mapa

Regulamin Platformy GG do 11.03.2022

Poniższy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2019 r.
Pobierz regulamin

Dział I: Postanowienia ogólne.

Dział II: Rodzaje i zakres świadczonej usługi objętej Regulaminem.

Dział III: Warunki świadczenia usługi.

Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi oraz rozwiązywania umowy.

Dział V: Odpowiedzialność.

Dział VI: Własność intelektualna.

Dział VII: Tryb postępowania reklamacyjnego.

Dział VIII: Postanowienia końcowe.

Załącznik: Umowa licencyjna

Dział I. Postanowienia ogólne.

 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: „Regulamin”), o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) (dalej: „Ustawa”).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fintecom Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, z adresem siedziby: ul. Marszałka Piłsudskiego 45 75-502 Koszalin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalina IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000362067 (dalej: „Fintecom”), w ramach internetowej platformy komunikacyjnej, udostępnianej w systemie teleinformatycznym Fintecom (dalej: „Platforma”).
 3. System teleinformatyczny Fintecom obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 4. Świadczenie przez Fintecom usług drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikom określonych funkcjonalności Platformy, (w przypadku niektórych wraz z oprogramowaniem służącym do korzystania z nich), o swoistych cechach (dalej: „Funkcjonalności”) i następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych (dalej: „Usługa”).
 5. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:
  1. osób fizycznych posiadających pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 16 rok życia;
  2. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, które zaakceptowały Regulamin i zawarły umowę o świadczenie Usługi (dalej: „Użytkownik”).
 6. Fintecom zapewnia pod adresem: https://gg.pl/info/zagrozenia dostęp do informacji, o których mowa w przepisie art. 6 Ustawy.
 7. Usługa świadczona jest bezpłatnie. Poszczególne Funkcjonalności Usługi mogą być dostępne za wynagrodzeniem.
 8. Świadczenie Usługi bezpłatnie następuje w wyniku rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z udostępnionych Funkcjonalności Platformy.
 9. Udostępnienie Funkcjonalności za wynagrodzeniem następuje na indywidualne żądanie Użytkownika, po akceptacji przez Użytkownika regulaminu odpłatnego świadczenia Usługi.

Dział II: Rodzaje i zakres Usługi objętej Regulaminem.

 1. Fintecom świadczy w ramach Platformy Usługę o różnych Funkcjonalnościach.
 2. Funkcjonalnościami mogą być, w szczególności:
  1. przesyłanie komunikatów tekstowych,
  2. przesyłanie komunikatów graficznych,
  3. przesyłanie komunikatów tekstowo – graficznych,
  4. przesyłanie skompresowanych komunikatów multimedialnych,
  5. archiwizacja przesyłanych komunikatów,
  6. udostępnianie miejsca w zasobach systemu teleinformatycznego Fintecom (hosting) w celu przechowywania danych (plików) i ich synchronizacja pomiędzy systemem teleinformatycznym a urządzeniami końcowymi,
  7. udostępnianie innym Użytkownikom wprowadzonych danych (plików),
  8. zapewnianie możliwości korzystania z aplikacji rozszerzających Funkcjonalności, udostępnianych zarówno przez Fintecom jak i przez osoby trzecie.
 3. Fintecom udostępnia w ramach Platformy informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące Usługi lub Funkcjonalności, w postaci wyodrębnionej (m.in. pola graficzne, okienka pop-up i inne) lub poprzez odesłanie do instrukcji postępowania, z chwilą dokonywania przez Użytkownika określonych czynności przy użyciu narzędzi lub oprogramowania udostępnionych przez Fintecom, w ramach Usługi.
 4. Fintecom aktualizuje dane, o których mowa w ust. 3 w przypadku wprowadzenia zmian w zakresie świadczonej Usługi lub Funkcjonalności.
 5. Fintecom udostępnia pod adresem: https://gg.pl/info/parametry-techniczne informacje o zmianach parametrów dotyczących Funkcjonalności.
 6. Platforma umożliwia także dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie. W takim przypadku aplikacja nie stanowi części Platformy i korzystanie z niej przez Użytkownika nie stanowi korzystania z Usługi, o czym Użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji, a przekazanie danych z systemu teleinformatycznego Fintecom, wymaganych do korzystania z takiej aplikacji, następuje na żądanie i ryzyko Użytkownika. Zakończenie przez Użytkownika procesu instalacji aplikacji udostępnionej poprzez Platformę przez osobę trzecią, jest równoznaczne z wnioskiem Użytkownika do Fintecom o przekazywanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika danych osobowych, z systemu teleinformatycznego Fintecom. Deinstalacja danej aplikacji udostępnionej przez osoby trzecie jest równoznaczna z odwołaniem zgody Użytkownika na przekazywanie danych.

