać odpowiedź na reklamacje pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej,

z zastrzeżeniem pkt 6 tego rozdziału.

 1. Zgłaszając reklamację dotyczącą wpłat na Rachunek GGwallet lub wypłat z Rachunku GGwallet Użytkownik GGwallet, oprócz danych wskazanych w pkt 5 powyżej, powinien przekazać w miarę możliwości również następujące informacje:
  1. unikatowy Identyfikator transakcji,
  2. datę i godzinę, w której reklamowana płatność miała miejsce,
  3. kwotę reklamowanej płatności,
  4. metodę płatności związanej z reklamowaną transakcją.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Fintecom braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Fintecom zwraca się do Użytkownika GGwallet o ich uzupełnienie w formie, w jakiej Użytkownik GGwallet złożył reklamację.
 3. Reklamacja może być złożona:
  1. pisemnie – na adres Fintecom wskazany w rozdziale I Regulaminu;
  2. elektronicznie – po zalogowaniu do Aplikacji GGwallet w zakładce „Pozostałe opcje” lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacje.ggwallet@gg.pl
  3. osobiście – w siedzibie Fintecom;
  4. telefonicznie – na numer telefonu 94 343 58 14.
 4. W każdym przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 15 dni od otrzymania reklamacji (z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 dni, Fintecom poinformuje Użytkownika GGwallet, który wystąpił z reklamacją, o:
  1. przyczynach opóźnienia,
  2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla wyjaśnienia sprawy,
  3. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 35 dni od dnia otrzymania reklamacji – jest to termin ostateczny.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu 15 dni lub w przypadkach szczególnie skomplikowanych – 35 dni, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Użytkownika GGwallet.
 7. Odpowiedź na reklamację udzielana jest jedynie Użytkownikowi GGwallet, który wystąpił z reklamacją i nie jest udzielana osobom trzecim.
 8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie wskazanej przez Użytkownika GGwallet w reklamacji. W przypadku braku określenia przez Użytkownika GGwallet preferowanej formy odpowiedzi na reklamację, Fintecom powiadomi Użytkownika GGwallet o sposobie rozpatrzenia reklamacji w postaci papierowej na adres Użytkownika GGwallet.
 9. Roszczenia podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Użytkownika GGwallet są realizowane przez Fintecom niezwłocznie, jednak w każdym wypadku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 10. Użytkownik GGwallet jest zobowiązany zgłaszać Fintecom niezwłocznie reklamacje dotyczące nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej wpłaty lub wypłaty. Użytkownik GGwallet będący konsumentem dokonuje zgłoszenia nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku GGwallet albo od dnia, w którym wypłata lub wpłata miała być wykonana. Użytkownik GGwallet niebędący konsumentem dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia obciążenia Rachunku GGwallet albo od dnia, w którym wpłata lub wypłata miała być wykonana. Niedokonanie zgłoszenia w terminach przewidzianych w niniejszym punkcie powoduje wygaśnięcie roszczeń Użytkownika GGwallet z tytułu nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej wpłaty lub wypłaty.
 11. W przypadku, gdy Użytkownik GGwallet będący osobą fizyczną nie będzie usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia reklamacji, jest on uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów z podmiotami rynku finansowego i wszystkimi osobami fizycznymi, również tymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Więcej informacji o procedurach rozwiązywania sporów stosowanych przez Rzecznika Finansowego znajduje się na stronie https://rf.gov.pl/.
 12. Użytkownik GGwallet może również wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl).
 13. Fintecom informuje również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu pozasądowego rozwiązania sporu. Z możliwości tej mogą skorzystać Użytkownicy GGwallet będący konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Platforma ODR jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 14. Użytkownik GGwallet, który uważa, że działania Fintecom naruszają przepisy prawa może wnieść skargę do Komisji Nadzoru Finansowego.
 15. Jeżeli rozstrzygnięcie polubowne nie zostanie osiągnięte, to nierozwiązane w drodze polubownej spory, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Polsce.
 16. Odpowiedź na reklamację niedotyczącą usług płatniczych, jest udzielana w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
 17. Reklamacja niedotycząca usług płatniczych, powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, numer GG, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 18. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w pkt 21-22 powyżej, Fintecom powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji, wiadomością w Aplikacji GGwallet albo pocztą elektroniczną (e-mail) – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

