mapa

Regulamin dokonywania wpłat na Rachunek „Skarbonki GG”

Obowiązuje od dnia 12.03.2022 r.

PREAMBUŁA

„Skarbonka GG” jest Usługą dostępną, jako Aplikacja mobilna, będącą częścią Komunikatora GG, umożliwiającą dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz zweryfikowanych Użytkowników komunikatora GG, poszukujących wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie twórczej działalności czy też poszukujących środków na realizację prywatnych celów. Za pośrednictwem Skarbonki GG można również przekazać komuś finansowy prezent np. z okazji urodzin, jubileuszu, pokazać, że się o kimś pamięta czy wspiera jego zbiórkę. Środki finansowe zebrane przez Użytkownika do Skarbonki, mogą być przeznaczone na dowolny cel zgodny z Regulaminem.

Poniższy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usługi dokonywania wpłat na Rachunek „Skarbonki GG” świadczonej przez Fintecom. Regulamin określa prawa i obowiązki Wspierających oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fintecom, a także warunki świadczenia przez Fintecom usług płatniczych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi.

I. Definicje

 1. GG (dawniej Gadu-Gadu) – Komunikator internetowy, którego właścicielem jest Fintecom Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie.
 2. Fintecom – Fintecom Sp. z o. o. założona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Adres siedziby: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45; 75-502 Koszalin. Numer KRS 0000362067; REGON 320877907; NIP 6692501424; posiadająca status Krajowej Instytucji Płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (Nr zezwolenia IP4/2013). Kapitał zakładowy spółki wynosi 600 000 zł i został wpłacony w całości.
 3. KNF – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa; www.knf.gov.pl
 4. Rzecznik finansowy – oznacza Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl.
 5. GIIF – oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Adres: Departament Informacji Finansowej, Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
 6. PayU S.A. – firma świadcząca usługi płatnicze, za pośrednictwem, której można dokonać wpłat do Skarbonki GG. Administrator płatności dokonywanych m.in. za pośrednictwem kart płatniczych. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 7. Wspierający – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przekazuje wybranemu przez siebie Właścicielowi Skarbonki GG dobrowolne wsparcie, w dowolnej wysokości.
 8. Skarbonka GG – usługa świadczona przez Fintecom w komunikatorze GG, odpłatna dla Właścicieli Skarbonek. Usługa Skarbonki GG jest darmowa dla osób dokonujących wpłat na daną Skarbonkę.
 9. Rachunek Skarbonki – dedykowany wirtualny rachunek bankowy Fintecom, na którym gromadzone są środki wpłacane przez Wspierających na rzecz poszczególnych Użytkowników w ramach usługi „Skarbonka GG”.
 10. Regulamin -– niniejszy Regulamin dokonywania wpłat na Rachunek “Skarbonki GG”.
 11. Regulamin GG – Regulamin korzystania z usług komunikatora GG.
 12. Regulamin Usługi dla właścicieli Skarbonki GG – regulamin określający zasady świadczenia przez Fintecom usług płatniczych w Komunikatorze GG, w tym prawa i obowiązki Użytkowników GG wynikające z zawarcia przez nich Umowy o Instrument Płatniczy (Skarbonka GG), obejmującej zasady wydawania i korzystania przez Użytkowników z Instrumentu Płatniczego.
 13. Odbiorca wypłaty – osoba fizyczna lub firma posiadająca Rachunek w PLN w dowolnym banku w Polsce – właściciel Skarbonki GG.
 14. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach internetowej platformy komunikacyjnej GG polegająca na umożliwieniu Wspierającemu dokonywania wpłat na rachunek danej Skarbonki GG.
 15. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Wymagane dokumenty – kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika Skarbonki GGoraz dokumentu potwierdzającego jego adres zamieszkania. W przypadku Użytkownika firmowego także dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej oraz dane jej reprezentanta.
 17. Dane Osobowe – dane osobowe Wspierającego, zgromadzone przez Fintecom, zawarte na potwierdzeniach przelewów, oraz wszelkie inne informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zebrane od Wspierającego i przetwarzane przez Fintecom w celu prawidłowego świadczenia Usługi.
 18. Polityka Prywatności – dokument opisujący obowiązujące w serwisie GG zasady zbierania i przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w ramach świadczonych usług, dostępny na stronie: https://www.gg.pl/info/polityka-prywatnosci-od-dnia-12-03-2022-r/.
 19. Ustawa o UP – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 20. Ustawa AML – Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 21. Instrument Płatniczy – “Skarbonka GG” zbiór procedur wprowadzony przez Fintecom w ramach Aplikacji, wykorzystywany przez Właściciela Skarbonki GG do składania Zleceń Płatniczych.
 22. Przelew weryfikacyjny – przelew z Rachunku bankowego Użytkownika Skarbonki lub Rachunku bankowego, którego Użytkownik jest współposiadaczem i do którego przypisane są dane Użytkownika niezbędne do identyfikacji jego tożsamości, mający na celu weryfikację tożsamości Użytkownika.
 23. Rachunek bankowy Użytkownika – rachunek bankowy, którego posiadaczem lub współposiadaczem jest Użytkownik, będący właścicielem Skarbonki GG, służący do zasilania Instrumentu Płatniczego, na który Użytkownik może również zrealizować transfer środków z Instrumentu Płatniczego (wypłaty), oraz z którego Użytkownik może wykonać Przelew weryfikacyjny.
 24. Użytkownik GG – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która została zarejestrowana na platformie GG za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego, celem korzystania z Usługi Komunikatora GG, a której to osobie lub firmie przydzielono unikatowy numer GG.
 25. Właściciel Skarbonki GG (dalej: Użytkownik) – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która ukończyła proces Rejestracji i zakończyła przynajmniej proces Weryfikacji I poziomu oraz która prowadzi swoją Skarbonkę GG.
 26. Zweryfikowany właściciel Skarbonki GG – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która ukończyła proces Rejestracji i zakończyła proces Weryfikacji II poziomu;
 27. Weryfikacja I poziomu – potwierdzenie tożsamości Użytkownika, które polega na stwierdzeniu przez Fintecom zgodności podanych przez Użytkownika danych identyfikacyjnych tej osoby na podstawie Przelewu weryfikacyjnego.
 28. Weryfikacja II poziomu – potwierdzenie tożsamości Użytkownika na podstawie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego (lub innego dowodu tożsamości), dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania lub zweryfikowanego elektronicznie.

II. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin dokonywania wpłat na Rachunek “Skarbonki GG” (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez Fintecom usług płatniczych w Komunikatorze GG, w szczególności możliwości udzielenia dobrowolnego wsparcia poszczególnym Właścicielom Skarbonki GG.
 2. Prawa i obowiązki Właścicieli Skarbonek, wynikające z zawarcia przez nich Umowy o Instrument Płatniczy obejmującej zasady wydawania i korzystania przez Użytkowników GG z Instrumentu Płatniczego, zostały określone w oddzielnym regulaminie pt. „Regulamin Usługi dla właścicieli Skarbonki GG”.
 3. Fintecom Sp. z o.o. (dalej: „Fintecom”) prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: „Ustawa o UP”), będąc Krajową Instytucją Płatniczą wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług płatniczych pod numerem IP4/2013.
 4. Wspierający przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.Dokonanie wpłaty na rzecz Skarbonki Użytkownika oznacza, że Wspierający akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Administratorem danych osobowych osób Wspierających jest:
  1. Fintecom – w przypadku dokonywania wpłat przelewem bankowym, zgodnie z Polityką prywatności komunikatora GG,
  2. PayU – administrator płatności, w przypadku wybrania metody płatności innej, niż przelew bankowy.
 6. “Skarbonka GG” jest instrumentem płatniczym w rozumieniu Ustawy o UP.
 7. Usługa świadczona jest jedynie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. W celu skorzystania z Usługi, niezbędne jest posiadanie urządzenia stacjonarnego lub mobilnego z dostępem do sieci Internet.
 9. Regulamin udostępniany jest Wspierającemu na trwałym nośniku informacji przed zawarciem Umowy. Wspierający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zaakceptowaniem jego treści, co stanowi warunek konieczny do korzystania z usług płatniczych świadczonych przez Fintecom.