Dział III: Warunki świadczenia Usługi.

 1. Świadczenie Usługi wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • dostęp do Internetu,
  • urządzenie końcowe,
  • zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).
 1. Zasady wprowadzania i przechowywania danych w systemie teleinformatycznym Fintecom oraz wymagania techniczne Fintecom udostępnia pod adresem: https://gg.pl/info/polityka-prywatnoscii pod adresem: https://gg.pl/info/warunki-techniczne.
 2. Jeżeli Fintecom udostępnia oprogramowanie służące do korzystania z danej Funkcjonalności Użytkownik ma prawo korzystania z Usługi w tym zakresie jedynie za pomocą oprogramowania Fintecom lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego za zgodą i przez Fintecom. Korzystanie przez Użytkownika w takim przypadku z Usługi lub jej Funkcjonalności za pomocą oprogramowania podmiotów innych niż Fintecom lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego bez zgody Fintecom, stanowi naruszenie Regulaminu. Fintecom udostępnia pod adresem: https://gg.pl/info/lista-autoryzowanego-oprogramowania informacje o oprogramowaniu służącym do korzystania z danej Funkcjonalności udostępnianym przez Fintecom.
 3. Fintecom udostępnia w systemie teleinformatycznym Fintecom innym Użytkownikom, w celu świadczenia Usługi innym Użytkownikom, wybrane i wprowadzone przez Użytkownika dane.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet,
  2. korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw Fintecom lub osób trzecich,
  3. powstrzymywania się od masowego rejestrowania Kont GG w calach niezgodnych z przeznaczeniem Usługi.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:
  1. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  2. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa Fintecom lub osób trzecich,
  3. korzystania z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie Fintecom lub oprogramowanie osób trzecich udostępniane za zgodą Fintecom,
  4. dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Fintecom danych:
   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Fintecom lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi,
   2. niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy w rozumieniu Ustawy (spam),
   3. naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Fintecom lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
 7. Fintecom stosuje systemy techniczne w celu przeciwdziałania przypadkom niewłaściwego korzystania z Usług.
 8. Fintecom może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi lub Funkcjonalności w przypadku:
  1. naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw Fintecom lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
  2. niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę Regulaminu, w terminie określonym w Punkcie 2 ppkt (1) w Dziale VIII Regulaminu.
 9. Trwałe lub czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi może nastąpić między innymi w wyniku popełnienia następujących naruszeń Użytkownika:
  1. udostępnianie lub przesyłanie treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, obrażające uczucia religijne, namawiających do nienawiści i użycia przemocy, treści nieprzyzwoitych, obraźliwych lub innych naruszających prawo lub dobre obyczaje,
  2. stosowanie gróźb, nękania, stalkingu lub innych czynności naruszających prawa osób trzecich (naruszenia zgłaszane przez innych Użytkowników),
  3. bezprawne wykorzystanie wizerunku, kradzież tożsamości lub podszywanie się pod inną osobę,
  4. oszustwa, kradzież informacji, piractwo komputerowe lub naruszenia praw autorskich,
  5. wyłudzenia danych, nieuprawnione przechwytywanie danych, naruszenie integralności danych,
  6. inne czynności naruszające Regulamin, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet, prawo powszechnienie obowiązujące, prawa Fintecom lub prawa osób trzecich.
 10. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi oznacza wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym i jest nieodwracalne. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi Ponadto może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Fintecom, chyba że:
  1. przepisy prawa stanową inaczej, lub
  2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Fintecom nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi lub Funkcjonalności.
 11. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z:
  1. Usługi, lub
  2. jej Funkcjonalności.

  Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi może zostać odwołane po udzieleniu odpowiednich wyjaśnień ze strony Użytkownika w sprawie zaistniałych naruszeń.

 12. Fintecom może przetwarzać dane Użytkownika, któremu trwale zaprzestano świadczenia usługi, w celu i zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
 13. Na podstawie art 14. ust. 2 i 3 Ustawy Fintecom uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Fintecom w przypadku:
  1. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,
  2. uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
 14. W przypadku, o którym mowa w Punkcie 14, Fintecom niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na Numer GG Użytkownika.
 15. Fintecom zastrzega sobie prawo do blokowania rejestracji Konta GG w przypadku wykrycia prób masowej rejestracji Kont GG w celach naruszających Regulamin lub niezgodnych z przeznaczeniem Platformy GG.

Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia Usługi oraz rozwiązywania umowy.

 1. Świadczenie Usługi wymaga rejestracji Konta GG.
 2. Podczas rejestracji wymagane jest podanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika, danych osobowych.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik potwierdza, że ma ukończone 16 lat oraz przyjmuje odpowiedzialność za poprawność podanych danych. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, niektóre funkcjonalności Usługi mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika do czasu skorygowania danych.
 4. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Numer GG). Użytkownikowi nie przysługuje prawo rozporządzania Numerem GG w sposób inny, niż określony Regulaminem.
 5. W przypadku rozwiązania przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi (usunięcie konta), lub w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi przez Fintecom z powodu korzystania z Usługi przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem:
  1. Użytkownik traci prawo korzystania z Numeru GG,
  2. Fintecom przysługuje prawo do przyznania Numeru GG innemu Użytkownikowi,
  3. W przypadku numerów GG zakupionych w Oficjalnym Sklepie GG (https://shop.gg.pl/), Fintecom przysługuje prawo do przyznania Numeru GG innemu Użytkownikowi po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia ostatniego logowania do Usługi GG.
 6. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje z chwilą zaakceptowania Regulaminu i rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 7. Użytkownik zachowuje dostęp do Usługi za pomocą loginu i hasła.
 8. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
  1. na żądanie Użytkownika, lub
  2. przez Fintecom, w przypadkach wskazanych w Punkcie 8 Dziale III Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień Punktów 9-14.
 9. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez Fintecom w przypadku niekorzystania z niej (rozumianego jako brak logowania do Usługi) nieprzerwanie przez okres:
  1. Co najmniej 12 miesięcy
  2. Co najmniej 24 miesięcy – w przypadku numerów GG zakupionych w Oficjalnym Sklepie GG
 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi może powodować usunięcie z systemu teleinformatycznego Fintecom wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika, chyba że:
  1. przepisy prawa stanową inaczej, lub
  2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Fintecom nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi lub Funkcjonalności.
 11. W przypadku gdy Użytkownik dokonał więcej niż jednej rejestracji, skutek rozwiązania umowy o świadczenie Usługi nastąpi jedynie w odniesieniu do dostępu do Usługi zindywidualizowanego odpowiednim Numerem GG.
 12. Administratorem danych osobowych jest Fintecom.
 13. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia Usługi zawarte są w Polityce Prywatności.

Dział V: Odpowiedzialność.