XVII. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 1. Wszystkie operacje dokonywane za pośrednictwem Konta GGwallet są monitorowane zgodnie z wewnętrzną „Procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Fintecom S.A.”
 2. W związku ze stosowanymi w Fintecom środkami bezpieczeństwa finansowego, Fintecom ma prawo i – w stosownym wypadku – obowiązek w szczególności:
  1. weryfikować Użytkowników zakładających Konto GGwallet,
  2. weryfikować Użytkowników GGwallet względem międzynarodowych list sankcyjnych oraz list PEP,
  3. raportować transakcje podejrzane oraz ponadprogowe do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
 3. Zgodnie z Ustawą AML, Fintecom raportuje do GIIF transakcje ponadprogowe o wartości powyżej 15 000 EUR. Raportowanie dotyczy zarówno Wspierających, jak również Użytkowników GGwallet.

XVIII. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik GGwallet będący konsumentem odpowiada w całości za nieautoryzowane wypłaty:
  1. do których doprowadził umyślnie,
  2. dokonane przed zgłoszeniem, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 15 Regulaminu, do których Użytkownik GGwallet doprowadził wskutek naruszenia obowiązków określonych w rozdziale VII Regulaminu umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.
 2. Użytkownik GGwallet będący konsumentem odpowiada za nieautoryzowane wypłaty inne niż określone w pkt 1 powyżej, do czasu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 15 Regulaminu do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 EUR (pięćdziesięciu euro), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania wypłaty, jeżeli nieautoryzowana wypłata jest skutkiem:
  1. posłużenia się utraconymi przez Użytkownika GGwallet albo skradzionymi Użytkownikowi GGwallet danymi logowania do Aplikacji GGwallet,
  2. przywłaszczenia danych logowania do Aplikacji GGwallet lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją GGwallet.
 3. Użytkownik GGwallet będący konsumentem nie odpowiada za nieautoryzowane wypłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, w przypadku, gdy:
  1. nie miał on możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia danych logowania do Aplikacji GGwallet lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją GGwallet przed wykonaniem wypłaty, z wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik GGwallet działał umyślnie;
  2. utrata danych logowania do Aplikacji GGwallet lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją GGwallet przed wykonaniem wypłaty została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika Fintecom albo świadczącego usługi na rzecz Fintecom dostawcy usług technicznych wspierających świadczenie usług płatniczych, który nie wchodzi w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem wypłaty oraz nie jest dostawcą usługi inicjowania transakcji płatniczej i usługi dostępu do informacji o rachunku.
 4. Użytkownik GGwallet będący konsumentem nie odpowiada za nieautoryzowane wypłaty, w przypadku, gdy Fintecom, wbrew obowiązkowi zastosowania silnego uwierzytelniania do takiej wypłaty wynikającemu z przepisów prawa, nie wymaga silnego uwierzytelniania takiej wypłaty, chyba, że Użytkownik GGwallet działał umyślnie.
 5. Użytkownik GGwallet będący konsumentem nie odpowiada za nieautoryzowane wypłaty inne niż wskazane w pkt 1-4 niniejszego rozdziału, jeżeli Fintecom nie zapewniła środków umożliwiających zgłoszenie, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 15 Regulaminu. Użytkownika GGwallet obciążają wyłącznie nieautoryzowane wypłaty, do których Użytkownik GGwallet doprowadził umyślnie.
 6. Użytkownik GGwallet niebędący konsumentem ponosi w pełni odpowiedzialność za wypłaty zlecone z wykorzystaniem danych logowania do Aplikacji GGwallet, w tym za wypłaty zlecone przez osoby, którym Użytkownik GGwallet udostępnił dane logowania do Aplikacji GGwallet oraz złożone przez osoby nieuprawnione, w szczególności w rezultacie uzyskania przez te osoby danych logowania do Aplikacji GGwallet, bez względu na sposób ich uzyskania przez osoby nieuprawnione i dojścia do złożenia lub realizacji wypłaty i bez względu na zawinienie Użytkownika GGwallet, za wyjątkiem nieautoryzowanych wypłat, do których doszło z winy Fintecom. Użytkownika GGwallet niebędącego konsumentem nie obciążają skutki wypłat zleconych przez osoby nieuprawnione po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 15 Regulaminu, z wyjątkiem wypłat zleconych w wyniku umyślnego działania Użytkownika GGwallet niebędącego konsumentem.