III. Weryfikacja konta Użytkownika GG

 1. Skarbonka GG może być założona jedynie dla zweryfikowanych użytkowników GG.
 2. Szczegóły dotyczące weryfikacji Właścicieli Skarbonek GG znajdują się w oddzielnym regulaminie pt. “Regulamin Usługi dla właścicieli Skarbonki GG”.
 3. Jeden zweryfikowany Użytkownik GG może posiadać tylko jedną Skarbonkę GG.
 4. Fintecom nie wydaje Instrumentu Płatniczego, jeżeli dane wskazane przez Użytkownika w procesie Wydania Instrumentu Płatniczego nie są zgodne z danymi Przelewu weryfikacyjnego.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja nie jest wymagana dla osób Wspierających i dokonujących dobrowolnej wpłaty na rzecz danej Skarbonki GG
 2. Rejestracja jest wymagana jedynie dla Właścicieli Skarbonek GG, gdzie na podstawie danych:
  1. przekazanych w trakcie rejestracji w Komunikatorze GG tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
  2. przekazanych wraz z przelewem weryfikacyjnym tj. imię, nazwisko, adres i numer konta bankowego, może być zarejestrowana tylko jedna Skarbonka GG.
 1. Po przekroczeniu limitu określonego w Regulaminie Usługi dla właścicieli Skarbonki GG, konieczne jest nadesłanie dokumentów pozwalających na pełną weryfikację Użytkownika Skarbonki GG (Weryfikacji II poziomu).

V. Opis Usługi „Skarbonka GG”

 1. Właściciel Skarbonki GG może korzystać z usługi, jeżeli jego konto GG zostało zweryfikowane przez Fintecom, przynajmniej za pomocą przelewu weryfikacyjnego (Weryfikacja I poziomu).
 2. Rejestracja i weryfikacja nie jest wymagana dla osób Wspierających.
 3. Środki w Skarbonce można zbierać na dowolny cel, który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz zasadami prowadzenia Kont GG określonych w Rozdziale III Regulaminu Platformy GG oraz określonymi w Rozdziale VI pkt 4 i 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Środki pieniężne wpłacane do Skarbonki Użytkownika, będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, na żadnym etapie nie będą łączone ze środkami własnymi Fintecom i będą podlegały ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie o UP.
 5. Dla każdej Skarbonki GG jest generowany oddzielny wirtualny rachunek do wpłaty, wraz z indywidualnym QR kodem.
 6. Rachunek konkretnej skarbonki Wspierający może zasilić na kilka sposobów:
  1. korzystając z bramki płatniczej obsługiwanej przez PayU S.A. ( płatność kartami, debetowymi, kredytowymi VISA lub Mastercard, BLIK, pay by link),
  2. dokonując przelewu bezpośrednio na numer konta bankowego przypisanego danej skarbonce,
  3. skanując telefonem QR kod (przypisany do danej skarbonki) i akceptując płatność w aplikacji mobilnej banku Wpłacającego.
 7. Nie ma możliwości zasilenia skarbonki za pośrednictwem wpłat gotówkowych. Dopuszczalna jest jedynie forma bezgotówkowa.
 8. Wpłat środków na rachunek skarbonki Użytkownika GG może dokonać dowolna osoba, również niebędąca zarejestrowanym Użytkownikiem GG.
 9. Ścieżka do bramki płatniczej PayU, jest widoczna na stronie www.gg.pl lub www.ggapp.com, na profilu publicznym Użytkownika GG.
 10. Wszystkie wpłaty na rzecz konkretnej Skarbonki są dla Wspierającego wolne od wszelkich opłat lub prowizji na rzecz Fintecom, niezależnie od instrumentu Płatniczego wykorzystanego do jej zasilenia
 11. Opłaty za prowadzenie Skarbonki GG i ewentualne podatki z tytułu darowizny, będzie ponosił jedynie jej Właściciel.