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
 2. Użytkownik korzysta z:
  1. Usługi, zgodnie z niniejszym Regulaminem
  2. usług świadczonych przez osoby trzecie, na własne ryzyko. Korzystanie z usług udostępnionych w komunikatorze GG przez osoby trzecie, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Fintecom związanej ze świadczeniem Usługi w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. Fintecom ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 4. Zgodnie z przepisem art. 14 Ustawy, Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników i przechowywane w systemie teleinformatycznym Fintecom.
 5. Zgodnie z przepisem art. 13 Ustawy, Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za transmitowane dane zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu (innego Użytkownika).
 6. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.
 7. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki korzystania przez Użytkowników z aplikacji, do których dostęp umożliwia Platforma, jednakże udostępnionych przez osoby trzecie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji.
 8. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Fintecom z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Fintecom,
  2. następstwa korzystania przez Użytkowników z Usługi lub jej Funkcjonalności za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie Fintecom lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego za zgodą i przez Fintecom, wskazanych pod adresem: https://gg.pl/info/lista-autoryzowanego-oprogramowania.
  3. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła.
 9. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

Dział VI. Własność intelektualna

 1. Fintecom przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 poz. 24 poz. 83 z późn. zm), oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w ramach Platformy, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
 5. Zasady korzystania z oprogramowania udostępnianego przez Fintecom określają odpowiednie umowy licencyjne.
 6. Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania udostępnianego przez Fintecom w celu świadczenia Usługi stanowi jako załącznik część Regulaminu.

Dział VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:
  1. niewykonania Usługi, lub
  2. nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacja może być złożona w następujących formach:
  1. forma pisemna, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 45 75-502 Koszalin,
  2. forma elektroniczna, za pomocą adresu e-mail: reklamacje@gg.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko reklamującego,
  2. adres e-mail podany przy rejestracji
  3. indentyfikator, pod jakim Użytkownik występuje na Platformie (Numer GG)
  4. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W uzasadnionych przypadkach, jeśli rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, Fintecom może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym reklamujący zostanie poinformowany.
 5. Jeśli reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Fintecom niezwłocznie wezwie reklamującego do uzupełnienia zgłoszenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.
 6. Reklamujący jest informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

Dział VIII. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie:
  1. z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni; w przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest złożyć Fintecom stosowne oświadczenie, w tym poprzez system teleinformatyczny Fintecom, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Usługi.
  2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników.
 3. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Polubowne rozwiązywanie sporów: Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
 5. Fintecom zastrzega, że korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Fintecom.

 

Załącznik – Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania udostępnianego przez Fintecom w celu świadczenia Usługi

 1. Oprogramowanie udostępniane przez Fintecom w celu świadczenia Usługi jest programem komputerowym (dalej: „Program”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) (dalej: „prawo autorskie”).
 2. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do Programu, jako do całości, jak i jego poszczególnych części z wyłączeniem oprogramowania pochodzącego od osób trzecich implementowanego do Programu, przysługują Fintecom.
 3. Fintecom upoważnia Użytkownika do korzystania z Programu (dalej: „Licencja”) w sposób określony przepisami prawa autorskiego dla programów komputerowych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, przez osobę która weszła legalnie w jego posiadanie, z wyłączeniem prawa do poprawiania błędów Programu.
 4. W związku z przeznaczeniem Programu, zakres udzielonej Licencji (upoważnienia określonego w pkt. 3 powyżej) ograniczony jest do korzystania przez Użytkownika z Usługi na warunkach Regulaminu.
 5. Fintecom nie udziela Użytkownikowi prawa do wykorzystywania znaków towarowych Fintecom.
 6. Wszystkie prawa do utworów niebędących programami komputerowymi uzewnętrznionych w strukturze Programu (fotografie, animacje, obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, muzyka, teksty i inne), z wyłączeniem utworów pochodzących od osób trzecich, przysługują Fintecom i zgodnie z postanowieniami Licencji możliwe jest korzystanie z nich wyłącznie w zakresie korzystania przez Użytkownika z Usługi na warunkach Regulaminu.
 7. Wszystkie prawa do treści, do których Program zapewnia dostęp, przysługują dysponentom takich treści (dalej: „treści osób trzecich”). Fintecom nie udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z treści osób trzecich. Treści osób trzecich mogą być chronione prawem autorskim lub innym prawem lub umowami międzynarodowymi i korzystanie z nich w sposób sprzeczny z wolą uprawnionego może stanowić naruszenie praw osób trzecich.
 8. Licencja wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 9. Fintecom nie gwarantuje przydatności Programu do założonego przez Użytkownika zastosowania.
 10. Użytkownik korzysta z Programu na własne ryzyko.
 11. Fintecom zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji za 15 dniowym terminem wypowiedzenia.
 12. Program może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje służące ulepszaniu oraz rozwojowi Programu. Aktualizacje mogą mieć formę:
  1. nowych wersji Programu,
  2. ulepszonych Funkcjonalności,
  3. nowych modułów Programu,
  4. programów poprawiających defekty.
 13. Licencja obejmuje każdorazowe aktualizacje Programu.