 7. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej wypłaty Fintecom jest zobowiązana niezwłocznie, nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej wypłaty lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, przywrócić obciążony Rachunek GGwallet do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana wypłata, w zakresie, w jakim Fintecom ponosi odpowiedzialność za tę nieautoryzowaną wypłatę. Fintecom nie ma obowiązku dokonywać przywrócenia obciążonego Rachunku GGwallet zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, w przypadku, gdy Fintecom ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.
 8. W przypadku, gdy Fintecom dokona zwrotu kwoty wypłaty, pomimo że nie zaistniały przesłanki odpowiedzialności Fintecom wobec Użytkownika GGwallet za nieautoryzowaną wypłatę, Użytkownik GGwallet jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu takiej kwoty Fintecom.
 9. Z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego rozdziału oraz rozdziału XVI pkt 15, rozdziału XII pkt 4 i rozdziału XIII pkt 11 Regulaminu, Fintecom ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wypłaty przez uznanie rachunku dostawcy prowadzącego Rachunek Użytkownika oraz wykonanie wpłaty na Rachunek GGwallet.
 10. W przypadku Użytkownika GGwallet będącego konsumentem, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania wypłaty inicjowanej bezpośrednio przez Użytkownika GGwallet przez uznanie rachunku dostawcy prowadzącego Rachunek Użytkownika, za które odpowiedzialność ponosi Fintecom, Fintecom niezwłocznie przywraca obciążony Rachunek GGwallet Użytkownika GGwallet będącego konsumentem do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie wypłaty. W przypadku, gdy Fintecom wykonał wypłaty z opóźnieniem, Fintecom działając w imieniu Użytkownika GGwallet będącego konsumentem wnioskuje do dostawcy prowadzącego Rachunek Użytkownika o dokonanie rozliczenia oprocentowania na Rachunku Użytkownika w taki sposób, jakby wypłata została wykonana prawidłowo. W przypadku Użytkownika GGwallet będącego konsumentem, Fintecom zwraca takiemu Użytkownikowi GGwallet kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej wypłaty, a w razie potrzeby przywraca obciążony Rachunek GGwallet do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca jej nienależyte wykonanie.
 11. W przypadku Użytkownika GGwallet będącego konsumentem, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania wpłaty na Rachunek GGwallet, za które odpowiedzialność ponosi Fintecom, Fintecom niezwłocznie uznaje Rachunek GGwallet odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia Rachunku GGwallet do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie wpłaty.
 12. Odpowiedzialność Fintecom określona w niniejszym rozdziale jest wyłączona, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wpłaty lub wypłaty wynika z siły wyższej lub zastosowania przepisów prawa.
 13. Użytkownik GGwallet będący konsumentem może wnioskować o podjęcie przez Fintecom działań w celu prześledzenia niewykonanej lub nienależycie wykonanej, w tym opóźnionej wypłaty. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik GGwallet składa drogą elektroniczną na adres e-mail: ggwallet@gg.pl lub poprzez wiadomość w Aplikacji GGwallet. O wyniku podjętych działań Fintecom informuje Użytkownika GGwallet poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość w Aplikacji GGwallet.
 14. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za spory oraz konflikty wynikłe pomiędzy Wpłacającym
  a Użytkownikiem GGwallet – chyba, że z przepisów prawa wynika co innego.
 15. Korzystanie z Konta GGwallet dla jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów np. oszustw czy prania pieniędzy jest surowo zabronione. Fintecom będzie zgłaszała wszelkie podejrzane działania do odpowiednich organów państwowych.
 16. Użytkownikom GGwallet zabrania się prób nadużyć, wykorzystywania lub obchodzenia restrykcji użytkowania nałożonych przez Fintecom dotyczących zapewnianych przez Fintecom Usług GGwallet.
 17. W zakresie odpowiedzialności Użytkownika GGwallet (a nie Fintecom) leży zapewnienie, że otrzymuje on darowizny od osób trzecich w ramach obowiązującego prawa lub otrzymuje płatności jedynie od osób lub firm za sprzedaż lub dostawę towarów czy usług, które Użytkownik GGwallet może dostarczać lub otrzymywać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Jeżeli Użytkownik GGwallet ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące legalności pochodzenia środków, to nie powinien używać do tego celu Konta GGwallet.