VI. Prawa i obowiązki Fintecom

 1. Fintecom umożliwia dokonywanie zasilenia konkretnej Skarbonki GG bez konieczności posiadania Konta Użytkownika GG
 2. Fintecom zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Wspierającego wyłącznie w zakresie uzyskanej od Wspierającego zgody na przetwarzanie danych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Fintecom zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności przy obsłudze zasileń Skarbonki.
 4. Fintecom ma prawo zawiesić lub zamknąć Skarbonkę GG bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  1. Właściciel Skarbonki naruszył jakiekolwiek postanowienie Regulaminu Usługi dla właścicieli „Skarbonki GG”,
  2. Właściciel Skarbonki naruszył lub nastąpiło uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa powszechnie obowiązującego,
  3. nastąpiło uzasadnione podejrzenie, że Wspierający lub Właściciel Skarbonki zaangażowany jest w jakąkolwiek nieuczciwą działalność, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność przestępczą,
  4. Właściciel Skarbonki nie dostarczył wymaganych dokumentów lub odmawia ich uzupełnienia i aktualizacji,
  5. Wspierający lub Właściciel Skarbonki używa Skarbonki w celach niezgodnych z zasadami obowiązującymi w komunikatorze GG, określonych w Regulaminie komunikatora GG.
 5. W szczególności, nie są tolerowane działania zmierzające do używania Skarbonki GG do:
  1. odpłatnego udostępniania lub przesyłania treści o charakterze pornograficznym
  2. sprzedaż zdjęć, filmów i akcesoriów o charakterze erotycznym,
  3. bezprawne wykorzystanie wizerunku, kradzież tożsamości lub podszywanie się pod inną osobę, naruszania cudzych praw do znaków towarowych itp.,
  4. oszustwa czy nakłanianie do nieuzasadnionych przelewów pieniężnych,
  5. namawianie do inwestycji finansowych bez stosownej licencji,
  6. naruszania praw autorskich przysługujących Fintecom lub innym osobom, w tym Użytkownikom,
  7. podawanie lub podszywanie się pod inną osobę.
 6. Dezaktywacja Skarbonki GG, nie oznacza automatycznego usunięcia posiadanych przez Fintecom danych osobowych osób Wpłacających na rzecz tej Skarbonki. Na mocy przepisów prawa (Ustawa AML), dane te wraz z historią wpłat będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od dnia, w którym Wpłacający dokonał wpłaty na rzecz danej Skarbonki GG.

VII. Prawa i obowiązki Wspierającego.

 1. Wspierający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
 2. Wspierający akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, że ma ukończone 18 lat.
 3. Wspierający ma prawo do złożenia reklamacji związanej z dokonaną wpłatą na rzecz Skarbonki GG. Zasady składania reklamacji opisane są w Rozdziale XIII Regulaminu.
 4. Wspierający akceptuje fakt, że od Właściciela Skarbonki zostanie pobrana prowizja, o której mowa w Rozdziale VIII pkt 3, ze środków pieniężnych wypłacanych ze Skarbonki.
 5. Oprócz prowizji, jaką pobierze Fintecom, określonej w Rozdziale VIII, na Właścicielu Skarbonki spoczywa ewentualny obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, który mówi, że opodatkowaniu podlega darowizna, od jednej osoby, o wartości przekraczającej 4 902,00 zł

VIII. Opłaty i prowizje

 1. Wszystkie wpłaty na rzecz konkretnej Skarbonki są dla wpłacającego (Wspierającego) wolne od wszelkich opłat lub prowizji, niezależnie od Instrumentu Płatniczego wykorzystanego do jej zasilenia.
 2. Wypłata środków ze Skarbonki może zostać zainicjowana przez jej właściciela, jeżeli wartość wypłacanej kwoty wynosi, co najmniej 100,00 zł, z wyjątkiem wypłaty końcowej związanej z rozliczeniem salda i zamknięciem Skarbonki.
 3. Wypłata środków zgromadzonych przez Użytkownika na jego rachunek bankowy, zostanie przez Fintecom obciążona opłatą w wysokości 5% wypłacanej kwoty.
 4. Prowizje pobierane są w ciężar środków pieniężnych powiązanych z Instrumentem Płatniczym.
 5. Fintecom zastrzega sobie prawo zmiany wysokości prowizji w przypadkach wzrostu poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu kosztów świadczenia usług, wzrostu cen energii, kosztów połączeń telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych, w przypadku wzrostu kosztów ponoszonych przez Fintecom w związku z eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych.

IX. Limity i ograniczenia

 1. Maksymalna wartość środków pieniężnych przekazywanych indywidualnej Skarbonce GG, w ramach pojedynczej transakcji, nie może przekraczać:
  1. 200,00 PLN – dla płatności dokonywanej za pośrednictwem bramki płatniczej PayU,
  2. 1 000,00 PLN – dla płatności dokonanych przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy powiązany z daną Skarbonką.
 2. Wpłaty gotówkowe nie są akceptowane.