Information about the used software / Informacja o wykorzystanym oprogramowaniu:

XULRunner software/oprogramowanie XULRunner:

Mozilla Public License Version 1.1.:

Software distributed under the License is distributed on an „AS IS” basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

Tłumaczenie na język polski:

Mozilla – Licencja Publiczna (MPL) Wersja 1.1.:

Oprogramowanie rozprowadzane na mocy Licencji oferowane jest w stanie „TAK JAK JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych. Szczegółowe sformułowania dotyczące praw i ograniczeń przyznanych lub ustanowionych na mocy Licencji zawarto w jej treści.

JSON SPIRIT software/oprogramowanie JSON SPIRIT:

MIT license:

Copyright (c) 2007 John W. Wilkinson

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the „Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Tłumaczenie na język polski:

Licencja MIT:

Copyright (c) 2007 John W. Wilkinson

Niniejszym udziela się, bezpłatnie, wszystkim osobom, które otrzymały kopię przedmiotowego oprogramowania oraz związanych z nim plików dokumentacyjnych („Oprogramowanie”), pozwolenia na rozporządzanie Oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym, między innymi, prawa do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozprowadzania, udzielania pod-licencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz prawa do udzielania takich samych pozwoleń osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, z zastrzeżeniem następujących warunków:

OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, BEZ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH. AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA I SZKODY, ANI TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ, WYNIKAJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ ZWIĄZANEJ Z JEGO WYKORZYSTANIEM LUB Z INNYM NIM ROZPORZĄDZANIEM.

Boost library/bibilioteka programistyczna Boost:

Boost Software License – Version 1.0 – August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the „Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Tłumaczenie na język polski:

Umowa licencyjna na oprogramowanie Boost – Wersja 1.0 – 17 sierpnia 2003

Niniejszym udziela się, bezpłatnie, wszystkim osobom lub organizacjom, które otrzymały kopię przedmiotowego oprogramowania oraz dołączonej do niego dokumentacji objętej niniejszą licencją („Oprogramowanie”), pozwolenia na wykorzystywanie, kopiowanie, wyświetlanie, rozprowadzanie, wykorzystywanie w działaniu, przesyłanie Oprogramowania oraz opracowywanie dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu, oraz prawa do udzielania takich samych pozwoleń stronom trzecim, którym Oprogramowanie jest dostarczane, z zastrzeżeniem następujących warunków:

OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, BEZ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH. POSIADACZE PRAW AUTORSKICH ANI ŻADNE INNE OSOBY PROWADZĄCE DYSTRYBUCJĘ OPROGRAMOWANIA NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA I SZKODY, ANI TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ, WYNIKAJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ ZWIĄZANEJ Z JEGO WYKORZYSTANIEM LUB Z INNYM NIM ROZPORZĄDZANIEM.