XIX. Kontakt z Użytkownikiem

 1. W celu korzystania z Usługi GGwallet, Użytkownik GGwallet musi spełnić minimalne wymogi techniczne i sprzętowe, tj. posiadać urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Wszelki kontakt oraz zgłoszenia, Użytkownik GGwallet może kierować do Fintecom za pośrednictwem ww. środków komunikacji.
 2. W związku ze świadczeniem Usługi GGwallet, Fintecom kontaktuje się z Użytkownikiem GGwallet przez e-mail, wiadomość systemową pozostawioną w Aplikacji GGwallet lub przez komunikator GG. Najczęstszym sposobem komunikacji jest wysłanie Użytkownikowi GGwallet wiadomości systemowej w jego Panelu Użytkownika GGwallet.
 3. Użytkownik GGwallet zobowiązany jest do regularnego odbierania i zapoznawania się z wiadomościami kierowanymi przez Fintecom.
 4. Użytkownik GGwallet podaje swój numer GG przy każdym kontakcie z obsługą Usługi GGwallet. W czasie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem czatu, w celu weryfikacji rozmówcy, Fintecom może poprosić o odpowiedź na dodatkowe pytania.
 5. Za pośrednictwem komunikatora GG lub wiadomości e-mail Fintecom może przesyłać informacje o zmianach w funkcjonowaniu Aplikacji GGwallet lub Usługi GGwallet, zmianach w Regulaminie lub Polityce Prywatności, przerwach technicznych lub inne istotne powiadomienia w związku ze świadczoną Usługą GGwallet.
 6. Użytkownik GGwallet może skontaktować się z Fintecom w dowolnym momencie przesyłając wiadomość do Działu Obsługi Użytkownika Usługi GGwallet.

XX. Zakończenie świadczenia Usługi GGwallet.

 1. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy GGwallet (założenia konta) odstąpić od Umowy GGwallet bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 2 poniżej, przesyłając Fintecom stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku rozpoczętego na żądanie Użytkownika GGwallet świadczenia Usługi GGwallet, przed upływem terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Fintecom ma prawo żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za Usługę GGwallet rzeczywiście wykonaną.
 3. Postanowienie pkt 2 powyżej oznacza, że Fintecom w przypadku odstąpienia przez Użytkownika GGwallet od Umowy GGwallet nie zwraca Użytkownikowi GGwallet pobranych opłat za świadczenie Usługi GGwallet od dnia zawarcia Umowy GGwallet do chwili otrzymania przez Fintecom oświadczenia o odstąpieniu od Umowy GGwallet.
 4. Użytkownik GGwallet ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę GGwallet, a tym samym zażądać dezaktywowania swojego Konta GGwallet i zrezygnować z Usługi GGwallet z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może być złożone poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta GGwallet w wiadomości w Panelu Użytkownika GGwallet, w ustawieniach Konta GGwallet, jak również poprzez przesłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem o żądaniu usunięcia Konta GGwallet na adres ggwallet@gg.pl (ze względów bezpieczeństwa wiadomość powinna być wysłana z adresu e-mail przypisanego do Konta GGwallet).
 5. Dezaktywacja Konta GGwallet nie oznacza automatycznego usunięcia posiadanych przez Fintecom danych osobowych Użytkowników GGwallet. Na mocy przepisów prawa (m.in. Ustawa AML), dane te wraz z historią transakcji będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od dnia, w którym zakończono świadczenie Usługi GGwallet Użytkownikowi GGwallet.
 6. Fintecom może wypowiedzieć Umowę GGwallet z Użytkownikiem GGwallet będącym konsumentem z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Fintecom może wypowiedzieć Umowę GGwallet z innym Użytkownikiem GGwallet niż Użytkownik GGwallet, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 1. Jeżeli Użytkownik GGwallet jest konsumentem, wypowiedzenie Umowy GGwallet przez Fintecom, o którym mowa w pkt 6 powyżej, może nastąpić z następujących ważnych przyczyn:
  1. Użytkownik GGwallet rażąco naruszył niniejszy Regulamin,
  2. Użytkownik GGwallet naruszył lub nastąpiło uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa powszechnie obowiązującego w związku z korzystaniem z Usługi GGwallet,
  3. nastąpiło uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik GGwallet zaangażowany jest w pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność przestępczą,
  4. Użytkownik GGwallet nie dostarczył Wymaganych dokumentów lub odmawia ich uzupełnienia i aktualizacji,
  5. Użytkownik używa Konta GGwallet w celach niezgodnych z zasadami obowiązującymi w Usłudze GGwallet oraz w komunikatorze GG, określonych w Regulaminie Platformy GG