X. Procedura płatności kartami płatniczymi (zasilenie Skarbonki GG)

 1. Jedną z metod zasilenia Skarbonki GG jest skorzystanie z bramki płatniczej, której Administratorem jest PayU S.A.
 2. Jeżeli Wspierający wybrał metodę płatności wymienioną w pkt 1, zostanie przekierowany na stronę PayU – Administratora Płatności.
 3. W celu dokonania płatności elektronicznej, Wspierający powinien postępować zgodnie z procedurą wyświetlaną w serwisie PayU.
 4. Obsługujemy jedynie karty płatnicze systemów VISA oraz MASTERCARD.
 5. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia PayU S.A. Płatność odbywa się na zabezpieczonej stronie transakcyjnej PayU S.A.
 6. Fintecom nie ma dostępu do danych Karty Wspierającego, dane Karty przechowuje Administrator Płatności, PayU S.A. Wspierający dokonując płatności za pośrednictwem PayU akceptuje Politykę Prywatności PayU.
 7. Warunkiem realizacji Transakcji jest:
  1. podanie kwoty transakcji,
  2. podanie prawidłowego numeru karty,
  3. podanie imienia i nazwiska właściciela karty,
  4. podanie daty ważności karty i jej trzycyfrowego numeru zabezpieczającego,
  5. pozytywna Autoryzacja Płatności.
 8. Pozytywna Autoryzacja Płatności dokonana będzie wyłącznie w odniesieniu do Kart, które:
  1. nie są zastrzeżone,
  2. nie upłynął ich termin ważności,
  3. bank Wydawca karty potwierdzi, że Użytkownik karty posiada dostępne środki na realizację Transakcji.

XI. Czas realizacji

 1. Czas konieczny do zaksięgowania zasilenia Skarbonki GG wynosi:
  1. około jednej godziny, jeżeli jako metodę płatności wybrano bramkę płatniczą PayU,
  2. od kilku godzin do maksymalnie jednego dnia roboczego, jeżeli do zasilenia Skarbonki wybrano tradycyjny przelew bankowy,
  3. w przypadku wpłat dokonywanych tradycyjnym przelewem bankowym w dni wolne od pracy i w święta, zaksięgowanie wpłaty następuje w kolejnym dniu roboczym.
 2. Czas realizacji wypłat ze Skarbonki określony jest w Regulaminie Usługi dla właścicieli “Skarbonki GG”.

XII. Blokada Instrumentu Płatniczego

 1. Fintecom zastrzega sobie prawo do dokonania blokady Instrumentu Płatniczego “Skarbonki GG”, zgodnie z Regulaminem Usługi dla właścicieli Skarbonki GG 
 2. Niezależnie od nałożonej blokady, Instrument Płatniczy tj. “Skarbonka GG”, może nadal być zasilany przez Wspierającego.
 3. Fintecom zdejmuje blokadę nałożoną na Instrument Płatniczy, jeżeli przestały istnieć podstawy do jej utrzymywania.
 4. W przypadku braku możliwości zdjęcia blokady z Instrumentu Płatniczego Użytkownika Skarbonki GG, wpłacane środki zostaną zwrócone Wspierającemu, w drodze standardowej procedury Reklamacyjnej.