Google Protocle Buffers library/biblioteka programistyczna Google Protocle Buffers:

The BSD 2 – Clause License

Copyright (c) 2008, Google

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS „AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Tłumaczenie na język polski:

Copyright (c) 2008, Google

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja oraz wykorzystanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH ORAZ AUTORÓW W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI RYNKOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB AUTORZY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB ZA ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA POZYSKANIE TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; NIEMOŻNOŚĆ WYKORZYSTANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW; BĄDŹ PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ), NIEZALEŻNIE OD TEGO W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY ONE SPOWODOWANE, BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ, BEZPOŚREDNIEJ CZY DELIKTOWEJ, (W TYM WYNIKAJĄCEJ Z ZANIEDBAŃ I INNEJ), W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYNIKAJĄCEJ Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Google Breakpad libr ary/biblioteka programistyczna Google Breakpad:

The BSD 2 – Clause License

Copyright (c) 2010, Google

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS „AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Tłumaczenie na język polski:

BSD 2 – Klauzula licencyjna

Copyright (c) 2010, Google

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja oraz wykorzystanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH ORAZ AUTORÓW W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI RYNKOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB AUTORZY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB ZA ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA POZYSKANIE TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; NIEMOŻNOŚĆ WYKORZYSTANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW; BĄDŹ PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ), NIEZALEŻNIE OD TEGO W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY ONE SPOWODOWANE, BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ, BEZPOŚREDNIEJ CZY DELIKTOWEJ, (W TYM WYNIKAJĄCEJ Z ZANIEDBAŃ I INNEJ), W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYNIKAJĄCEJ Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

OpenSSL software/oprogramowanie OpenSSL:

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: „This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
4. The names „OpenSSL Toolkit” and „OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called „OpenSSL” nor may „OpenSSL” appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

„This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT „AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by TimHudson (tjh@cryptsoft.com).

Tłumaczenie na język polski:

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project, w celu wykorzystania go w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja oraz wykorzystanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

1. Wszelkie przypadki redystrybucji kodu źródłowego muszą być opatrzone przedstawioną powyżej informacją o właścicielu praw autorskich, niniejszą listą warunków oraz określonym poniżej zrzeczeniem się odpowiedzialności.
2. Wszelkie przypadki redystrybucji w formie binarnej muszą być opatrzone przedstawioną powyżej informacją o właścicielu praw autorskich, niniejszą listą warunków oraz określonym poniżej zrzeczeniem się odpowiedzialności, które muszą znaleźć się w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczanych podczas dystrybucji.
3. Wszelkie materiały reklamowe odwołujące się do cech niniejszego oprogramowania lub do jego wykorzystania muszą być opatrzone następującą informacją: „Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project w celu wykorzystania w OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
4. Nazwy „OpenSSL Toolkit” oraz „OpenSSL Project” nie mogą być stosowane w celu uwiarygodnienia lub promocji produktów opracowanych na podstawie niniejszego oprogramowania, bez uprzedniej pisemnej zgody. W celu uzyskania takiej pisemnej zgody należy wysłać prośbę na adres openssl-core@openssl.org.
5. Produkty opracowane na podstawie niniejszego oprogramowania nie mogą być opatrywane nazwą „OpenSSL”, która nie może się też pojawiać w ich nazwie bez uprzedniej, pisemnej zgody OpenSSL Project.
6. Wszelkie przypadki redystrybucji, bez względu na ich formę, muszą być opatrzone następującą informacją:

„Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project w celu wykorzystania w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST PRZEZ OpenSSL PROJECT W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI RYNKOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. OpenSSL PROJECT ANI JEGO AUTORZY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB ZA ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA POZYSKANIE TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; NIEMOŻNOŚĆ WYKORZYSTANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW; BĄDŹ PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ), NIEZALEŻNIE OD TEGO W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY ONE SPOWODOWANE, BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ, BEZPOŚREDNIEJ CZY DELIKTOWEJ, (W TYM WYNIKAJĄCEJ Z ZANIEDBAŃ I INNEJ), W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYNIKAJĄCEJ Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne autorstwa Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie autorstwa Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

cURL library/biblioteka cURL:

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 1998-2010 Daniel Stenberg

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the „Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portion of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Tłumaczenie na język polski:

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 1998-2010 Daniel Stenberg

Niniejszym udziela się, bezpłatnie, wszystkim osobom, które otrzymały kopię przedmiotowego oprogramowania oraz związanych z nim plików dokumentacyjnych („Oprogramowanie”), pozwolenia na rozporządzanie Oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym, między innymi, prawa do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozprowadzania, udzielania pod-licencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz prawa do udzielania takich samych pozwoleń osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Przedstawiona powyżej informacja o właścicielu praw autorskich oraz powyższe pozwolenie winny być dołączane do wszystkich kopii lub znaczących części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, BEZ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH. AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA I SZKODY, ANI TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ, WYNIKAJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ ZWIĄZANEJ Z, JEGO WYKORZYSTANIEM LUB INNYM NIM ROZPORZĄDZANIEM.

SQlite library/biblioteka SQlite:

SQlite copyrights

All of the deliverable code in SQLite has been dedicated to the public domain by the authors. All code authors, and representatives of the companies they work for, have signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

The previous paragraph applies to the deliverable code in SQLite – those parts of the SQLite library that you actually bundle and ship with a larger application. Portions of the documentation and some code used as part of the build process might fall under other licenses. The details here are unclear. We do not worry about the licensing of the documentation and build code so much because none of these things are part of the core deliverable SQLite library.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

Obtaining An Explicit License To Use SQLite

Even though SQLite is in the public domain and does not require a license, some users want to obtain a license anyway. Some reasons for obtaining a license include:

You are using SQLite in a jurisdiction that does not recognize the public domain.
You are using SQLite in a jurisdiction that does not recognize the right of an author to dedicate their work to the public domain.
You want to hold a tangible legal document as evidence that you have the legal right to use and distribute SQLite.
Your legal department tells you that you have to purchase a license.

If you feel like you really have to purchase a license for SQLite, Hwaci, the company that employs the architect and principal developers of SQLite, will sell you one.

Contributed Code

In order to keep SQLite completely free and unencumbered by copyright, all new contributors to the SQLite code base are asked to dedicate their contributions to the public domain. If you want to send a patch or enhancement for possible inclusion in the SQLite source tree, please accompany the patch with the following statement:

The author or authors of this code dedicate any and all copyright interest in this code to the public domain. We make this dedication for the benefit of the public at large and to the detriment of our heirs and successors. We intend this dedication to be an overt act of relinquishment in perpetuity of all present and future rights to this code under copyright law.

We are not able to accept patches or changes to SQLite that are not accompanied by a statement such as the above. In addition, if you make changes or enhancements as an employee, then a simple statement such as the above is insufficient. You must also send by surface mail a copyright release signed by a company officer. A signed original of the copyright release should be mailed to:

Hwaci
6200 Maple Cove Lane
Charlotte, NC 28269
USA

Tłumaczenie na język polski:

Autorzy przeznaczyli cały podlegający dostarczeniu kod SQLite do wykorzystania w domenie publicznej. Wszyscy autorzy kodu, oraz przedstawiciele firm, dla których owi autorzy pracują, podpisali pisemne oświadczenia, na mocy których przeznaczyli swój wkład autorski do wykorzystania w domenie publicznej, zaś oryginały owych oświadczeń przechowywane są w sejfie w siedzibie głównej Hwaci. Zezwala się wszystkim osobom na kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, wykorzystywanie, kompilowanie, sprzedawanie lub prowadzenie dystrybucji oryginalnego kodu SQLite, zarówno w formie kodu źródłowego jak i w skompilowanej postaci binarnej, w dowolnym celu, komercyjnym bądź niekomercyjnym, oraz z użyciem dowolnych metod.