jeżeli mimo wezwania takiego Użytkownika GGwallet do zaprzestania naruszeń lub przedłożenia Wymaganych dokumentów pod rygorem zawieszenia lub zamknięcia Konta GGwallet tego Użytkownika GGwallet i upływu wyznaczonego terminu, naruszenia/nieprawidłowości nadal występują.

 1. Nie są dozwolone działania zmierzające do używania Konta GGwallet do:
  1. dokonywania płatności za treści o charakterze pornograficznym,
  2. dokonywania płatności za sprzedaż zdjęć, filmów i akcesoriów o charakterze erotycznym,
  3. bezprawnego wykorzystania wizerunku, kradzieży tożsamości lub podszywania się pod inną osobę, naruszania cudzych praw do znaków towarowych itp.,
  4. oszustwa czy nakłaniania do nieuzasadnionych przelewów pieniężnych,
  5. namawianie do inwestycji finansowych bez stosownych zezwoleń (jeśli są wymagane) lub z naruszeniem prawa,
  6. naruszania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej przysługujących Fintecom, innym Użytkownikom GG lub osobom trzecim.
 2. Zamknięcie Konta GGwallet z inicjatywy Fintecom lub Użytkownika GGwallet oznaczać będzie zwrot zgromadzonych na Rachunku GGwallet środków na Rachunek Użytkownika (lub inny rachunek wskazany przez Użytkownika GGwallet zgodnie z treścią pkt 2 zdanie drugie rozdziału XIII Regulaminu), z zastrzeżeniem, że Fintecom nie otrzymała żądania z GIIF czy prokuratury nakazującego zabezpieczenie środków Użytkownika GGwallet znajdujących się na Rachunku GGwallet.
 3. Zwrot nierozliczonego salda zamkniętego Rachunku GGwallet nastąpi w ciągu 7 Dni Roboczych.
 4. Fintecom wypowiada Umowę GGwallet na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji (w szczególności drogą elektroniczną) ze wskazaniem powodów wypowiedzenia.