XIII. Skargi i Reklamacje

 1. Wspierający ma prawo do złożenia reklamacji związanej z nienależytym wykonaniem usługi.
 2. Reklamacje dotyczące wpłat na rzecz Skarbonki GG, składane przez Wspierającego, powinny być kierowane bezpośrednio do Fintecom. W przypadku ustalenia, że powód reklamacji nie leży po stronie Fintecom, przekaże ona reklamację do firmy PayU S.A.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest znajomość, przez osobę składającą reklamację, wszelkich danych dotyczących transakcji.
 4. Reklamacja może być złożona:
  1. pisemnie – na adres Fintecom Sp. z o.o.
  2. elektronicznie – poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres: reklamacje.skarbonka@gg.pl
  3. osobiście – w siedzibie firmy,
  4. telefonicznie – na numer telefonu 94 343 58 14
 5. W każdym przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 15 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 dni, poinformujemy Wspierającego, który wystąpił z reklamacją o:
  1. przyczynach opóźnienia,
  2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla wyjaśnienia sprawy
  3. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 35 dni od dnia otrzymania reklamacji – jest to termin ostateczny
 7. W przypadku niedotrzymania terminu 15 dni lub w przypadkach szczególnie skomplikowanych – 35 dni, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Wspierającego.
 8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest jedynie Wspierającemu, który wystąpił z reklamacją i nie jest udzielana osobom trzecim.
 9. Odpowiedź udzielana jest w formie, w jakiej reklamacja została złożona. Na wniosek Wspierającego odpowiedź na reklamację dostarczana jest pocztą elektroniczną.
 10. Roszczenia podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Wspierającego, realizowane są przez Fintecom niezwłocznie, jednak w każdym wypadku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 11. Podstawa i zakres odpowiedzialności Fintecom wobec Wspierającego jest ograniczony wyłącznie do wysokości środków wpłaconych przez Wpłacającego na rzecz danej Skarbonki.
 12. Prawo do ubiegania się o rekompensatę za nieprawidłowo wykonaną usługę przysługuje Wspierającemu tylko wówczas, gdy bez zbędnej zwłoki powiadomi Fintecom o tym fakcie, nie później jednak niż w ciągu 13 miesięcy od daty dokonania wpłaty. Po tym terminie roszczenia Wpłacającego względem Fintecom z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie dokonanych wpłat na rzecz danej Skarbonki wygasają.
 13. Zgłaszając Reklamację Wspierający musi przekazać dodatkowo następujące informacje:
  1. unikatowy identyfikator właściciela Skarbonki, na którą dokonano wpłaty, jakim jest numer GG Użytkownika Skarbonki,
  2. unikatowy Identyfikator transakcji,
  3. datę reklamowanej wpłaty,
  4. godzinę, w której reklamowana wpłata miała miejsce,
  5. kwotę reklamowanej wpłaty,
  6. metodę płatności za pomocą, której dokonano wpłaty.
 14. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze standardowej procedury reklamacyjnej, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie.
 15. Jeżeli rozstrzygnięcie polubowne nie zostanie osiągnięte powstałe spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Fintecom Sp. z o.o.
 16. Wspierający niezadowolony z polubownego rozwiązania sporu ma prawo złożyć skargę do Rzecznika Finansowego.
 17. Wspierający może wnieść do organu sprawującego nadzór nad Fintecom (Komisja Nadzoru Finansowego) skargę na działanie Fintecom, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa oraz w przypadku odmowy świadczenia na rzecz Użytkownika usług płatniczych.

XIV. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 1. Wszystkie operacje dokonywane za pośrednictwem Skarbonki GG są monitorowane zgodnie z wewnętrzną “Procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Fintecom Sp. z o.o.”
 2. W związku ze stosowanymi w Fintecom środkami bezpieczeństwa finansowego, Fintecom ma prawo w szczególności:
  1. weryfikować Użytkowników zakładających Skarbonki GG,
  2. weryfikować Użytkowników skarbonki względem międzynarodowych list sankcyjnych oraz list PEP,
  3. raportować transakcje podejrzane czy ponadprogowe do GIIF.
 3. Zgodnie z Ustawą AML, Fintecom raportuje do GIIF transakcje ponadprogowe o wartości powyżej 15 000 EUR. Raportowanie dotyczy zarówno Wspierających jak również Użytkowników Skarbonki GG.

XV. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Fintecom ponosi odpowiedzialność do wysokości wkładów zgromadzonych w Skarbonce GG.
 2. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione na skutek opóźnień zawinionych przez osoby trzecie w tym m.in. przez banki polskie, przerwy w dostawie energii czy przerwy w łączności internetowej itp., które uniemożliwiają terminowe wykonanie Usługi.
 3. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za spory oraz konflikty wynikłe pomiędzy osobami wpłacającymi środki na Rachunek Skarbonki a Użytkownikiem.
 4. Fintecom jest zwolniony z obowiązku terminowego wypełnienia zobowiązań wynikających z Usługi, w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, na które Fintecom nie ma wpływu, a które uniemożliwiają wypełnienie zobowiązania.
 5. Wspierający zobowiązuje się do przejęcia pełnej odpowiedzialności za działania wynikłe z niedopełnienia przez Wspierającego należytej staranności w dostępie do własnego konta bankowego, karty płatniczej oraz informacji bezpieczeństwa przez osoby nieupoważnione.
 6. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności wobec Wspierających za powstałe w jakikolwiek sposób straty ani szkody pośrednie, utratę zysków ani potencjalnych korzyści.
 7. Niniejszy Regulamin nie nakłada na Fintecom jakiegokolwiek zobowiązania i obowiązków względem innego podmiotu niż Wspierający i nie mogą być one dochodzone na drodze prawnej przez podmioty inne niż Wspierający.
 8. Dokonywanie wpłat na konto Skarbonki GG dla jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów np. oszustw czy prania pieniędzy jest surowo zabronione. Fintecom będzie zgłaszała wszelkie podejrzane działania do odpowiednich organów państwowych.
 9. Wspierającym zabrania się prób nadużyć, wykorzystywania lub obchodzenia restrykcji nałożonych przez Fintecom dotyczących zapewnianych przez nas Usług.
 10. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Wspierający, a które uniemożliwiają mu poprawne dokonywanie wpłat na rzecz Skarbonki GG.