Postanowienia poprzedniego ustępu mają zastosowanie do podlegającego dostarczeniu kodu SQLite – tych części bibliotek SQLite, które są dołączane do większych aplikacji i wysyłane wraz z nimi. Niektóre części dokumentacji oraz kodu używane w procesie budowania mogą podlegać innym licencjom. Szczegóły nie są jasne. Nie należy przejmować się zbytnio licencjami dotyczącymi dokumentacji oraz kodu wykorzystywanego do budowy oprogramowania, gdyż nie stanowią one części głównej, dostarczanej biblioteki SQLite.

Cały podlegający dostarczeniu kod wykorzystany w SQLite napisany został od podstaw. Nie wykorzystano żadnego kodu pochodzącego z innych projektów ani z powszechnie dostępnych zasobów Internetu. Każdą linijkę kodu można przypisać jej pierwotnemu autorowi, a wszyscy ci autorzy złożyli przechowywane w archiwum oświadczenia o wykorzystaniu takiego kodu w domenie publicznej. Tak więc baza kodów SQLite nie zawiera żadnych objętych licencjami kodów pochodzących z innych projektów.

Uzyskanie wyraźnej zgody na wykorzystanie SQLite

Pomimo tego, że SQLite funkcjonuje w domenie publicznej i nie wymaga żadnej licencji, niektórzy użytkownicy pragną taką licencję uzyskać. Może to być spowodowane następującymi okolicznościami:

Wykorzystujesz SQLite w jurysdykcji, w której pojęcie domeny publicznej nie jest uznawane.
Wykorzystujesz SQLite w jurysdykcji, w której nie uznaje się prawa autora do przeznaczenia jego dzieła do wykorzystania w domenie publicznej.
Pragniesz posiadać fizyczny dokument stanowiący legalny dowód twego prawa do użytkowania SQLite oraz prowadzenia jego dystrybucji.
Twój dział prawny twierdzi, że musisz zakupić licencję.

Jeśli naprawdę upierasz się, żeby kupić licencję na SQLite, Hwaci – firma będąca pracodawcą architekta oraz głównych deweloperów SQLite – sprzeda ci taką licencję.

Autorzy kodu

Aby zachować pełną niezależność SQLite od jakichkolwiek obciążeń prawem autorskim, od wszystkich autorów kodu bazowego SQLite wymaga się udostępnienia ich wkładu do wykorzystania w domenie publicznej. Jeżeli pragniesz przesłać łatkę lub poprawkę, która mogłaby być ewentualnie włączona do kodu SQLite, prosimy o dołączenie do niej następującego oświadczenia:

Autor lub autorzy niniejszego kodu przeznaczają wszelkie przysługujące im w związku z nim prawa autorskie do wykorzystania w domenie publicznej. Dokonujemy takiego zrzeczenia się w interesie ogółu, ku rozpaczy naszych spadkobierców i następców prawnych. Pragniemy, aby ów akt miał charakter otwartego i wieczystego zrzeczenia się wszystkich obecnych i przyszłych praw do niniejszego kodu przysługujących nam na mocy przepisów o prawach autorskich.

Nie możemy przyjąć łatek lub zmian SQLite, do których nie dołączono przedstawionego powyżej oświadczenia. Ponadto, jeżeli wprowadzasz zmiany lub udoskonalenia jako pracownik, nawet takie proste oświadczenie, jakie przedstawiono powyżej będzie niewystarczające. Wymagamy również, abyś przesłał, pocztą tradycyjną, zrzeczenie się praw autorskich podpisane przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela firmy. Podpisany oryginał takiego zrzeczenia się praw autorskich należy przesłać na adres:

Hwaci
6200 Maple Cove Lane
Charlotte, NC 28269
USA

Adobe® AIR®

Adobe® AIR® Copyright © 2007 – 2010. Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe, Adobe AIR and AIR are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries.

Tłumaczenie na język polski:

Adobe® AIR® Copyright © 2007 – 2010. Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe AIR i AIR są albo znakami towarowymi albo zarejestrowanymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

aGGa Twoja asystentka AI