XXI. Postanowienia Końcowe

 1. Umowa GGwallet zawierana jest na podstawie i zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku, w którym Użytkownik GGwallet nie jest konsumentem, Fintecom jest uprawniona do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie dopuszczonym przez prawo.
 3. W przypadku, w którym Użytkownik GGwallet jest konsumentem, Fintecom jest uprawniona do zmiany postanowień Regulaminu jedynie w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;
  2. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
  3. w przypadku zmiany w ofercie Fintecom ze względu na:
   1. wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie: 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Użytkownika GG/Użytkownika GGwallet obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się z kosztami Użytkownika GG/Użytkownika GGwallet,
   2. poprawienie przez Fintecom istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Fintecom, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami,
   3. zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Fintecom ze względu na ustanie umowy pomiędzy Fintecom a podmiotem, z którego usług Fintecom korzysta świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub zmianą przepisów prawa regulujących świadczone przez Fintecom usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, lub wystąpienie istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy GGwallet lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy GGwallet, – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług;
  4. zapobieganie naruszeniom Regulaminu przez Użytkowników GGwallet lub przeciwdziałanie nadużyciom popełnianym przez Użytkowników GGwallet na szkodę innych Użytkowników GGwallet, Fintecom lub osób trzecich;
  5. usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  6. zmiana w zakresie procedury Rejestracji lub zawierania Umowy GGwallet;
  7. zmiana w zakresie nazw, adresów, linków (łączy) lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
  8. usprawnienie obsługi Użytkowników GGwallet.
 4. O zmianach Regulaminu Fintecom poinformuje Użytkownika GGwallet poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://www.gg.pl/info/ggwallet oraz poprzez wiadomości e-mail przesyłane na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji konta Użytkownika GG (dodatkowo za pośrednictwem komunikatora GG).
 5. Jeżeli Użytkownik GGwallet jest konsumentem, powiadomienie, o którym mowa w pkt 4 powyżej następuje najpóźniej na dwa miesiące przed datą wejścia w życie zmian. Użytkowników GGwallet niebędących konsumentami Fintecom powiadomi o proponowanych zmianach nie później niż na 14 dni przed datą ich wejścia w życie.
 6. Do daty wejścia w życie zmian Użytkownik GGwallet ma prawo:
  1. wypowiedzieć Umowę GGwallet ze skutkiem natychmiastowym,
  2. zgłosić sprzeciw – jeśli Użytkownik GGwallet nie wypowie Umowy GGwallet zgodnie z lit. a powyżej, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian.
 7. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu, Użytkownik GGwallet nie zgłosi sprzeciwu, oznacza to jego zgodę na zmiany.
 8. Wypowiedzenie Umowy GGwallet oraz sprzeciw wobec zmian Umowy GGwallet może zostać złożone w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres ggwallet@gg.pl lub poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem Aplikacji GGwallet. Wygaśnięcie lub wypowiedzenie Umowy GGwallet jest równoznaczne z zakończeniem świadczenia Usługi GGwallet oraz dezaktywowaniem Usługi GGwallet.
 9. Usługa GGwallet jest usługą przypisaną konkretnemu Użytkownikowi GG i bez zgody Fintecom nie może być przeniesiona na osobę trzecią.
 10. W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań Fintecom w stosunku do Użytkowników GGwallet, Użytkownikom GGwallet nie przysługuje rekompensata w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ponieważ Usługa GGwallet świadczona przez Fintecom nie jest usługą bankową ani powierniczą objętą gwarancjami publicznymi. Niemniej, środki Użytkowników GGwallet podlegają ochronie na wyodrębnionych kontach bankowych zgodnie z Ustawą o UP.
 11. Użytkownik GGwallet jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać prawidłowość operacji i saldo środków na Rachunku GGwallet.
 12. W razie zmiany danych niezbędnych do świadczenia usług w ramach Umowy GGwallet, obejmujących dane oraz informacje, o których mowa w rozdziale III pkt 5 lub w przypadku utraty dokumentu stwierdzającego tożsamość, Użytkownik GGwallet jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tych sytuacjach Fintecom, na piśmie lub drogą elektroniczną.
 13. W okresie obowiązywania Umowy GGwallet Użytkownik GGwallet ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień tej umowy oraz informacji określonych w art. 27 ustawy o UP, na trwałym nośniku informacji. Za zgodą Użytkownika GGwallet informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną lub zamieszczone na stronie internetowej.
 14. W zakresie maksymalnie dopuszczonym przez prawo, Fintecom i Użytkownik GGwallet niebędący konsumentem wyłączają w całości zastosowanie przepisów Ustawy o UP – chyba, że z postanowień Regulaminu wynika co innego.
 15. Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Użytkownikiem GGwallet a Fintecom jest prawo polskie.
 16. Walutą obsługiwaną przez Fintecom za wpłaty dokonywane na Rachunek GGwallet jest waluta polska (PLN).
 17. Umowa GGwallet zawierana jest w języku polskim. Podstawowym językiem wykorzystywanym w ramach świadczenia usług w ramach Umowy GGwallet, w tym w ramach kontaktu pomiędzy Użytkownikiem GGwallet a Fintecom, jest język polski.
 18. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością Fintecom w zakresie świadczenia usług płatniczych jest Komisja Nadzoru Finansowego.

DO POBRANIA:

REGULAMIN  dla Użytkowników GGwallet

REGULAMIN  dla wpłacających do GGwallet

aGGa Twoja asystentka AI