XVI. Kontakt z Fintecom

 1. W celu korzystania z Usługi oraz aby skutecznie komunikować się z Fintecom, Użytkownik musi spełnić minimalne wymogi techniczne i sprzętowe. tj. posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Wszelki kontakt oraz zgłoszenia, Wspierający może kierować do Fintecom za pośrednictwem w/w środków komunikacji.
 2. Wspierający może skontaktować się z Fintecom w dowolnym momencie przesyłając wiadomość do Działu Obsługi na adres skarbonka@gg.pl, lub telefonicznie – na numer telefonu 94 343 58 14
 3. Fintecom może skontaktować się ze Wspierającym, jeżeli Wspierający wcześniej podał Fintecom swoje dane kontaktowe (np. we wcześniejszej korespondencji z Fintecom).

XVII. Postanowienia Końcowe

 1. Skarbonki GG, są prowadzone na podstawie i zgodnie z prawem polskim.
 2. Fintecom zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu dokonywania wpłat na Rachunek „Skarbonki GG” w dowolnym momencie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu poinformowania o planowanej zmianie.
 3. Wszelkie inne zmiany, niemające istotnego wpływu na warunki świadczonej usługi, mogą być wprowadzane w trybie natychmiastowym
 4. Fintecom zobowiązuje się do zawiadamiania o wszelkich proponowanych zmianach poprzez podanie z odpowiednim wyprzedzeniem informacji na stronie internetowej https://www.gg.pl/info/skarbonka_gg.
 5. Proponowana zmiana wchodzi w życie, co najmniej dwa miesiące po dniu opublikowania informacji o zmianie.
 6. Jeżeli Wpłacający nie zgadza się na proponowane zmiany, nie może dokonywać wpłat na rzecz Skarbonki.
 7. “Skarbonka GG” w serwisie GG, jest Usługą przypisaną konkretnemu Użytkownikowi GG. Użytkownik nie ma prawa przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych warunków użytkowania na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej.
 8. W przypadku niemożności wywiązania się z zobowiązań Fintecom w stosunku do Wspierającego, Wspierającemu nie przysługuje rekompensata w ramach polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ponieważ Usługa świadczona przez Fintecom w ramach “Skarbonki GG”, nie jest Usługą bankową ani powierniczą objętą gwarancjami rządowymi. Niemniej jednak środki Wspierających podlegają ochronie na wyodrębnionych kontach bankowych zgodnie z Ustawą o UP.
 9. Fintecom zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Skarbonki GG, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 10. W okresie obowiązywania Umowy Wspierający ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 Ustawy o Usługach Płatniczych, na trwałym nośniku informacji. Za zgodą Wspierającego informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną lub zamieszczone na stronie internetowej.
 11. Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Wspierającym a Fintecom jest prawo polskie.
 12. Walutą obsługiwaną przez Fintecom jest waluta polska (PLN).
 13. Wszelkie spory ze Wspierającym rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296).
 14. Podstawowym językiem wykorzystywanym w ramach świadczenia usług, w tym w ramach kontaktu pomiędzy Wspierającym a Fintecom, jest język polski.
 15. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością Fintecom w zakresie świadczenia usług płatniczych jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN SKARBONKI GG – DLA WŁAŚCICIELI SKARBONEK

REGULAMIN DOKONYWANIA WPŁAT NA RACHUNEK SKARBONKI GG

aGGa Twoja asystentka AI